تعداد صفحات ۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول :کلیات تحقیق  

۱٫۱بیان مساله ……………………………………………………………………………………………..۴

۲٫۱هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………۴

۳٫۱سوال تحقیق ………………………………………………………………………………………..۴

۴٫۱فرضیه …………………………………………………………………………………………………….۴

۵٫۱تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۱٫۲مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲٫۲حرکت در گروه های جایگشتی ………………………………………………………..۱۳

فصل سوم : روش تحقیق

۱٫۳مقدمه …………………………………………………………………………………………………۲۸

۲٫۳روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………..۲۸

۳٫۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………….۲۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱٫۴مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲٫۴گروههای جایگشتی غیر انتقالی با حرکت کراندار و بیشترین درجه………….۲۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۱٫۵مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۴۱

۲٫۵بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………..۴۱

 ۳٫۵پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………۴۴

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….۴۵

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….۵۳