تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

علی اسفندیاری که بعدها خودش رابه نام«نیما یوشیج» مطرح ساخت،دردنیای شعروادب نامِ آشنایی دارد. او کسی است که شعروادب راپس ازمشروطه متحوِّل ساخت.نیما هم ساختمان ظاهری (قالب)آن رابه هم ریخت وهم محتوای آن رادگرگون کرد وبه حق لقب”پدرشعر نو”فارسی را برازنده خویش نمود.

صور خیال جان مایه ی آثارادبی است.گویندگان وشاعران همواره اندیشه ها  ودرون مایه های گوناگون خودرا به کمک عناصر خیال انگیزمانندتشبیه، استعاره و… بیان کرده اند.تشبیه یکی از عناصر اصلی صورخیال یک شعربه حساب می آیند.تشبیه، مهمترین عنصرخیالی درشعراست که صورتهای دیگرخیال مانند استعاره،تشخیص،رمزوحتی کنایه نیز ازآن ناشی می شود. بنابراین تحلیل وبررسی ساختارهای تشبیهی شعریک شاعر،نحوه نگرش وی را درعرصه بلاغت،نشان می دهد واینکه شاعر درارکان واجزای تشبیهات به چه عناصری بیشتر توجه کرده  است واین عناصرچه وابستگی بامحتوای اشعاروی دارند .بررسی وتحقیق درتشبیهات نیما،نشان می دهدکه مشبه ومشبه به های نیمابیشترحسّی وازحوزه محسوسات  هستند.تشبیهات مفصّل ومفردبه مفرد ،بسامد بالایی دارند.طبیعت وعناصرطبیعی عنصراصلی شعرنیماست؛نیماشاعرِطبیعت است. تشبیهات اوساده و وقابل درک برای خواننده است.اکثر تشبیهات بامتن ومحتوای متن ارتباط تنگاتنگ دارد.

کلید واژه: نیمایوشیج ،تشبیه،مشبه، مشبه به،وجه شبه و نقد و بررسی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱٫  مقدمه. ۳

۲٫۱٫ بیان مسئله و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۶

 

۱-۳٫اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴٫پرسش های اصلی تحقیق.. ۷

۱-۵ . فرضیه های تحقیق.. ۷

۱ – ۶ .سابقه و ضرورت انجام دادن تحقیق.. ۷

۱-۷ . کاربرد تحقیق.. ۸

۱ – ۸ . روش و ابزار گردآوری اطلاعات…. ۸

۱– ۹ . نوآوری تحقیق.. ۸

۱-۱۰ . تعریف اصطلاحات و واژه ها ۸

۱-۱۱-. تعریف علم بیان.. ۸

۱-۱۲٫ تشبیه. ۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱ . چگونگی هنر و انواع آن.. ۱۱

۲-۲ . عناصر تشکیل دهنده ی هنر شاعری… ۱۲

۲-۲-۱ . تخیل.. ۱۲

۲-۲-۲ . خیال و تصویر. ۱۳

۲-۲-۳ . عاطفه. ۱۴

۲-۲-۴ . زبان.. ۱۴

۲-۲-۵ . موسیقی و آهنگ…. ۱۵

۲-۲-۶ . شکل.. ۱۶

۲-۳ . بلاغت…. ..۱۶

۲-۴ .تعریف تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴-۱٫ارکان تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴-۲٫رابطه ی تشبیه با سایر عناصر تشبیه…………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۴-۳٫تشبیه ورابطه ی آن با سبک شناسی…………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۵٫جایگاه تشبیه در اشعار نیما یوشیج………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۶ .  پیشینه ی تحقیق.. ۲۰

۲-۶-۱ . پیدایش بلاغت در زبان عربی… ۲۱

۲-۶-۲ .کتب بلاغی عربی… ۲۲

۲-۶-۳ . پیدایش بلاغت در ایران پیش از اسلام………………………………………………………………۲۳

۲-۶-۴ . پیدایش بلاغت در ایران بعد از اسلام. ۲۳

۲-۷٫برخی از منابع و مآخذ معاصر در فن بیان و بدیع…………………………………………………………………………………………..۲۵

فصل سوم : روش تحقیق

۳ . روش تحقیق.. ۲۷

۳-۱ . معرفی روش تحقیق.. ۲۷

۳-۲ . گرد آوری اطلاعات…. ۲۷

۳-۳ . ابزار گرد آوری اطلاعات…. ۲۷

۳-۴ . روش های تجزیه و تحلیل.. ۲۷

۳-۵ . بیان قلمرو تحقیق.. ۲۷

۳-۵-۱ . موضوع تحقیق.. ۲۷

۳-۵-۲ . ابزار و مکان تحقیق.. ۲۷

۳-۵-۳ . زمان مورد مطالعه. ۲۷

۳-۵-۴ .جامع تحقیق.. ۲۸

۳-۵-۵ . کاربرد تحقیق.. ۲۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ . تشبیه و رابطه ی آن با سبک شناسی… ۳۰

