تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این کار، الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو- تولوئیدین) به کمک روش ولتامتری
چرخه­ای متوالی تهیه و سپس رفتار الکتروشیمیایی پلیمر تهیه شده نیز به کمک روش ولتامتری چرخه­ای بررسی شد. با توجه به خواص مناسب پلی (ارتو- تولوئیدین) از آن به عنوان بستری مناسب برای تثبیت فلزات واسطه نظیر نیکل و مس استفاده گردید. سپس رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای نیکل و مس مطالعه گردید. همچنین نظر به اهمیت اندازه گیری برخی از داروها، از الکترودهای اصلاح شده پلیمری دارای نیکل و مس به منظور مطالعه این ترکیبات استفاده شد و تأثیر عوامل مختلف نظیر تعداد چرخه های تهیه پلیمر، غلظت نیکل، غلظت مس و غیره بر کارائی پاسخ الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل و مس در حضور سفالکسین و آموکسی سیلین مطالعه شد و شرایط بهینه تعیین گردید. همچنین تغییرات غلظتهای مختلف داروهای فوق در سطح الکترودهای اصلاح شده فوق به کمک روش­های ولتامتری چرخه­ای و کرونوآمپرومتری بررسی شد.

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فهرست مطالب

 

 

چکیده:                                                                                                                       ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه                                                                                                                 ۳

۱-۲- بیان مساله تحقیق                                                                                                   ۴

۱-۳- اهداف تحقیق                                                                                                       ۵

۱-۴- فرضیه تحقیق                                                                                                       ۵

۱-۵- تعریف اصطلاحات و متغیرها                                                                                    ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- فرایند های الکترو شیمیایی                                                                                       ۸

۲-۲- مطالعه واکنش های الکترودی                                                                                    ۸

۲-۳-بررسی روش های الکترو شیمیایی                                                                              ۱۰

۲-۳-۱- ولتامتری                                                                                                        ۱۰

۲-۳-۲- کرونوآمپرومتری                                                                                                              ۱۷

۲-۴- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی                                                                              ۱۸

۲-۵- معرف های اصلاح کننده                                                                                        ۱۹

۲-۵-۱- الکترودهای اصلاح شده با تک لایه                                                                        ۱۹

۲-۵-۲- الکترودهای اصلاح شده با فیلم های معدنی                                                              ۱۹

۲-۵-۳- الکترودهای اصلاح شده با مواد زیستی                                                                               ۲۰

۲-۵-۴- الکترودهای اصلاح شده با چند یازه ها و ساختار چند لایه ای                                        ۲۰

۲-۵-۵- الکترودهای اصلاح شده باپلیمرهای هادی                                                                ۲۰

۲-۶- انواع لایه های پلیمری                                                                                                     ۲۱

۲-۶-۱- پلیمرهای ردوکس (الکتروفعال)                                                                            ۲۲

۲-۶-۲-پلیمرهای کوئوردینه کننده                                                                                                  ۲۲

۲-۶-۳- پلیمرهای مبادله یون                                                                                          ۲۲

۲-۶-۴- پلیمرهای هادی الکترونی                                                                                    ۲۲

۲-۷- روش­های ترسیب پلیمر                                                                                  ۲۲

۲-۷-۱-پوشش با فروبری                                                                                              ۲۳

۲-۷-۲-تبخیر قطره                                                                                                      ۲۳

۲-۷-۳-پوشش با چرخش سریع                                                                                      ۲۳

۲-۷-۴-ترسیب الکتروشیمیایی                                                                                        ۲۳

۲-۷-۵-پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی                                                                                 ۲۴

۲-۷- ۶- پلیمریزاسیون رادیوفرکانسی                                                                                ۲۴

۲-۷- ۷- پلیمریزاسیون در خلأ                                                                                        ۲۴

۲-۸- بستر الکترودی                                                                                                    ۲۴

۲-۹-الکترود خمیرکربن                                                                                                ۲۵

۲-۱۰- کاربرد تجزیه ای الکترودهای اصلاح شده                                                                  ۲۶

۲-۱۰-۱-زیست حسگرها                                                                                              ۲۶

۲-۱۰-۲- الکترودهای با نفوذپذیری انتخابی                                                                         ۲۶

۲-۱۰-۳- ریلیزینگ (رها سازی کنترل شده)                                                                        ۲۷

۲-۱۰-۴- الکترودهای پیش تغلیظ کننده                                                                             ۲۷

۲-۱۰-۵- الکترودهای یون گزین                                                                                      ۲۷

۲-۱۰-۶-ریز الکترودها                                                                                                  ۲۷

۲-۱۰-۷-الکتروکاتالیز                                                                                                   ۲۷

۲-۱۱- بررسی فرآیندهای انجام شده در سطح الکترودهای اصلاح شده                                        ۲۸

