تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

شاهنامه از لحاظ روایات کهن ملی و پاسداری از زبان پارسی دری بزرگترین سرمایه فرهنگ ملی است.
در این کتاب، حکمت، اساطیر و حماسه و تاریخ چنان درهم تنیده شده که اثری جاودان و تحسین برانگیز به وجود آمده است . شاهنامه تنها کتاب داستان نیست بلکه کتابی است سرشار از حکمت، فلسفه، اخلاق و مسائل اجتماعی، پند و نصیحت مسائل روحی روانی، نظامی، سیاسی و غیره. کتابی است که در جامعیت گوی سبقت را از دیگر کتب ربوده است .
در این پایان نامه سعی شده است که جوان گرایی در شاهنامه مورد بررسی قرار گیرد لذا معرفی هریک از صفات مثبت و منفی جوانان و ویژگی های رفتاری جوانان و تأثیر این صفات روی شخصیت های جوان مورد بررسی قرارگرفت.
درواقع این پژوهش در راستای معرفی جوانان و صفات اخلاقی آنان در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول در رابطه با کلیات تحقیق سخن گفته شده، در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل سوم روش و چگونگی گردآوری اطلاعات ذکر گردید و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد که در این فصل خود به بررسی صفات مثبت  و منفی اخلاقی جوانان پرداخته شده است. و در فصل پنجم نتیجه گیری به عمل آمده است .

کلید واژه: جوانی، صفات، اخلاقی، فردوسی

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..     ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………     ۳
۱-۲٫ بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………      ۴
۱-۳٫ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………..      ۶
۱-۴٫ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….      ۶
۱-۵٫ فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………..      ۶
فصل دوم – ادبیّات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ ادییات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………     ۹
۲-۱-۱٫ شرح احوال حکیم ابوالقاسم فردوسی …………………………………………………………………………     ۹
۲-۱-۲٫اعتقاد و مذهب فردوسی …………………………………………………………………………………………..     ۱۱
۲-۱-۳٫اهمیت و شناخت فردوسی ……………………………………………………………………………………….     ۱۱
۲-۱-۴٫فردوسی و سلطان محمود غزنوی  ……………………………………………………………………………..     ۱۳
۲-۱-۵٫  تاریخ شروع شاهنامه …………………………………………………………………………………………….      ۱۴
۲-۱-۶٫ منابع و مآخذ شاهنامه …………………………………………………………………………………………….      ۱۵
۲-۱-۷٫ موضوع شاهنامه …………………………………………………………………………………………………….      ۱۷
۲-۱-۸٫ جوان ……………………………………………………………………………………………………………………      ۱۸
۲-۱-۹٫ جوان در روانشناسی ………………………………………………………………………………………………      ۱۸
۲-۱-۱۰٫ ویژگی های جوان ……………………………………………………………………………………………….      ۲۰

