گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

خرداد 21, 1393
1508 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت


دانلود پایان نامه تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1 کلیات …………………………………………………………………………………… ………….1
1-2 هدف …………………………………………………………………………………………………1
1-3 ضرورت انجام پروژه …………………………………………………………………………..1
1-4 محتوای فصول …………………………………………………………………………………..2
فصل دوم : مقدمه ای بر اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3
2-2 اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب …………………………………….3
2-2-1 هسته …………………………………………………………………………………………………………..3
2-2-2 سیم پیچ ………………………………………………………………………………………………………5
2-2-3 تپ چنجر ……………………………………………………………………………………………………..7
2-2-4 تانک و رادیاتورها …………………………………………………………………………………………8
2-2-5 کنسرواتور (منبع انبساط روغن) ……………………………………………………………………10
2-2-6 بوشینگ ………………………………………………………………………………………………………11
2-3 تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری ……………………………………………………….14
2-3-1 رله بوخهلتز ………………………………………………………………………………………………….14
2-3-2 ترمومتر روغن ………………………………………………………………………………………………15
2-3-3 ترمومتر درجه حرارت سیم پیچ …………………………………………………………………….15
2-3-4 ارتفاع سنج روغن ………………………………………………………………………… …………….16
2-3-5 رطوبت گیر ………………………………………………………………………………………………….16
2-3-6 فشارشکن …………………………………………………………………………………………………..16
2-4 سیستم عایقی………………………………………………………………………………….17
فصل سوم : نگهداری پیشگیرانه
3-1 کلیات ………………………………………………………………………………………………19
3-2 دلایل وقوع خطای الکتریکی ……………………………………………………………..19
3-3 انواع نگهداری ………………………………………………………………………………….20
3-4 نگهداری پیشگیرانه …………………………………………………………………………20
3-4-1 انواع نگهداری پیشگیرانه (PM) ……………………………………………………………………21
3-4-2 اجزای کلیدی در یک برنامه نگهداری پیشگیرانه ……………………………………………21
3-4-3 اجرای برنامه نگهداری پیشگیرانه …………………………………………………………………23
3-4-4 فواید نگهداری پیشگیرانه ……………………………………………………………………………25
3-4-5 معایب نگهداری پیشگیرانه …………………………………………………………………………..25
فصل چهارم : مروری بر استانداردهای جهانی معتبر
4-1 ضرورت استانداردها…………………………………………………………………………..27
4-2 استاندارد IEC …………………………………………………………………………………..27
4-2-1 استاندارد IEC 296 ……………………………………………………………………………………….27
4-2-2 استاندارد IEC 354 ………………………………………………………………………………………27
4-2-3 استاندارد IEC 422 ……………………………………………………………………………………..28
4-2-4 استاندارد IEC 599 ……………………………………………………………………………………..28
4-3 استاندارد IEEE ………………………………………………………………………………..29
4-3-1 IEEE C57.104 ……………………………………………………………………………………………29
4-3-2 IEEE C57.106 ……………………………………………………………………………………………29
4-3-3 IEEE C57.125 …………………………………………………………………………………………..29
4-3-4 IEEE C57.12.00 ……………………………………………………………………………………….30
فصل پنجم : عیب یابی ترانسفورماتور
5-1 عیب یابی ترانسفورماتور (روند عیب یابی ترانسفورماتور) ……………………31
5-2 عیوب ترانسفورماتور و دیاگرام ایشی کاوا ………………………………………….43
5-3 آمار خرابی ترانسفورماتورها ……………………………………………………………..44
5-4 عوامل زمینه ساز سوختن ترانسفورماتور توزیع ………………………………….46
5-4-1 زمینه های ایجاد و گسترش جریان اتصال کوتاه ………………………………………………47
5-4-2 زمینه های ایجاد جریانهای اضافه بار …………………………………………………………….47
5-4-3 زمینه های پیدایش نشت روغن …………………………………………………………………….47
5-4-4 زمینه های سوختن ترانسفورماتور به علت اضافه ولتاژ ……………………………………47
5-4-5 سوختن ترانسفورماتور به علت جریان هجومی (راه اندازی) …………………………….48
5-5 پیشنهادات برای جلوگیری از سوختن ترانسفورماتورهای توزیع ………….48
فصل ششم : تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماترو
6-1 تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور …………………………..50
6-2 تحلیل وضعیت ترانسفورماتور ……………………………………………………………50
6-2-1 تحلیل وضعیت عایق روغن …………………………………………………………………………….51
6-2-2 تحلیل وضعیت عایق جامد …………………………………………………………………………….51
6-2-3 طرحهای تخمین فواصل نمونه گیری روغن …………………………………………………….55
6-3 روشهای تشخیص خطای ترانسفورماتور ……………………………………………..56
6-3-1 تستهای تحلیل وضعیت عایق ………………………………………………………………………..56
6-3-2 مانیتورینگ تخلیه جزئی به صورت on-line ………………………………………………….57
6-3-3 تحلیل گاز در روغن ……………………………………………………………………………………..57
6-3-4 ترکیب روش مانیتورینگ صدا و روش DGA …………………………………………………..58
6-4 کاربرد روشهای هوش مصنوعی در تشخیص خطای ترانسفورماتور ……….58
6-5 معرفی روشهای هوش مصنوعی …………………………………………………………58
6-6 مقایسه روشهای هوش مصنوعی ………………………………………………………..59
