تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مندرجات

چکیده ۱

فصل اول- کلیات و طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۱۰

۱-۲- بیان مسئله. ۱۱

۱-۳- اهمیت موضوع. ۱۳

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۸

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۱۸

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۱۹

۱-۵- فرضیات ( سوالات) تحقیق.. ۱۹

۱-۵-۱- سوال اصلی.. ۱۹

۱-۵-۲- سوالهای فرعی.. ۱۹

۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۲۰

۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق.. ۲۰

۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق.. ۲۰

فصل دوم-ادبیات موضوعی تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۲۲

۲-۲- تاریخچه گازطبیعی.. ۲۳

۳-۲- تاریخچه گاز در ایران و تاسیس شرکت ملی گازایران. ۲۴

۲-۴-  انواع گازطبیعی موجود. ۲۷

۴-۲- عوامل موثر بر تقاضای گاز در بخش خانگی.. ۳۰

۵-۲- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ناشی از گازطبیعی در واحدهای مسکونی.. ۳۱

۶-۲- پارامترهای موثر در مصرف انرژی گرمایشی ساختمان. ۳۳

۲-۷- مصرف کننده های عمده انرژی در واحدهای مسکونی.. ۴۰

۲-۷-۱- راهکارهای کاهش اتلافات انرژی ناشی از مصرف گازطبیعی از طریق جدار ساختمان: ۴۲

۲-۸- قاعده صفر در کاهش مصرف انرژی در ساختمان. ۵۱

۲-۹- مزیت نسبی عرضه گاز طبیعی.. ۵۲

۲-۹-۱- مزیت نسبی گازطبیعی در بخش های مختلف مصرف.. ۵۴

بخش دوم- سابقه تحقیقات مشابه. ۵۶

فصل سوم- روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۴

۳-۲- فرایند پژوهش… ۶۴

۳-۴- روش تحقیق.. ۶۶

۳-۵- جامعه آماری.. ۶۶

۳-۶- نمونه آماری.. ۶۷

۳-۷- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. ۶۷

۳-۷-۱- پرسش‌نامه. ۶۷

۳-۷-۲- مصاحبه. ۶۸

۳-۷-۳- مشاهده ۶۸

۳-۷-۴- اسناد و مدارک.. ۶۸

۳-۸- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی.. ۶۹

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. ۷۰

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه. ۷۲

۴-۲- داده‌های توصیفی و آماره‌های مربوط.. ۷۳

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت.. ۷۳

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۷۴

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تأهل آنها ۷۵

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات.. ۷۶

۴-۳- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده ۷۷

۴-۴-آزمون فرضیات بر مبنای متغیرهای تحقیق.. ۷۸

۴-۴-۱- آزمون فرضیات مربوط به آموزش مصرف کنندگان. ۷۸

۴-۴-۲- آزمون فرضیات مربوط به تبلیغات.. ۸۰

۴-۴-۳- آزمون فرضیات مربوط به افزایش قیمت گاز. ۸۲

۴-۵-۱- اولویت بندی اثرگذاری های فاکتور آموزش مصرف کنندگان. ۸۳

۴-۵-۲- اولویت بندی اثرگذاری فاکتور کنترل. ۸۵

۴-۵-۳- اولویت بندی اثرگذاری فاکتور استاندارهای فنی.. ۸۶

فصل پنجم-نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۹۰

۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. ۹۰

۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی.. ۹۱

۵-۴- نتایج و یافته ها ۹۳

۵-۶- بحث و مقایسه. ۹۵

۵-۷- پیشنهادات و راهکارها ۹۵

۵-۸- برای تحقیقات آینده ۱۰۲

 

 

 

 

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کلی تحلیل هزینه- فایده طرح فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف مذکور مشترکین غیر صنعتی گاز طبیعی در استان مازندران انتخاب شده اند، چرا که در سالهای اخیر مصرف گاز طبیعی بخصوص در بخش خانگی و تجاری به شدت در حال افزایش بوده است. بدین منظور ادبیات موضوعی مربوط به راهکارهای عملی مصرف بهینه گاز طبیعی به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال آن سه فاکتور به عنوان عوامل اصلی در فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز شناسایی شدند و برمبنای آن پرسشنامه ای را تهیه و تنظیم نموده و در اختیار مدیران شرکت گاز استان مازندران استان مازندران قرار داده شده است. داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق را با ضریب پایایی ۹۱٫۲درصد مورد تأیید قرار داد و آزمون فریدمن نیز هر یک از گویه ها را بر اساس میانگین شان رتبه بندی نمود. در ادامه آزمون دو جمله ای نشان داد که مشترکین غیر صنعتی شرکت گاز  هر یک از عاملهای سه گانه مستخرجه از ادبیات موضوعی را در مصرف بهینه گاز طبیعی در حد مطلوبی مورد توجه قرار می دهند. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: تحلیل هزینه- فایده، مصرف بهینه، مشترکین غیر صنعتی