تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

در این پایان­ نامه، مطالعات اولیه بر روی کارایی بالای نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 که با دی‌تیو‌اکسامید و پلی‌پیرول پوشیده شده به عنوان یک جاذب برای حذف رنگزای راکتیو سیاه ۵ و استخراج، پیش تغلیظ و تعیین مقادیر مختلف یون­های مس در نمونه­های حقیقی گزارش شده است. به‌منظور بررسی مورفولوژی سطح و اندازه نانو ذرات مغناطیسی، قبل و بعد از پوشش‌دهی سطح نانو با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از تصاویر مربوطه نشان‌دهنده پوشش‌دهی مناسب نانو ذرات با دی‌تیواکسامید و پلی‌پیرول می‌باشد. این نانو ذرات مغناطیسی به آسانی در نمونه­های آبی پخش می­شوند و با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی جذب می‌شوند. عوامل تأثیرگذار نظیر pH، مقدار جاذب، زمان تماس، دما، غلظت و حجم اسید بازیابی‌کننده، و اثر یون­های مختلف بر بازیابی یون مس مورد بررسی قرار گرفت و ارقام شایستگی روش نظیر دقت، حد تشخیص و فاکتور تغلیظ با نتایج مناسب به‌دست آمد. محدوده خطی منحنی کالیبراسیون برای مس بین ۵۰۰۰-۵۰۰ میکروگرم بر لیتر و با حد تشخیص ۱/۸ میکروگرم بر لیتر به‌دست آمد. روش تجزیه­ای پیشنهادی به­طور موفقیت­آمیزی برای اندازه­گیری یون مس و حذف رنگزای راکتیو سیاه ۵ در نمونه­های حقیقی به­کار گرفته شد.