تعداد صفحات ۸۸ صفحه

قیمت ۱۶۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده :

بررسی پیشینه ی عرفانی ، که بــربخش بزرگی از فرهنگ ایـــران و جلوه های آن سایه افکنده است،  ناگزیر باید در گذشته های دور حتی دوران اساطیر کهن صورت پذیرد .

پس هسته ی آغازین اندیشه های عــرفانی را باید در نخستین تکاپوی انسان برای شناخت آفریننده ی جهان و راز آفرینش جستجو کرد .

در بـــرهه ای از تــاریخ سرزمین مــا ، کشمکش های بی مـورد و مکرّر حکومت ها و تاخت و تاز اقوام بی فرهنگی مثل مغولان ، بــاعث بـروز تباهی و بی سامانی های فرهنگی و دل مردگی در میان اقشار مردم شده است . در ایــن زمان ، تنها پــادزهر نیرومند عرفان می توانست بقای فرهنگ ایرانی را ضمانت کند . و انسان ناامید و مصیبت زده را به دنیایی برتر فراخواند و در برابر حوادث زمانه به او دل گرمی دهد .

عرفان ایرانی ، در واقـع قصه ی دل است و ادبیات عرفانی ایران دریایی است که وجود مادی انسان را سوار بر امواج خیال بــه چشمه ی زلال زندگانی می رساند و مضامین عــارفانه در این بیان ، درحقیقت امـــواجی از دریــای بیکران معنی است که در قالب واژگانی مجرد ، مسافر متحیّر این مسیر بی انتها را به سکون حال و سکوت مقال دعوت می کند .

مـوضوع پایان نامه تحلیل عرفانی داستان شاه و کنیزک است که اصطلاحات عرفانی مـوجود در این داستان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .

این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش تحقیق آن تحلیلی و توصیفی است که به پنج فصل تقسیم شده است . و نگارنده با تــوجّه به پرسش تحقیق در فصل چهارم به تحلیل و شرح اصطلاحات عرفانی موجود در داستان شاه و کنیزک پرداخته است .

تعداد صفحات ۸۸ صفحه
قیمت ۱۶۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید