گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته ICT قفل رمز با کارت RFID


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 16, 1393
915 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه رشته ICT قفل رمز با کارت RFID


دانلود پایان نامه رشته  ICT قفل رمز با کارت RFID

تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۱۶۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست:

مقدمه       ۸

فصلاول: آشناییباپروژه           ۹

گفتاراول: اهدافآموزشی           ۹

گفتاردوم: نحوهراهاندازیپروژه               ۹

گفتارسوم: اجزایپروژه             ۱۳

گفتارچهارم: لیستقطعاتبهکاررفتهدراینپروژه           ۱۴

فصلدوم: تغذیهمدار  ۱۷

گفتاراول: آشناییبارگولاتورها  ۱۷

بنداول: رگولاتورهایولتاژخروجیثابتِمثبت              ۱۸

بنددوم: رگولاتورهایولتاژخروجیثابتِمنفی               ۱۸

بندسوم: رگولاتورهایولتاژخروجیمتغیر  ۱۸

گفتاردوم: شماتیکتغذیهمدار     ۱۹

بنداول: قسمتاولمدارتغذیه        ۱۹

بنددوم: قسمتدوممدارتغذیه       ۲۱

فصلسوم: کنترلر      ۲۴

گفتاراول: میکروکنترلرچیست؟              ۲۴

بنداول: معرفیمیکروکنترلرها  ۲۴

بنددوم: بخشهایمختلفمیکروکنترلر           ۲۵

بندسوم: خانوادههایمیکروکنترلر             ۲۵

بندچهارم: یکمیکروکنترلرچگونهبرنامهریزیمیشود؟              ۲۵

بندپنجم:  بامیکروکنترلرچهکارهاییمیتوانانجامداد؟ ۲۶

بندششم: امکاناتمیکروکنترلرها               ۲۶

بندهفتم: شروعکاربامیکروکنترلر           ۲۶

بندهشتم: مقایسهخانوادههایمختلفمیکروکنترلرها     ۲۶

بندنهم: مزایایمیکروکنترلرنسبتبهمدارهایمنطقی      ۲۷

گفتاردوم: آشناییبامیکروکنترلرAVR       ۲۷

گفتارسوم: آشناییباATMEGA16             ۲۸

گفتارچهارم: شماتیکقسمتکنترلر              ۳۱

بنداول: کانکتورجهتپروگرمکردنمیکرو ۳۱

بنددوم: کریستالخارجی            ۳۳

بندسوم: کلیدجهتریستکردنمیکروکنترلر  ۳۳

بندچهارم: کلیدفشاریجهتصدورفرمان       ۳۴

بندپنجم: LEDجهتمانیتورینگوضعیتکارتها              ۳۵

فصلچهار: ایجادصدا                ۳۶

گفتاراول: شماتیکمدارایجادصدا               ۳۶

گفتاردوم: توضیحاتشماتیکایجادصدا        ۳۷

فصلپنجم: رلهوراهاندازیآن      ۳۸

گفتاراول: شماتیکراهاندازیرله ۳۸

گفتاردوم: توضیحاتشماتیکراهاندازیرله   ۳۹

فصلششم: RFIDخوان              ۴۱

گفتاراول: آشناییباعملکردRFID               ۴۳

گفتاردوم: شماتیکRFIDخوان ۴۴

گفتارسوم: شرحشماتیکRFIDخوان        ۴۴

فصلهفتم: بردمدارچاپی            ۴۵

گفتاراول: استانداردطراحیمدارچاپی        ۴۵

گفتاردوم: شکلPCBپروژه      ۴۶

گفتارسوم: بردپروژه                ۴۷

فصلهشتم: کامپایلرهایمیکروکنترلرAVR 48

گفتاراول: آشناییباکامپایلرهایمیکروکنترلرAVR      ۴۸

فصلنهم: دستوراتوتوابعکامپایلرBASCOM AVR  ۵۰

گفتاراول: معرفیمیکروکنترلر ۵۰

گفتاردوم: کریستال  ۵۲

گفتارسوم: دیمانسیونمتغییر     ۵۲

فصلدهم: برنامهمیکروکنترلر  ۵۴

گفتاراول: برنامهمیکروکنترلر                ۵۴

منابع        ۵۷

چکیده
در جهت افزایش امنیت، استفاده از قفل های دیجیتال جایگزین قفل های ساده سنتی شده است. جهت شناسایی افراد مجاز می توان از روش های متنوعی استفاده کرد. مثلا با وارد کردن پسورد درست با استفاده از کیبورد یا استفاده از کارت های مغناطیسی یا حتی از مشخصات منحصر به فرد بیولوژیکی مانند اثر انگشت یا تن صدای فرد یا تصویر عنویه چشم.

در این پروژه قصد داریم تا یک قفل رمز دیجیتال با استفاده از کارت RFID طراحی و بسازیم. در داخل هر کارت یک تراشه کوچکقرار دارد که در صورت قرار گرفتن در مجاورت RFID خوان شروع به ارسال سیگنال های رادیویی با کد های منحصر به فردی که در هیچ کارت تلفنی مشترک نیست میکند.

گفتار اول: اهداف آموزشی
آشنایی با میکروکنترلر AVR و برنامه نویسی آن
آشنایی با روش کار RFID
نحوه ارتباط با RFID خوان
آشنایی با رله و نحوه راه اندازی آن
آشنایی با قطعات الکترونیکی ایجاد صدا مانند بیزر و نحوه راه اندازی آن
آشنایی با نحوه ساخت برد مدار چاپی
گفتار دوم: نحوه راه اندازی پروژه
برای راه اندازی این پروژه نیاز به آداپتور با ولتاژ ۱۲ ولت است. برای این پروزه هم از ولتاژ DC و هم از ولتاژ AC می توان استفاده کرد. آدپتور باید به جک سیاه رنگی که برای ورودی آداپتور در نظر گرفته شده است متصل شود.

دانلود پایان نامه رشته  ICT قفل رمز با کارت RFID

تعداد صفحات ۶۰ صفحه

تعداد صفحه ۱۶۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *