تعداد صفحات ۱۱۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یک جاذب جدید برای جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ استفاده شد. این جاذب با تثبیت دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول بر روی نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4 پوشش داده با سورفکتانت کاتیونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) تهیه شد.

به‌منظور بررسی مورفولوژی سطح و اندازه نانو ذرات مغناطیسی، قبل و بعد از پوشش‌دهی سطح نانو با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از تصاویر مربوطه نشان‌دهنده پوشش‌دهی مناسب نانو ذرات با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول می‌باشد.

عوامل تأثیرگذار نظیر pH، مقدار جاذب، زمان تماس، دما، غلظت و حجم اسید بازیابی‌کننده بهینه‌سازی شد. و ارقام شایستگی روش نظیر دقت، صحت، حد تشخیص و فاکتور تغلیظ با نتایج مناسب به‌دست آمد.

محدوده خطی منحنی کالیبراسیون برای نیکل بین ۵۰۰۰-۳۰۰ میکروگرم بر لیتر و با حد تشخیص ۷۲/۶۸ میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. RSD روش‌ برای نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ به‌ترتیب ۶۲/۲ و ۰۰/۱ بوده است.

نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده Fe3O4 قدرت مغناطیسی بالایی دارد، و به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری یون‌های نیکل و حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸  در نمونه‌های حقیقی مورد استفاده قرار گرفت. این روش سریع، ساده و کم‌هزینه می‌باشد.

 

کلمات کلیدی : نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4، پیش تغلیظ، جاذب، نیکل و رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-۱- معرفی فلز نیکل…………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱-۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱-۱-۲- تاریخچه فلز……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۳- منابع فلز نیکل در طبیعت……………………………………………………………………….. ۴

۱-۱-۱-۴- کاربردهای فلز نیکل……………………………………………………………………………… ۴

۱-۱-۱-۵- تاثیرات زیست محیطی نیکل…………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۱-۶- اثرات نیکل بر سلامت انسان…………………………………………………………………… ۶

۱-۱-۲- روش‌های اندازه‌گیری نیکل………………………………………………………………………… ۷

۱-۱-۲-۱- اسپکتروفتومتری  …………………………………………………………………………………. ۸

۱-۱-۲-۲- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله‌ای (FAAS)…………………………………………….. 9

۱-۱-۲-۳- اسپکتروسکوپی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی  (ICP-AES)……………….. 10

۱-۱-۲-۴- طیف سنجی جرمی با پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS)…………………….. 10

۱-۱-۲-۵- جذب اتمی با کوره گرافیتی (GFAAS)…………………………………………………… 11

۱-۱-۳- روش‌های جداسازی نیکل  ……………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-۳-۱- استخراج با مبادله‌کننده‌های یونی…………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱-۳-۲- استخراج به روش هم‌رسوبی………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۳- استخراج با حلال……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۳-۴- استخراج به روش تشکیل کمپلکس و جذب سطحی…………………………………… ۱۴٫٫٫٫

۱-۲-۱- معرفی رنگ‌ها…………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۱-۲- مواد رنگزای راکتیو……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲-۱-۳- رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷

۱-۲-۲- حذف رنگ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲-۲-۲- روش­های حذف رنگ­ از پساب­…………………………………………………………….. ۱۹

۱-۲-۳- ایزوترم‌های جذب…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۲-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۲-۳-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۲-۴- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳- تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳-۱- نانو جاذب Fe3O4………………………………………………………………………………….. 26

۱-۳-۲- لیگاند………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۳- سورفکتانت………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۳-۴- استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۳-۵- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۲۸٫٫٫٫٫

۱-۴- بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۶- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۲۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-۱- استخراج فاز جامد………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۱- تعریف استخراج با فاز جامد…………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۱-۲- تاریخچه استخراج با فاز جامد……………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱-۳- انواع روش‌های استخراج فاز جامد………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۱-۳-۱- SPE به روش فاز طبیعی………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۳-۲- SPE به روش فاز برگشتی……………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۳-۳- SPE به روش تبادل یونی……………………………………………………………….. ۳۵٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴- انواع ذرات مورد استفاده در فاز جامد  SPE……………………………………………… 36

۲-۱-۱-۴-۱- ذرات سیلیکای فاز پیوندی……………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱-۴-۲- جاذب‌های پلیمری آلی………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۱-۴-۳- جاذب‌های پلیمری اصلاح شده………………………………………………………… ۳۶٫٫٫٫