۲-۱۲- بررسی الکترو شیمیایی پلیمرهای هادی                                                                     ۲۹

۲-۱۳- بررسی فرآیند الکتروکاتالیز در سطح الکترودهای اصلاح شده با پلیمر هادی                          ۲۹

۲-۱۳-۱-الکترو کاتالیزبرخی ازالکترودهای پلیمری واجد برخی ازگونه های ویژه                            ۳۰

۲-۱۳-۲-الکتروکاتالیز درسطح الکترودهای پلیمری دوپه شده بابرخی از فلزات پخش شده                 ۳۰

۲-۱۳-۳-الکتروکاتالیز درسطح الکترودهای پلیمری دوپه شده باپلی آنیون های ناجور هسته                ۳۰

۲-۱۳-۴-الکتروکاتالیز درسطح الکترودهای پلیمری دوپه شذه با کمپلکس های فلزی                        ۳۱

۲-۱۴- سفالکسین و آموکسی سیلین واهمیت اندازه گیری آن ها                                                 ۳۱

 

 

فصل سوم: روش تحقیق                                    

۳-۱- مواد شیمیایی                                                                                                      ۳۶

۳-۲-وسایل و تجهیزات                                                                                                ۳۶

۳-۳- بافرهای مورد استفاده برای مطالعه تأثیر pH                                                                 ۳۶

۳-۴-الکترودها                                                                                                           ۳۷

۳-۵- تهیه محلول بافر از نمک­های مختلف فسفات                                                               ۳۷

۳-۶- تهیه الکترود خمیر کربن خمیر کربن برهنه                                                                  ۳۸

۳-۷- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)  با تکنیک ولتامتری چرخه­ای        ۳۸

۳– تهیه الکترودخمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو- تولوئیدین) دارای نیکل با روش مدار باز         ۳۹

۳-۹-تهیه الکترودخمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای مس با روش پتانسیل ثابت       ۳۹

۳-۱۰- روش کرونوآمپرومتری                                                                                        ۴۰

۳-۱۱- اندازه­گیری سفالکسین و آموکسی سیلین به روش نمونه واقعی                                         ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                    

۴-۱- تهیه و بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو- تولوئیدین)        ۴۳

۴-۱-۱- تهیه پلی (ارتوتولوئیدین )                                                                                 ۴۳

۴-۱-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل پلی (ارتو- تولوئیدین)                                               ۴۴

۴-۱-۳ – اثر pH محیط                                                                                                  ۴۵

۴-۲-بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترودخمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)دارای نیکل      ۴۶

۴-۲-۱- نشان دادن نیکل در سطح  الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتوتولوئیدین)              ۴۶

۴-۲-۲-بررسی اثرسرعت روبش پتانسیل خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)دارای نیکل      ۴۸

۴-۳- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو-تولوئیدین) دارای نیکل

در حضور سفالکسین                                                                                                    ۴۹

۴-۳-۱- بررسی شرایط بهینه پاسخگویی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای  نیکل به سفالکسین                                                                                                     ۵۰

۴-۳-۱-۱- اثر تعداد چرخه های پلیمر                                                                               ۵۰

۴-۳-۱-۲- اثر غلظت نیکل                                                                                             ۵۰

۴-۳-۱-۳- اثر غلظت سدیم هیدروکسید                                                                             ۵۰

۴-۳-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلیمر دارای نیکل درحضور  سفالکسین                                                                                                               ۵۱

۴-۳-۳- رفتارالکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای نیکل در غلظت های مختلف سفالکسین                                                                                                 ۵۳

۴ـ۴ـ بررسی فرآیند الکتروکاتالیزی سفالکسین در سطح الکترود اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) به روش کرونوآمپرومتری                                                                                                  ۵۴

۴ـ۴ـ۱ـ محاسبه ضریب انتشار سفالکسین                                                                            ۵۴

۴ـ۴ـ۲ـ محاسبه ی ثابت سرعت واکنش شیمیایی بین سفالکسین و محلهای فعال نیکل                       ۵۴

۴ـ۵ـ بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین) به روش ولتامتری موج مربعی                                                                                                                      ۵۶

۴ـ۶ـ بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترودخمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای مس       ۵۷

۴ـ۶ـ۱ـ نشاندن مس در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)                      ۵۷

۴-۶-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)دارای مس    ۵۸

۴ـ۷ـ بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای مس در حضور آموکسی سیلین                                                                                                  ۵۹

۴ـ۷ـ۱ـ بررسی شرایط بهینه پاسخگوئی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای مس به آموکسی سیلین                                                                                                        ۵۹

۴ـ۷ـ۱ـ۱ـ اثر تعداد چرخه­های پلیمر                                                                                  ۵۹

