تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

Download دانلود پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

چکیده

جنگل­ها از نظر تنوّع زیستی موجود در آن­ها و عمل‌کردهای اکولوژیکی که دارا می­باشند، از جمله مهم­ترین اکوسیستم­های طبیعی به‌شمار رفته و منافع اقتصادی زیادی برای جامعه فراهم می‌کنند که گاه به‌صورت ملموس و گاه به‌صورت غیر ملموس مشاهده می‌شود. منطقه حفاظت‌شده دشت ناز ساری منطقه­ای جنگلی و محصور به وسعت ۵۵ هکتار است که در آن از گونه در حال انقراض گوزن زرد خال‌دار ایرانی محافظت می­شود. در این مطالعه برای برآورد ارزش حفاظتی و تفریحی منطقه مورد مطالعه از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه دوبعدی استفاده‌شده است. همچنین برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده گردیده و پارامترهای این مدل بر اساس روش حداکثر راست‌نمائی، برآورد شدند. به‌منظور برآورد عوامل موثّر بر تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از منطقه، دو مدل در نظر گرفته شد که در یکی از آن‌ها تنها تاثیر متغیّرهای اجتماعی- اقتصادی و در مدل دیگر تاثیر گرایشات توسعه‌ای، زیست‌محیطی و میزان مسئولیت‌پذیری در قبال حفاظت از منابع طبیعی و توانایی مالی افراد علاوه بر متغیّرهای اجتماعی- اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج دو مدل نیز با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه نتایج برآورد دو مدل با و بدون وجود گرایشات نشان می‌دهد که نتایج مدلی که در آن گرایشات لحاظ شده است معتبرتر و قابل قبول‌تر می‌باشد؛ در نتیجه از این مدل برای برآورد ارزش حفاظتی و تجزیه و تحلیل‌های دیگر استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیّرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد ماهیانه، میزان مسئولیت‌پذیری، توانایی مالی، گرایش زیست‌محیطی، تعداد بازدید از پناهگاه و تحصیلات در سطوح معناداری ۱ تا ۱۰ درصد بر تمایل به پرداخت حفاظتی موثّر می‌باشند. همچنین ضرایب جنسیت، سن، اندازه خانوار، عضویّت در سازمان‌های محیط زیستی و گرایش توسعه‌ای معنادار نشده و در نتیجه بر تمایل به پرداخت حفاظتی موثّر نمی‌باشند. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از منطقه حفاظت‌شده دشت ناز ماهیانه مبلغ ۱۱ هزار ریال و ارزش هر هکتار از منطقه سالانه نیز در حدود ۵۷۸ میلیون ریال به‌دست آمده است. نتایج مدل لاجیت برای برآورد ارزش تفریحی منطقه نشان می­دهد که متغیّرهای مبلغ پیشنهادی، درآمد ماهیانه، سن و تحصیلات در سطوح معناداری ۱ تا ۵ درصد بر تمایل به پرداخت تفریحی موثّر است. همچنین ضرایب تعداد بازدید از پناهگاه، اندازه خانوار و جنسیت معنادار نشده و در نتیجه بر تمایل به پرداخت تفریحی موثّر نمی‌باشند. تمایل به پرداخت هر فرد برای تفریح در منطقه مورد مطالعه مبلغ ۱۷/۶ هزار ریال به‌دست آمده است.

 

 

کلمات کلیدی: منطقه حفاظت شده دشت ناز، ارزش حفاظتی، ارزش تفریحی،تمایل به پرداخت، ارزشگذاری مشروط، مدل لاجیت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱- مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱- بیان مسأله………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… ۷

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶- محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲- ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱- مستندات تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱- وضعیت جنگل‌های جهان……………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱-۱- سهم جنگل‌ها از زمین‌های جهان…………………………………… ۱۴

۲-۱-۱-۲- تخریب جنگل‌ها………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۱-۳- روند تغییرات در سطح جنگل‌ها……………………………………. ۱۶

۲-۱-۱-۴- جنگل به عنوان یک ذخیره حیاتی کربن………………………….. ۱۷

۲-۱-۱-۵- تنوّع بیولوژیکی در جنگل…………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱-۶- اشتغال در مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها……………………….. ۱۹

۲-۱-۲- وضعیت جنگل‌های ایران………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲-۱- تخریب جنگل…………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۲-۲- تولید فرآورده‌های جنگلی…………………………………………… ۲۳

۲-۱-۳- پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………………………………. ۲۴

۲-۲- چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۱- طبقه‌بندی کارکردها، کالاها و خدمات منابع طبیعی…………………………. ۲۸

۲-۲-۲- مفهوم ارزش و ارزش‌گذاری اقتصادی………………………………………… ۲۸

۲-۲-۳- دلایل ارزیابی اقتصادی محیط زیست…………………………………………. ۲۹

۲-۲-۴- روش‌های ارزش‌گذاری کارکردها، کالاها و خدمات منابع طبیعی……….. ۳۰

۲-۲-۴-۱- قیمت‌های بازار………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۴-۲- شواهد و مدارک ضمنی………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۴-۳- بررسی و برآورد………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۴-۴- انتقال منافع……………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۴-۵- روش هزینه سفر (TC)………………………………………………. 32

۲-۲-۴-۶- روش ارزش‌گذاری مشروط………………………………………… ۳۴

۲-۳- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱- مطالعات خارجی………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۲- مطالعات داخلی……………………………………………………………………. ۳۹

۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۱- طراحی مصاحبه در روش ارزش‌گذاری مشروط………………………………………… ۴۴

۳-۲- روش استخراج تمایل به پرداخت…………………………………………………………. ۴۸

۳-۳- روش مصاحبه………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۴- الگوی برآورد تمایل به پرداخت…………………………………………………………… ۵۳

۳-۵- برآورد مقدار مورد انتظار WTP…………………………………………………………….. 55

۴- یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۱- برآورد ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده دشت ناز ساری………………………….. ۵۸

۴-۱-۱- روش نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز…………………………. ۵۸

۴-۱-۲- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۳- آماره‌های توصیفی متغیّرها……………………………………………………….. ۶۱

۴-۱-۴- نتایج برآورد الگوی لاجیت به منظور برآورد ارزش حفاظتی منطقه مورد مطالعه        ۶۹

۴-۱-۵- محاسبه مقدار مورد انتظار WTP……………………………………………….. 77

۴-۲- برآورد ارزش تفریحی منطقه حفاظت شده دشت ناز ساری………………………….. ۷۹

۴-۲-۱- روش نمونهگیری و جمعآوری دادههای مورد نیاز…………………………. ۷۹

۴-۲-۲- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-۳- آماره‌های توصیفی متغیرها……………………………………………………….. ۸۰

۴-۲-۴- نتایج برآورد الگوی لاجیت به منظور برآورد ارزش تفریحی منطقه مورد مطالعه        ۸۵

۴-۲-۵- محاسبه مقدار مورد انتظار WTP……………………………………………….. 88

۵- نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۱- نتایج حاصل از برآورد ارزش حفاظتی……………………………………………………. ۹۰

۵-۲- نتایج حاصل از برآورد ارزش تفریحی……………………………………………………. ۹۱

۵-۳- پیشنهادات……………………………………………………………………………………….. ۹۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۹۴

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