۲-۱-۱۱٫ اهمیت شناخت جوان …………………………………………………………………………………………      ۲۲
۲-۱-۱۲٫ مراحل تشکیل شخصیت جوان …………………………………………………………………………….      ۲۴
۲-۱-۱۳٫ تفاوت های اخلاقی جوان  …………………………………………………………………………………..     ۲۶
۲-۱-۱۴٫ خانواده  و تأثیر آن در رفتار جوان  ………………………………………………………………………..     ۲۷
۲-۱-۱۵٫ اهمیت جوان در جامعه  ……………………………………………………………………………………….     ۲۹
۲-۱-۱۶٫ جوان از منظر اسلام  ……………………………………………………………………………………………     ۳۰
۲-۲٫ پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………    ۳۱
فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱٫ روش کار  ………………………………………………………………………………………………………………..     ۳۴
۳-۱-۱٫ نوع روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….     ۳۴
۳-۱-۲٫ روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………      ۳۴
۳-۲٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………………………………………      ۳۵
۳-۳٫ ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………     ۳۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ -۱٫ صفات مثبت جوان …………………………………………………………………………………………………..    ۸ ۳                                                                                                                                                                                                        ۴-۱-۱٫ علم جوان …………………………………………………………………………………………………………….    ۳۸                                                                                                                                                                                                    ۴-۱-۲٫خردمندی جوان …………………………………………………………………………………………………….     ۴۲                                                                                                                                                                                                     ۴-۱-۳٫گشاده زبانی جوان …………………………………………………………………………………………………     ۴۶                                                                                                                                                                                                ۴-۱-۴٫شاد بودن جوان …………………………………………………………………………………………………….     ۴۸                                                                                                                                                                                                   ۴-۱-۵٫ پاک بودن جوان …………………………………………………………………………………………………..     ۵۱                                                                                                                                                                                         ۴-۱-۶٫ خوش خلقی جوان ………………………………………………………………………………………………     ۵۴                                                                                                                                                                                             ۴-۱-۷٫ پند پذیری جوان …………………………………………………………………………………………………     ۵۷                                                                                                                                                                                                 ۴-۱-۸ . شجاعت جوان …………………………………………………………………………………………………..     ۶۰                                                                                                                                                                                                        ۴-۱-۹٫ سخن پذیری جوان ……………………………………………………………………………………………..     ۶۵                                                                                                                                                                                                 ۴-۱-۱۰٫ هنرمندی جوان  ……………………………………………………………………………………………….       ۶۷                                                                                                                                                                                                                          ۴-۱-۱۱٫ مشورت کردن جوان  ………………………………………………………………………………………..       ۷۰                                                                                                                                                                                   ۴-۱-۱۲٫ امیدواری جوان  ……………………………………………………………………………………………….       ۷۲                                                                                                                                                                                                  ۴-۱-۱۳٫ فرهی جوان …………………………………………………………………………………………………….        ۷۴                                                                                                                                                             ۴-۱-۱۴٫ پهلوانی جوان …………………………………………………………………………………………………..       ۷۶                                                                                                                                                                    ۴-۱-۱۵٫ نبرد جوان ………………………………………………………………………………………………………..       ۷۹
۴-۲٫ صفات منفی جوان ……………………………………………………………………………………………….        ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ۴-۲-۱٫ بی تجربگی جوان ………………………………………………………………………………………………        ۸۲                                                                                                                                      ۴-۲-۲٫ غرور جوان ………………………………………………………………………………………………………         ۸۷                                                                                                                                                ۴-۲-۳٫ تنبلی جوان ………………………………………………………………………………………………………         ۹۰                                                                                                                                                                    ۴-۲-۴٫ گستاخ بودن جوان …………………………………………………………………………………………….        ۹۱                                                                                                                                                  ۴-۲-۵٫ شهرت طلبی جوان …………………………………………………………………………………………..         ۹۵                                                                                                                                       ۴-۲-۶٫ فرصت عمر از دست رفتن جوان ………………………………………………………………………..         ۹۶                                                                                                                       ۴-۲-۷٫ فریب و نیرنگ جوان …………………………………………………………………………………………        ۹۹                                                                                                                                                          ۴-۲- ۸ . میخوارگی جوان …………………………………………………………………………………………….        ۱۰۱                                                                                                                                       ۴-۲-۹٫ کم خردی جوان ………………………………………………………………………………………………        ۱۰۴
۴-۲-۱۰٫ ناشادمانی جوان …………………………………………………………………………………………….        ۱۰۵
۴-۲-۱۱٫ پیرشدن جوان ……………………………………………………………………………………………….       ۱۰۸
۴-۲-۱۲٫ همنشینی با زنان…… ………………………………………………………………………………………        ۱۱۰
۴-۳٫ کارهای جوان در شاهنامه …………………………………………………………………………………….        ۱۱۲                                                                                                            ۴-۳-۱٫ ازدواج جوان ………………………………………………………………………………………………….        ۱۱۲                                                                                                                                                ۴-۳-۲٫ پیک بودن جوان ……………………………………………………………………………………………..       ۱۱۵                                                                                                                                                 ۴-۳-۳٫ مرگ جوان …………………………………………………………………………………………………….       ۱۱۷                                                                                                                                                     ۴-۳-۴٫ عشق جوان ……………………………………………………………………………………………………       ۱۲۳
۴-۳-۵٫ شهریار جوان ………………………………………………………………………………………………..      ۱۲۸
۴-۴٫ صفت جوان برای غیر انسان ……………………………………………………………………………….      ۱۳۲
۴-۴-۱ . دولت جوان ………………………………………………………………………………………………..      ۱۳۲
۴-۴-۲٫ نیک بختی جوان …………………………………………………………………………………………..      ۱۳۴
۴-۴-۳٫ روزگار جوان ………………………………………………………………………………………………       ۱۳۶
۴-۴-۴٫ تیره بخت جوان …………………………………………………………………………………………..       ۱۳۷

۵-۴٫تجزیه وتحلیل مفهوم جوانگرایی…………………………………………………………………………..      ۱۴۴
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………        ۱۴۰

۵-۲٫ پاسخ به سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………….        ۱۴۱
۵-۳٫ پاسخ به فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………..        ۱۴۲
۵-۴٫ ارائه پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….        ۱۴۳
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………        ۱۴۴