۴ـ۷ـ۱ـ۲ـ بررسی اثر غلظت مس                                                                                      ۶۰

۴ـ۷ـ۱ـ۳ـ اثر زمان نشاندن مس                                                                                        ۶۰

۴ـ۷ـ۱ـ۴ـ اثر غلظت سدیم هیدروکسید                                                                              ۶۲

۴-۷-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلیمر دارای مس درحضور آموکسی سیلین                                                                                                            ۶۲

۴ـ۸ـ بررسی فرآیند الکتروکاتالیزی آموکسی سیلین در سطح الکترود اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای مس به روش کرونوآمپرومتری                                                                                  ۶۴

۴ـ۸ـ۱ـ محاسبه ضریب انتشارآموکسی سیلسین                                                                    ۶۴

۴ـ۸ـ۲ـ محاسبه­ی ثابت سرعت واکنش شیمیایی بین آموکسی سیلسین و محل­های فعال مس               ۶۴

۴-۹-بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین)دارای مس در غلظتهای مختلف آموکسی سیلین                                                                                      ۶۶

۴ـ۱۰ـبررسی نمونه حقیقی آموکسی سیلین(کپسول) درسطح الکترود اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای مس                                                                                                                 ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها                                  

۵-۱-کلیات                                                                                                               ۶۸

۵-۲-تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین)        ۶۸

۵-۳-تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای نیکل                                                                                                                        ۷۰

۵-۳-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر فرآیند الکترودی حاکم بر الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو- تولوئیدین) دارای نیکل                                                                                   ۷۰                                                                                  

۵-۴-بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودخمیر کربن اصلاح شده با پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای نیکل در حضور سفالکسین                                                                                                        ۷۱

۵-۵-بررسی شرایط بهینه پاسخگویی الکترود خمیرکربن اصلاح شده پلی(ارتو-تولوئیدین) دارای نیکل به سفالکسین                                                                                                                 ۷۳

۵-۵-۱-بررسی اثر تعداد چرخه های تهیه پلیمر                                                                     ۷۳

۵-۵-۲-بررسی اثر غلظت نیکل                                                                                        ۷۳

۵-۵-۳-بررسی اثر غلظت سدیم هیدروکسید                                                                        ۷۳

۵-۶-بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان اکسایش الکتروکاتالیزی سفالکسین                ۷۳

۵-۷- بررسی پاسخ الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلیمر دارای نیکل در حضورغلظت های مختلف سفالکسین                                                                                                                 ۷۴

۵-۷-۱-تعیین حد تشخیص روش و دامنه ی خطی غلظتی در اکسایش الکتروکاتالیزی سفالکسین         ۷۴

۵-۸-بررسی فرایندالکتروکاتالیزی سفالکسین درسطح الکترودخمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو-        تولوئیدین) دارای نیکل به روش کرونوآمپرومتری                                                                   ۷۵

 

۵-۹- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی سفالکسین در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو – تولوئیدین) دارای نیکل به روش ولتامتری موج مربعی                                                             ۷۷

۵-۱۰- تهیه و بررسی رفتارالکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده پلی(ارتو- تولوئیدین ) دارای  مس                                                                                                                         ۷۷

۵-۱۰-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل برفرآیند الکترودی حاکم بر الکترودخمیرکربن اصلاح شده با پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای مس                                                                                     ۷۸

۵-۱۱- بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای مس در حضور آموکسی سیلین                                                                                                  ۷۸

۵-۱۲- بررسی شرایط بهینه پاسخگویی الکترود خمیرکربن اصلاح شده پلی (ارتو- تولوئیدین) دارای مس به آموکسی سیلین                                                                                                        ۷۹

۵-۱۲-۱- بررسی تعداد چرخه های تهیه پلیمر                                                                      ۷۹

۵-۱۲-۲-بررسی غلظت مس                                                                                           ۷۹

۵-۱۲-۳- بررسی اثر زمان نشاندن مس                                                                              ۷۹

۵-۱۲-۴- بررسی اثر غلظت سدیم هیدروکسید                                                                     ۸۰

۵-۱۳- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی سفالکسین                         ۸۰

۵-۱۴- بررسی پاسخ الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلیمر دارای مس در حضورغلظت های مختلف آموکسی سیلین                                                                                                            ۸۰

۵-۱۵- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی آموکسی سیلین در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی(ارتو- تولوئیدین) دارای مس به روش کرونوآمپرومتری                                                                    ۸۱

۵-۱۶مقایسه نتایج با سایر محققین                                                                                    ۸۱

نتیجه گیری                                                                                                                ۸۴

پیشنهادات                                                                                                                 ۸۴

منابع و مأخذ                                                                                                              ۸۵