۲-۱-۱-۴-۴- کربن‌ها………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۱-۴-۵- نانو جاذب‌ها……………………………………………………………………………….. ۳۷٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵- خواص مطلوب ذرات جاذب در SPE…………………………………………………….. 38

۲-۱-۱-۵-۱- تخلخل سطح زیاد………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱-۵-۲- جذب سطحی برگشت‌پذیر……………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱-۵-۳- میزان خلوص………………………………………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۴- پایداری شیمیایی و حرارتی مناسب…………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱-۵-۵- تماس سطحی خوب با محلول نمونه…………………………………………………. ۳۹٫٫٫٫

۲-۱-۱-۵-۶- بازیابی با درصد بالا………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱-۶- مراحل چهارگانه استخراج فاز جامد………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۲- فناوری نانو…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۱- نانو چیست؟……………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۲- روش‌های ساخت نانو مواد  …………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۲-۲-۱- روش‌های شیمیایی………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۲-۲-۲- انتخاب روش ساخت نانو مواد…………………………………………………………. ۴۳٫٫٫٫

۲-۱-۲-۲-۳- نکات مهم در ساخت نانو مواد…………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۳- مگنتیت……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی   Fe3O4………………………………………………………………….. 45

۲-۲-۱- جذب سطحی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۱-۲- فرآیند جذب سطحی…………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۱-۳- اهمیت و کاربردها…………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۱-۴- انواع جذب سطحی…………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۱-۵- عوامل موثر بر جذب سطحی……………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۱- اختلاط………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۱-۵-۲- خواص و نوع جاذب…………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۳- اندازه ذرات جذب شونده……………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۴- pH…………………………………………………………………………………………… 50

۲-۲-۱-۵-۵- وزن مولکولی………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۱-۵-۶- دما……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۱-۶- مزایای روش جذب سطحی………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۱- جنبه‌های استخراج وحذف……………………………………………………………………….. ۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۵۴

۳-۱-۱- مواد شیمیایی و تهیه محلول‌ها……………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱-۱-۱- محلول استاندارد نیکل  (Ni²+)………………………………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۲- محلول ۰۱/۰ مولار لیگاند Dithiooxamide  ………………………………………….. ۵۵

۳-۱-۱-۳- محلول سدیم هیدروکسید ۵/۰ و ۴۲۶/۰ مولار………………………………………. ۵۵

۳-۱-۱-۴- بافر استیک اسید با  ۵= pH  و غلظت ۵/۰ مولار…………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱-۵- بافر فرمیک اسید با ۴=  pH و غلظت ۵/۰ مولار……………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۶- محلول نیتریک اسید ۴ مولار………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱-۱-۷- محلول سولفوریک اسید ۱ مولار……………………………………………………………. ۵۶

۳-۱-۱-۸- محلول استاندارد رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۶

۳-۱-۱-۹- محلول نمک‌ها………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱-۲- تجهیزات و دستگاه‌ها……………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱-۳- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱-۳-۱- تهیه نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4…………………………………………………………… 59

۳-۱-۳-۲- تهیه نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده…………………………………………………. ۵۹

۳-۱-۳-۳- روش کار استخراج و اندازه‌گیری فلز نیکل توسط نانو جاذب اصلاح شده………. ۶۰

۳-۱-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۶۰

۳-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 60

۳-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide بر روی نانو جاذب Fe3O4 60

۳-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی  Fe3O4 اصلاح شده ۶۱

۳-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده……………………………………….. ۶۱

۳-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………. ۶۲

۳-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………… ۶۲

۳-۱-۴-۵-۱- بررسی نوع اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………… ۶۲

۳-۱-۴-۵-۲- بررسی غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۵- بررسی مزاحمت‌ها………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۶- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۶-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………… 63

۳-۱-۶-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………… ۶۳

۳-۱-۶-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………. 664

۳-۱-۷- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه حقیقی………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱-۷-۱- محلول‌سازی نمونه‌های طبیعی………………………………………………………………. ۶۴

۳-۱-۷-۲- روش آزمایش……………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۱-۷-۲-۱- روش آزمایش نمونه‌های غذایی………………………………………………………… ۶۵

۳-۱-۷-۲-۲- روش آزمایش نمونه‌های آبی…………………………………………………………… ۶۵

۳-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

۳-۲-۱- روش آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۲-۱-۱- تهیه نانو کامپوزیت پلی پیرول/   Fe3O4…………………………………………………… 65

