تعداد صفحات ۱۸۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

      فهرست مطالب                                                      صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲ سوال تحقیق.……………………………………………………………………………………………………………………۶

۱- ۳ فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱- ۴ هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۱ معنای لغوی و اصطلاحی رجز……………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۲ رجزخوانی در فرهنگ عرب………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۳ رجز در شاهنامه و ایران باستان …………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۴ رجزخوانی در حماسه………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۴-۱ بررسی رجز در ایلیاد هومر……………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۴-۲ بررسی رجز در ادیسه………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۴-۳ بررسی رجز در آینه اید…………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۵ رجزخوانی در ادبیات فارسی………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۶ خاستگاه اجتماعی رجز………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۷-۱ فردوسی کیست ؟……………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۷-۲ زادگاه فردوسی……………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۷-۳ تولد فردوسی………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۷-۴ خانواده فردوسی……………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱-۷-۵ تحصیلات فردوسی…………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱-۷-۶ دوستان و آشنایان فردوسی در روزگار او……………………………………………………………………۳۵

۲-۱-۷-۷ عصر فردوسی…………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۱-۷-۸ شخصیت فردوسی…………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱-۷-۹ دین و عقیده فردوسی………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱-۷-۱۰ صداقت و انصاف فردوسی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱-۷-۱۱ وفات فردوسی………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۱-۸ شاهنامه………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۸-۱ ارزش شاهنامه…………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۱-۸-۲ سرودن شاهنامه……………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۱-۸-۳ موضوع شاهنامه………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱-۸-۴ ادوار شاهنامه………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱-۸-۵ اهمیت و مقام شاهنامه در ادبیات فارسی……………………………………………………………………۵۰

۲-۱-۸-۶ منابع و مآخذ شاهنامه……………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۲ روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق…………………………………………………………………………۵۵

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………………۵۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ رجزخوانان شاهنامه……………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲ شگردهای رجزخوانی هماوردان……………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۲-۱ نعره کشیدن توسط پهلوان……………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۱-۱ نعره کشیدن……………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۱-۲ غریدن……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۱-۳ خروشیدن……………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۱-۴ در معنای آواز………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۱-۵ در معنای بردمیدن…………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲-۱-۶ ویله کردن……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲-۱-۷ غریو برآوردن…………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲-۱-۸ بانگ زدن………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۲ هماورد خواهی در نبرد تن به تن……………………………………………………………………………………۶۴

۴-۲-۳ پرسش از نام هماورد…………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۲-۳-۱ پرسش از نام همراه با بیان مرگ…………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۴ بردن نام مادر و مویه گر بودن مادر بر کشتن حریف…………………………………………………………۷۵

۴-۲-۵ تحقیر…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۲-۵-۱ خصوصیات و صفات ذاتی……………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۲-۵-۱-۱ نژاد در معنی ملیت و قوم……………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۲-۵-۱-۲ نژاد در معنی تبار و نسب……………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۲-۵-۱-۳ تحقیر هم نژادان…………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۵-۱-۴ تحقیر خرد…………………………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۲-۵-۱-۵ تحقیر بخت………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۲-۵-۲ ویژگی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۵-۲-۱ بی باکی و دلیری…………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۵-۲-۲ ابزار و سلاح جنگ …………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۲-۵-۲-۳ لشکر…………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۵-۲-۴ توان و نیروی جسمی…………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۲-۵-۲-۵ جوانی و تجربه جنگی هماورد………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۵-۲-۶ بیان کردار و جایگاه  گذشته………………………………………………………………………………….۹۶

۴-۲-۵-۲-۷ شایستگی در کسب مقام و جایگاه………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۵-۲-۸ نسب دادن صفات منفی………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۳ واکنش جنگجویان در برابر تحقیر…………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۴ خودستایی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۴-۱ ستایش از نام و نژاد………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۴-۱-۱ ستایش از خاندان مادری……………………………………………………………………………………………۱۰۹