فصل هفتم : بازدیدهای دوره ای و پیشگیرانه
7- بازدیدهای دوره ای و پیشگیرانه ………………………………………………………….61
فصل هشتم : شرح بازدیدهای اجزای ترانسفورماتور
8- شرح بازدیدهای اجزای ترانسفورماتور …………………………………………………70
8-1 بازدید کلی ترانسفورماتور …………………………………………………………………70
8-2 بازدید از تانک ترانسفورماتور ……………………………………………………………70
8-3 کنسرواتور (منبع انبساط روغن) ……………………………………………………….70
8-4 ترمومترها ………………………………………………………………………………………..71
8-5 تست ترمومتر ………………………………………………………………………………….71
8-6 نشانگر سطح روغن …………………………………………………………………………..72
8-7 فشارشکن ……………………………………………………………………………………….72
8-8 رله فشار ناگهانی ………………………………………………………………………………73
8-9 رله بوخهلتز ……………………………………………………………………………………..74
8-10 بوشینگها ………………………………………………………………………………………..75
8-11 رطوبت گیر ……………………………………………………………………………………..77
فصل نهم : نگهداری روغن ترانسفورماتور
9- نگهداری روغن ترانسفورماتور ……………………………………………………………..79
9-1 روغن و عوامل موثر بر خواص آن ………………………………………………………..79
9-2 تستهای سالیانه و حدود مجاز ……………………………………………………………79
9-3 کنترل کیفیت روغن در زمان بهره برداری ………………………………………….79
9-4 نمونه گیری روغن ……………………………………………………………………………..80
9-5 تصفیه روغن …………………………………………………………………………………….80
9-6 خشک کردن ترانسفورماتور ………………………………………………………………81
9-7 روغن زدن یا شارژ روغن ترانسفورماتور ……………………………………………..82
9-8 مخلوط کردن روغنهای مختلف ………………………………………………………….83
9-9 اضافه کردن مواد ضد اکسیداسیون ……………………………………………………83
9-10 آزمایشهای قبل و بعد از پر کردن روغن در ترانسفورماتور ………………….83
9-11 پیشنهادات مهم جهت نگهداری بهتر روغن و جلوگیری از فساد روغن ..83
9-12 تستهای روغن ………………………………………………………………………………..84
فصل دهم : درزگیرها (واشرهای آب بندی)
10- درزگیرها (واشرهای آب بندی) …………………………………………………………..87
10-1 واشرهای آب بندی …………………………………………………………………………..87
10-2 نصب سیستم آب بندی ……………………………………………………………………88
فصل یازدهم : رطوبت ، معیاری برای خشک کردن
11- رطوبت ، معیاری برای خشک کردن …………………………………………………….93
11-1 معیار خشک کردن ترانسفورماتور ……………………………………………………..93
11-2 راههای نفوذ رطوبت …………………………………………………………………………93
11-3 راههای جلوگیری از نفوذ و جذب رطوبت و اکسیداسیون ……………………94
فصل دوازدهم : نصب و راه اندازی ترانسفورماتور
12- نصب و راه اندازی ترانسفورماتور ………………………………………………………..95
12-1 نگهداری و انبار کردن ترانسفورماتور ………………………………………………..95
12-2 مکان نصب ترانسفورماتور ……………………………………………………………….95
12-3 عملیات و هشدارهای لازم قبل از راه اندازی ترانسفورماتور ……………….96
12-4 راه اندازی ترانسفورماتور (برقدار کردن) …………………………………………..97
12-5 تستهای راه اندازی ………………………………………………………………………….97
12-6 بارگیری و ارتفاع نصب ترانسفورماتور ………………………………………………98
12-7 نگهداری های دوره ای برای ترانسفورماتور توزیع ……………………………..98
12-8 عملیات نگهداری در دوره های خاموشی ترانسفورماتور …………………….98
12-9 تزریق روغن در تانک ………………………………………………………………………99
12-10 حفاظت ترانسفورماتور توزیع ………………………………………………………….99
12-11 نکات مهم در انتخاب کات اوت فیوز …………………………………………………99
12-12 نکات مهم در انتخاب و نصب برقگیر ………………………………………………..100
12-13 روشهای بهره برداری مناسب دستورالعمل پیشگیری حوادث ……………100
12-14 پیاده سازی اجزای ترانسفورماتور ……………………………………………………101
12-15 جوشکاری تانک ترانسفورماتور ………………………………………………………102
12-16 تعمیر هسته و سیم پیچی ………………………………………………………………102
فصل سیزدهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-1 کلیات
ترانسفورماتور مهمترین و گرانترین تجهیز در سیستمهاي قدرت محسوب می شود . خروج ترانسفورماتور از مدار در اثر بروز عیب باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیري خواهد شد . اهمیت و جایگاه ترانسفورماتور در سیستم قدرت ایجاب می کند که در کلیۀ مراحل طراحی، ساخت ، بهره برداري ونگهداري ترانسفورماتور دقت بسیار بالایی لحاظ شود. امروزه بحث نگهداري در سیستم قدرت بخصوص درمورد ترانسفورماتورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و بعنوان عاملی که می تواند در بهبود و بالا بردن عمرتجهیز و نیز در بالا بردن قابلیت اطمینان تجهیز و کل سیستم موثر باشد، قلمداد می شود.
2-1 هدف
وجود و اجراي دستورالعمل بازدیدهاي دوره اي یا پیشگیرانه با ذکر فواصل زمانی و نوع بازدیدهاي لازم و نیز توجهات وتوصیه هاي لازم براي نگهداري بهتر با توجه به تجارب مختلف باعث افزایش عمر ترانسفورماتور و کاهش صدمات ناخواسته خواهد شد . در این پروژه پس از بررسی عیوب مختلف ترانسفورماتورهاي توزیع با توجه به تجارب شرکتهاي مختلف و استانداردهاي معتبر در زمینه تعمیر و نگهداري، دستورالعملی جهت نگهداري ترانسفورماتور ارائه می گردد.

