برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

تعداد صفحات 124 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی تبلیغ در مثنوی مولوی

چکیده

چارچوب کلی این پژوهش، تحلیل و بررسی تبلیغ در مثنوی مولوی است.

در این مختصر، ابتدا به معنی تبلیغ پرداختم و ذکر شده است که تبلیغ وسیله ای است بسیار مهم برای جذب انسان ها به سوی افکار و عقاید مختلف که صاحبان این افکار برآنند تا با استفاده از این وسیله، مردم را پیرو خویش سازند و اندیشه های خود را برآنان تبیین و یا احیاناً تحمیل نمایند.

سپس به تعاریف تبلیغ در قرآن و دین، و به بررسی جایگاه و اهمیت تبلیغ، و ابزارهای تبلیغ، از جمله : زبان،رسانه ها، مطبوعات ،ونیز به شیوه های تبلیغ و مراحل پذیرش پیام تبلیغی پرداختم. و بعد از آن ویژگی های فردی واجتماعی مبلّغ، وجامعه شناسی تبلیغات و روان شناسی تبلیغات، و نقش زمان ومکان در تبلیغات را مورد بررسی قرار داده ام. و فصل سوم روش و چگونگی انجام تحقیق را به خود اختصاص داده است.

و در فصل چهارم به موضوع تبلیغ از دیدگاه عارف بزرگ قرن هفتم پرداخته و نقش مبلّغ و مخاطب را در شش دفتر مثنوی استخراج کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده ام.

و سرانجام در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و پاسخ به پرسش تحقیق اشاره کرده ام.

این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش است: که در تقابل نیروهای نفسانی و عقلانی در مثنوی مولوی، کدام یک از این دو نیرو  به تبلیغ متوسل می شوند؟

برای دانلود پایان نامه برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید
تعداد صفحات 124 صفحه
قیمت : 16000 تومان