۳-۲-۱-۲- روش کلی حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ توسط نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/  Fe3O4    ۶۶

۳-۲-۲- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

۳-۲-۲-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 67

۳-۲-۲-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۲-۲-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب…………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۲-۳-۱- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف…………………………… ۶۸

۳-۲-۲-۳-۲- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در غلظت‌های مختلف………………………… ۶۸

۳-۲-۳- ارقام شایستگی……………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۳-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 68

۳-۲-۳-۲- محدوده خطی کالیبراسیون…………………………………………………………………… ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۷۱

۴-۱-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۷۱

۴-۱-۱-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 71

۴-۱-۱-۱-۱- تعیین pH بهینه برای جذب لیگاند Dithiooxamide  بر روی نانو جاذب  Fe3O471

۴-۱-۱-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده ۷۲

۴-۱-۱-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده……………………………………….. ۷۲

۴-۱-۱-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند………………………………………………………….. ۷۳

۴-۱-۱-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………. ۷۴

۴-۱-۱-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۱-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۱-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 76

۴-۱-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۷۶

۴-۱-۲-۳- حد تشخیص روش (LOD)………………………………………………………………… 77

۴-۱-۳- اندازه‌گیری فلز در نمونه‌های حقیقی………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۱

۴-۲-۱-۱-  بررسی اثر pH………………………………………………………………………………… 81

۴-۲-۱-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۱-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف………………………………. ۸۲

۴-۲-۲- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲-۲-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 85

۴-۲-۲-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۸۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- تهیه نانوذرات مغناطیسی دی‌تیواکسامید/ Fe3O4 جهت اندازه گیری یون نیکل………….. ۸۸

۵-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۱-۲- بررسی اندازه نانو ذرات  Fe3O4……………………………………………………………….. 89

۵-۱-۳- پراش اشعه ایکس (XRD)……………………………………………………………………… 89

۵-۱-۴- بهینه‌سازی پارامتر‌های مؤثر بر استخراج فلز نیکل……………………………………………. ۹۰

۵-۱-۴-۱- بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………… 90

۵-۱-۴-۱-۱- تعیین pH بهینه برای تثبیت لیگاند Dithiooxamide بر سطح نانو جاذب مغناطیسی Fe3O4      ۹۰

۵-۱-۴-۱-۲- تعیین pH بهینه برای استخراج فلز بر سطح نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده ۹۱

۵-۱-۴-۲- بررسی مقدار نانو جاذب مغناطیسی اصلاح شده……………………………………….. ۹۲

۵-۱-۴-۳- بررسی اثر حجم و غلظت لیگاند………………………………………………………….. ۹۳

۵-۱-۴-۴- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………. ۹۴

۵-۱-۴-۵- بررسی نوع و غلظت اسید بازیابی‌کننده…………………………………………………… ۹۴

۵-۱-۴-۶- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………. ۹۵

۵-۱-۵- ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۱-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 96

۵-۱-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۹۶

۵-۱-۵-۳- حد تشخیص (LOD)………………………………………………………………………….. 97

۵-۱-۶- اندازه‌گیری فلز نیکل در نمونه‌های طبیعی……………………………………………………. ۹۸

۵-۲- تهیه نانو کامپوزیت پلی‌پیرول/ Fe3O4 جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰

۵-۲-۱- بررسی مورفولوژی سطح………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۲-۲- اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)…………………………………………… 101

۵-۲-۳- نمودار جذب رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

۵-۲-۴- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

۵-۲-۴-۱ بررسی اثر pH…………………………………………………………………………………. 103

۵-۲-۴-۲- بررسی مقدار جاذب………………………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۲-۴-۳- بررسی اثر دما برای فرآیند جذب در زمان‌های مختلف…………………………….. ۱۰۵

۵-۲-۵- ارقام شایستگی روش……………………………………………………………………………. ۱۰۶

۵-۲-۵-۱- بررسی دقت روش (RSD)…………………………………………………………………. 106

۵-۲-۵-۲- محدوده کالیبراسیون خطی…………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶- ایزوترم‌های جذب………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیور……………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-۶-۲- ایزوترم جذب فرندلیش……………………………………………………………………. ۱۱۲

۵-۲-۷- سینتیک جذب……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