۴-۲ .  وجه شبه. ۳۱

۴-۲-۱ .  مفرد. ۳۱

۴-۲-۲ .  وجه شبه متعدد. ۳۲

۴-۲-۳ .  وجه شبه مرکب…. ۳۳

۴-۲-۴ . وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام. ۳۴

۴-۲-۵ .  وجه شبه تحقیقی… ۳۵

۴-۲-۶ .  وجه شبه تخیلی… ۳۶

۴-۳ . تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن.. ۳۷

۴-۳-۱ .  حسی به حسی… ۳۷

۴-۳-۲ .  عقلی به حسی… ۳۸

۴-۳-۳ .  حسی به عقلی… ۳۹

۴-۳-۳-۱ .  تشبیه خیالی… ۴۰

۴-۳-۳-۲ .  تشبیه وهمی… ۴۱

۴-۳-۴ . عقلی به عقلی… ۴۲

۴-۴ . تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مرکب بودن.. ۴۲

۴-۴-۱ . مفرد. ۴۲

۴-۴-۱-۱ .  مفرد به مفرد. ۴۳

۴-۴-۱-۲ .  مفرد به مقید.. ۴۴

۴-۴-۱-۳ .  مفرد به مرکب…. ۴۵

۴-۴-۲ .  تشبیه مقید.. ۴۵

۴-۴-۲-۱ .  مقید به مفرد. ۴۶

۴-۴-۲-۲ . مقید به مقید.. ۴۶

۴-۴-۲-۳ .مقید به مرکب…. ۴۷

۴-۴-۳-۱مرکب به مفرد ….…… ..………………………………………………………………….۴۸

۴-۴-۳-۲ . مرکب به مقید……………………………………………..……………….………………..  ۴۸

۴-۴-۳-۳ . مرکب به مرکب ……………………………………………………………………………………….۴۹

۴-۵ .  انواع تشبیه به اعتبار بودن و یا نبودن وجه شبه و ادات تشبیه. ۵۰

۴-۵-۱ . تشبیه مفصل.. ۵۰

۴-۵-۲ . تشبیه موکد.. ۵۲

۴-۵-۳ .  تشبیه مرسل.. ۵۳

۴-۵-۴   .  تشبیه بلیغ.. ۵۴

۴- ۶ . انواع تشبیه به لحاظ تعدد و شکل………………………………………………………………………..۵۵

۴-۶ ۱٫  تشبیه ملفوف…. ۵۵

۴-۶-۲ .  تشبیه مفروق.. ۵۵

۴-۶-۳ .  تشبیه تسویه. ۵۵

۴-۶-۴ . تشبیه جمع.. ۵۶

۴-۶-۵ .  تشبیه معکوس یا مقلوب…. ۵۷

۴-۶-۶ .  تشبیه مضمر. ۵۸

۴-۶-۷ .  تشبیه مشروط… ۵۸

۴-۶-۸ .  تشبیه تفضیل.. ۵۹

۴-۶-۹ .  تشبیه تمثیل.. ۵۹

۴-۷ .  عناصر تشکیل دهنده ی مشبه به های اشعار نیما ۶۰

۴-۷-۱ .  مشبه به هایی که از عناصر طبیعی هستند.. ۶۰

۴-۷-۲ .  مشبه به هایی که از عناصر مدنی هستند.. ۷۸

۴-۷-۳ .  مشبه به هایی که از حیوانات و یا متعلقات آنها هستند.. ۸۹

۴-۷-۴ . مشبه به هایی که از عناصر وهمی و خیالی یا اسطوره ای مذهبی هستند.. ۹۲

۴-۷-۵ .  مشبه به هایی از صفات ،ویژگی ها و مسایل مربوط به انسان هستند.. ۹۳

۴-۷-۶ .  مشبه به هایی که از اجزای بدن انسان یا حیوانات هستند.. ۱۰۰

۴-۷-۷ .  مشبه به هایی که از مقوله های انسانی هستند و از طریق ضمایر به آنها اشاره شده است ……….. ۱۰۱

۴-۷-۸ .  مشبه به هایی که از مفاهیم کلی یا کلیاتند.. ۱۰۱

۴-۸ . تحلیل و بررسی تشبیه. ۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد

۵-۱ .  بیان مجدد مسئله. ۱۰۶

۵-۲ .  روش انجام کار. ۱۰۸

۵-۲-۱ .  معرفی روش تحقیق.. ۱۰۸

۵-۲-۲ .  معرفی جامع تحقیق.. ۱۰۸

۵-۲-۳ .  ابزار گرد آوری داده ها ۱۰۸

۵-۲-۴ .  روش گرد آوری اطلاعات…. ۱۰۸

۵-۲-۵ .  کاربرد تحقیق.. ۱۰۸

۵-۳ .  بیان نتایج کلی تحقیق.. ۱۰۸

۵-۳-۱ .  نتایج سوالات اصلی تحقیق.. ۱۰۹

۵-۳-۲ .  نتایج فرضیه ها ی تحقیق.. ۱۱۰

۵-۳-۳ .  مقایسه ی این تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین… ۱۱۰

۵-۳-۴ . ارائه ی پیشنهاد ها ۱۱۱

منابع و مآخذ.. ۱۱۲