۴-۴-۲ پهلوانی و دلیری……………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۴-۴-۳ بیان دلاوری و اعمال پهلوانی گذشته……………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۴-۴ ستایش از هماورد…………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۴-۵ خودستایی از جایگاه و لیاقت خود………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۵ تهدید به کشتن هماورد……………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۴-۶ رجزخوانی در برابر همرزمان……………………………………………………………………………………………۱۲۶

۴-۶-۱ کسب اجازه برای نبرد…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۴-۶-۲ تقویت روحیه و جرأت سپاهیان…………………………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۶-۳ تقویت روحیه شاه………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۴-۶-۴ کین خواهی و انتقام گرفتن از خون………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۶-۵ آمادگی برای انجام ماموریت………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۴-۶-۶ ستایش جوهره ی رجزخوانی در برابر همرزمان……………………………………………………………….۱۴۰

۴-۷ شیوه های رجزخوانی شاهان و سرداران……………………………………………………………………………۱۴۴

۴-۷-۱ ارسال پیام……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴

۴-۷-۱-۱ خودستایی در پیام شاهان و سرداران……………………………………………………………………………۱۴۶

۴-۷-۲ ارسال نامه……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۷-۲-۱ ستایش در نامه شاهان………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

۴-۷-۲-۲ تحقیر در نامه شاهان………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۴-۷-۲-۳ تهدید در نامه شاهان…………………………………………………………………………………………………۱۵۳

۴-۷-۲-۴ آمادگی برای نبرد………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۴-۸ کارکردهای بلاغی در رجز………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴-۸-۱ آرایه های لفظی…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴-۸-۱-۱ واج آرایی………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۴-۸-۱-۲ سجع ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۴-۸-۱-۳ جناس……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۸-۲ آرایه های معنوی…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۸-۲-۱ مراعات نظیر……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۸-۲-۲ تضاد یا مطابقه……………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۴-۸-۲-۳ تنسیق الصفات…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۴-۸-۲-۴ لف و نشر……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

۴-۸-۲-۵ اغراق………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۴-۸-۲-۶ تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶

۴-۸-۲-۷ استعاره……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸

۴-۸-۲-۸ تمثیل………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۵-۲ ارائه پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱


چکیده

شاهنامه فردوسی ، اثر گران سنگ استاد توس ، سند ملیت ما ایرانیان است . یکی از مباحث قابل توجه در شاهنامه مقوله ی « رجز و رجزخوانی » است که از مختصات سبکی حماسه به شمار می رود و از مهمترین موضوعات گفتگو در شاهنامه است. این رساله بر آن است که به بررسی ویژگی های رجز در شاهنامه بپردازد پس از معنای لغوی و اصطلاحی رجز، به بررسی وضعیت رجز در ادبیات عرب، ایران باستان، ادبیات حماسی جهان و ادبیات سده های چهارم و پنجم هجری و همچنین هنر فردوسی در فن رجزخوانی در شاهنامه پرداخته شده است و کارکردهای بلاغی رجز در داستان سرایی فردوسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق که به اقتضای نوع کار از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، روشن گردیده که رجز و رجزخوانی جز جدایی ناپذیر آثار حماسی است. در شاهنامه رجز نخستین مرحله ی جنگ است و رجزخوانان شاهنامه در مراحل مختلف تضاد و دشمنی متفاوت هستند و شاهان ، سرداران و پهلوانان برای مقاصد گوناگون رجز می خوانند و همه این مقاصد جهت پیروزی بر هماورد است همچنین از شیوه های گوناگون رجزخوانی چون طلب هماورد، پرسش از نام و تبار یکدیگر، تحقیر هماورد، ستایش از خود و نیاکان و … با توجه به تناسب حال و مقام هماوردان استفاده شده است . فردوسی با انتخاب کلمات و جمله بندی هایی که مناسب حماسه است و با استفاده از آرایه های بدیعی توانسته است با دیگر کلمات تناسب و هماهنگی برقرار نماید و موجب زیبایی و استواری کلام گردد و بر خوانندگان شاهنامه تاثیر بگذارد .

 

 

 

کلید واژه ها : حماسه ، گفتگو ، رجز ، رجزخوانی ، شاهنامه فردوسی و …