تعداد صفحات ۱۰۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده :

این پژوهش بنا دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا عقل و نفس در مثنوی بویژه در دفتر سوم آن در تقابل هم هستند یا خیر؟

هدف پژوهش: شناخت تقابل عقل و نفس در دفتر سوم مثنوی مولوی

فرضیه پژوهش: به نظر می رسد بین عقل و نفس در دفتر سوم مثنوی مولوی تقابل وجود دارد.

با بررسی به عمل آمده و ویژگی هایی که در باب عقل آمده ، هیچ گاه عقل در برابر نفس خود را ناشناس معرفی نکرد زیرا عقل هویت دارد. عقل وظیفه اش است که نفس را تحت پوشش بگیرد و جزء طبیعت ذاتی عقل است و هیچ توقعی ندارد و نیز ویژگی های نفس از جمله نفس، منشائی روحانی و نه جسمانی  دارد؛ او در قدیم بودن زمانی نفس با افلاطونیان هم داستان است و نفس را هم چون دیگر مثل افلاطونی، قدیم زمانی می داند، اما با قدمت ذاتی نفس موافق نیست می توان به این نتیجه رسید که این تقابل کاملا مشهود و آشکار است.

روش این پژوهش توصیفی  تحلیلی و جامعه و نمونه آماری این پژوهش دفتر سوم مثنوی معنوی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری (یادداشت برداری) می باشد.

 

کلید واژگان: عقل، نفس، مثنوی مولوی

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
     ۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
     ۱-۲- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
     ۱-۳- پرسش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
     ۱-۴- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
     ۱-۵- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
     ۲-۱- ساختار کلی دفتر سوم مثنوی معنوی …………………………………………………………………………………………. ۱۲
     ۲-۲- زندگینامه جلال الدین محمد بلخی (مولانا) ……………………………………………………………………………….. ۱۶
          ۲-۲-۱- دوران کودکی در سایه پدر ……………………………………………………………………………………………… ۱۶
          ۲-۲-۲- دوران جوانی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
          ۲-۲-۳- مولانا و شعر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
          ۲-۲-۴- آغاز شیدایی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

          ۲-۲-۵- صلاح الدین زرکوب ………………………………………………………………………………………………………

۲۰

          ‌۲-۲-۶- حسام الدین چلپی  …………………………………………………………………………………………………………

۲
          ۲-۲-۷- پایان زندگی …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

          ۲-۲-۸- معروفترین کتابهای مولانا ……………………………………………………………………………………………….

۲۱
          ۲-۲-۹- تاریخ و محل فوت ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
          ۲-۲-۱۰- آثار مولوى  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

          ۲-۲-۱۱- شیوه و کلام مولوى ……………………………………………………………………………………………………..

۲۳

     ۲-۳- عقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۴
          ۲-۳-۱- معنای لغوی عقل ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

          ۲-۳-۲- عقل در معنای اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………….

۲۴

          ۲-۳-۳- ویژگی های عقل  …………………………………………………………………………………………………………..

۲۵
          ۲-۳-۴- محدودیت های عقل ……………………………………………………………………………………………………… ۲۷
          ۲-۳-۵- جایگاه و اهمیت عقل در قرآن ………………………………………………………………………………………… ۲۸
     ۲-۴- عقل در نظر مولانا …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
          ۲-۴-۱- عقل جزوی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
          ۲-۴-۲- عقل کلی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
     ۲-۵- نفس ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
          ۲-۵-۱- نفس از دیگاه قران ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
          ۲-۵-۲- نفس از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان …………………………………………………… ۳۶
     ۲-۶- مراتب نفس …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
          ۲-۶-۱- نفس امّاره …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
          ۲-۶-۲- نفس لوّامه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
          ۲-۶-۳- نفس مطمئنه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
     ۲-۷- عقل و نفس از دیدگاه مرحوم علامه محمدتقی جعفری ………………………………………………………………. ۵۱
     ۲-۸- پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
فصل سوم : روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
     ۳-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
     ۳-۲- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق  …………………………………………………………………………………… ۵۶
     ۳-۳- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۶
فصل چهارم: تقابل عقل و نفس در دفتر سوم مثنوی ………………………………………………………………………………… ۵۸
     ۴-۱- عقل کلی و ویژگی های آن در نظر مولوی …………………………………………………………………………………. ۵۹
     ۴-۲- عقل جزوی و ویژگی های آن در نظر مولوی ……………………………………………………………………………… ۶۲
     ۴-۳- عقل اسباب آزمودن است …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

     ۴-۴- عقل و قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۶۵

     ۴-۵- عقل بی‏غبار ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۶۵

     ۴-۶- ده مرو مرد را احمق کند …………………………………………………………………………………………………………..

۶۶

     ۴-۷- عقل و علم این جهان ………………………………………………………………………………………………………………..

۶۷

     ۴-۸- ویژگیهای نفس در نظر مولانا …………………………………………………………………………………………………….

۶۸
          ۴-۸-۱- فریبکاری و تشبیه آن …………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

          ۴-۸-۲- ایجاد پژمردگی و افسردگی در آدمی …………………………………………………………………………………

۷۰

          ۴-۸-۳- یاری خواستن از مردان خدا برای رهایی از نفس (داستان مدّعی گاو) …………………………………

۷۱

          ۴-۸-۴- مراقبت از نفس (داستان اژدهای خاموش) …………………………………………………………………………

۷۳

          ۴-۸-۵- نفس خطرناکترین دشمن انسان ………………………………………………………………………………………..

۷۴

     ۴-۹- تقابل عقل و نفس از نظر مولوی در دفتر سوم مثنوی …………………………………………………………………..

۷۵
 

     ۴-۱۰- داستان روستایی و شهری ………………………………………………………………………………………………………..

۷۶

     ۴-۱۱- اختلاف عقول و نفوس انسانی و خلقت بشر برای ظهور قوی و استعدادات نهانی …………………………..

۷۹
     ۴-۱۲- عقل خواهان روزی بی تکلیف و نفس زیاده خواه و ناراضی ……………………………………………………….. ۷۹
     ۴-۱۳- دلیل بر چیرگی نفس بر عقل …………………………………………………………………………………………………… ۸۰

     ۴-۱۴- راه های رهایی از نفس ……………………………………………………………………………………………………………

۸۰

          ۴-۱۴-۱- یاری خواستن از مردان خدا …………………………………………………………………………………………..

۸۱

          ۴-۱۴-۲- ریاضت کشیدن و کتک زدن نفس …………………………………………………………………………………..

۸۲

          ۴-۱۴-۳- یاری گرفتن از وحی القلب ……………………………………………………………………………………………

۸۳

     ۴-۱۵- فلسفه و لزوم جهاد با نفس ………………………………………………………………………………………………………

۸۳

     ۴-۱۶- مرگ نفسانی یا جهاد اکبر ………………………………………………………………………………………………………..

۸۴

     ۴-۱۷- ولادت دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………

۸۵

     ۴-۱۸- نفس باید اسیر عقل گردد ………………………………………………………………………………………………………..

۸۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….

۸۸

     ۵-۱- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….

۸۹

     ۵-۲- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………

۹۰

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۹۲

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۹۶

عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۹۷