3-1 ضرورت انجام پروژه
اهمیت بازدید و سرویس و نگهداري بقدري مهم است که طبق مطالعات بعمل آمده و بررسیهاي انجام شده داخلی و بین المللی، نحوه و دقت در سرویس و نگهداري و بازدیدهاي دوره اي و پیشگیرانه نسبت به سایر عوامل موثر بر عمر ترانسفورماتور سهم بیشتري دارد) . 30%کل عوامل داخلی نظیر مشخصات فنی،طراحی و ساخت و حمل و نصب و راه اندازي ، تعمیر قطعات و( … از طرف دیگر آمار ترانسفورماتورهاي صدمه دیده نشان می دهد که وجود اشکالات ممکن است مربوط به تجهیزات جانبی ترانسفورماتور باشد که اکثرا در دسترس بوده و با انجام بازدیدهاي مرتب و دقیق، معایب قابل تشخیص و پیشگیري می باشند. لذا تهیۀ یک دستورالعمل نگهداري براي ترانسفورماتورهاي توزیع ضروري به نظر می رسد.

4-1 محتواي فصول
در فصل دوم این پروژه راجع به اجزاي ترانسفورماتور ونقش هر یک از آنها در بروز عیب توضیح آورده شده است . در فصل سوم راجع به نگهداري پیشگیرانه آورده شده و در فصل چهارم بعضی از استانداردهاي معتبر در این رابطه توضیح داده شده است . در فصل پنجم در مورد عیب یابی ترانسفورماتور و روند آن بحث شده است . در فصل ششم یکی از مهمترین ابزارهاي نگهداري و کلا اساس و پایۀ نگهداري، یعنی تحلیل وضعیت و روشهاي آن شرح داده شده است . ماحصل پروژه که دستورالعمل سرویس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزیع می باشد، نیز بصورت فصلهایی جداگانه ارائه شده است . این دستورالعمل براي شرایط نرمال بوده و در حالت کلی وضعیت ترانسفورماتور تعیین کننده نوع عملیات نگهداري مورد نیاز می باشد. و همچنین نتیجه گیري و پیشنهادات در فصل 15 ارائه شده است . امروزه در بسیاري از شرکتهاي معتبر در زمینه نگهداري ترانسفورماتور نظیر(Doble) ترانسفورماتورهاي با ظرفیت بالاي KVA 500 بعنوان ترانسفورماتور قدرت در نظر گرفته و انجام عملیات مهمی که غالبا براي ترانسفورماتورهاي با ظرفیت بالاتر استفاده می شود براي این ترانسفورماتورها را پیشنهاد می کنند . امروزه گزاف نیست که اگر بگوئیم بحث قابلیت اطمینان و کیفیت برق رسانی ، یک ترانسفورماتور توزیع کم ظرفیت را به اندازة یک ترانسفورماتور با ظرفیت نسبتا بالاتر، مهم و با اهمیت می کند.

تعداد صفحات 130 صحفه

قیمت 12000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *