تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

بررسی پیشینه ی عرفانی ، که بــربخش بزرگی از فرهنگ ایـــران و جلوه های آن سایه افکنده است،  ناگزیر باید در گذشته های دور حتی دوران اساطیر کهن صورت پذیرد .

پس هسته ی آغازین اندیشه های عــرفانی را باید در نخستین تکاپوی انسان برای شناخت آفریننده ی جهان و راز آفرینش جستجو کرد .

در بـــرهه ای از تــاریخ سرزمین مــا ، کشمکش های بی مـورد و مکرّر حکومت ها و تاخت و تاز اقوام بی فرهنگی مثل مغولان ، بــاعث بـروز تباهی و بی سامانی های فرهنگی و دل مردگی در میان اقشار مردم شده است . در ایــن زمان ، تنها پــادزهر نیرومند عرفان می توانست بقای فرهنگ ایرانی را ضمانت کند . و انسان ناامید و مصیبت زده را به دنیایی برتر فراخواند و در برابر حوادث زمانه به او دل گرمی دهد .

عرفان ایرانی ، در واقـع قصه ی دل است و ادبیات عرفانی ایران دریایی است که وجود مادی انسان را سوار بر امواج خیال بــه چشمه ی زلال زندگانی می رساند و مضامین عــارفانه در این بیان ، درحقیقت امـــواجی از دریــای بیکران معنی است که در قالب واژگانی مجرد ، مسافر متحیّر این مسیر بی انتها را به سکون حال و سکوت مقال دعوت می کند .

مـوضوع پایان نامه تحلیل عرفانی داستان شاه و کنیزک است که اصطلاحات عرفانی مـوجود در این داستان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است .

این پژوهش براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری و روش تحقیق آن تحلیلی و توصیفی است که به پنج فصل تقسیم شده است . و نگارنده با تــوجّه به پرسش تحقیق در فصل چهارم به تحلیل و شرح اصطلاحات عرفانی موجود در داستان شاه و کنیزک پرداخته است .

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………             ۱

فصل اوّل : کلیات تحقیق

مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………              ۳

۱ـ۱ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………               ۴

۱ـ ۲ـ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………….                ۴

۱ـ ۳ـ سؤال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..                ۴

۱ـ ۴ـ فرضیه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….                ۴

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲ـ ۱ـ مولانا خداوندگار عشق و عرفان ……………………………………………………………………………….            ۶

۲ـ ۱ـ۱ـ خام بُدم ………………………………………………………………………………………………………………..            ۶

۲ـ۱ـ۲ـ پخته شدم ……………………………………………………………………………………………………………..             ۷

۲ـ۱ـ۳ـ سوختم ………………………………………………………………………………………………………………….              ۷

 

۲ـ۱ـ۴ـ دولت پاینده شدم …………………………………………………………………………………………………….            ۹

۲ـ۱ـ ۵ـ آثار مولانا …………………………………………………………………………………………………………………            ۹

۲ـ۱ـ۶ـ سروده ها ………………………………………………………………………………………………………………….            ۱۰

۲ـ۱ـ۷ـ نوشته ها ………………………………………………………………………………………………………………….             ۱۲

۲ـ۱ـ۸ـ در آسمان شعر و اندیشه ی مولانا …………………………………………………………………………..            ۱۳

۲ـ۱ـ۹ـ ادبیّات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………             ۱۳

۲ـ۱ـ۱۰ـ تأثیرعرفان در شعر فارسی …………………………………………………………………………………..             ۱۵

۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه عرفان نزد مولانا ……………………………………………………………………………………….             ۱۶

۲ـ۱ـ۱۲ـ عشق …………………………………………………………………………………………………………………….             ۱۶

۲ـ۱ـ۱۳ـ عشق در عرفان …………………………………………………………………………………………………….             ۱۸

۲ـ۱ـ۱۴ـ عشق از دیدگاه مولانا در مثنوی ………………………………………………………………………….             ۱۸

۲ـ۲ـ پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..            ۲۱

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳ـ۱ـ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..              ۲۵

۳ـ۲ـ روش گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………               ۲۵

۳ـ۳ـ ابزارگردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..               ۲۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ـ مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………….                ۲۷

۴ـ۲ـ خلاصه ی داستان شاه کنیزک ………………………………………………………………………………….                 ۲۹

۴ـ۳ـ بیانات شارحان مثنوی در تأویل داستان شاه و کنیزک …………………………………………..                  ۳۱

۴ـ۴ـ هدف داستان شاه و کنیزک ……………………………………………………………………………………….              ۳۲

۴ـ۵ـ شرح و تحلیل اصطلاحات عرفانی داستان شاه و کنیزک …………………………………………..             ۳۲

۴ـ۴ـ۱ـ آفتاب ……………………………………………………………………………………………………………………..              ۳۲

۴ـ۴ـ۲ـ ادب ……………………………………………………………………………………………………………………….               ۳۵

۴ـ۴ـ۳ـ الهام ……………………………………………………………………………………………………………………….              ۳۹

۴ـ۴ـ۴ـ پیر ………………………………………………………………………………………………………………………….              ۴۰

۴ـ۴ـ۵ـ توفیق …………………………………………………………………………………………………………………….               ۴۴

۴ـ۴ـ۶ـ حرص …………………………………………………………………………………………………………………….               ۴۶

۴ـ۴ـ۷ـ خلوت …………………………………………………………………………………………………………………….               ۵۲

۴ـ۴ـ۸ـ خواب ……………………………………………………………………………………………………………………..               ۵۶

۴ـ۴ـ۹ـ خیال ………………………………………………………………………………………………………………………              ۵۹

۴ـ۴ـ۱۰ـ دل ……………………………………………………………………………………………………………………….               ۶۳

۴ـ۴ـ۱۱ـ راز ………………………………………………………………………………………………………………………..              ۶۷

۴ـ۴ـ۱۲ـ رضا ………………………………………………………………………………………………………………………              ۷۱

۴ـ۴ـ۱۳ـ روح ………………………………………………………………………………………………………………………              ۷۴

۴ـ۴ـ۱۴ـ ریاضت ………………………………………………………………………………………………………………….              ۷۹

۴ـ۴ـ۱۵ـ شفاعت ……………………………………………………………………………………………………………………            ۸۲

۴ـ۴ـ۱۶ـ صبر …………………………………………………………………………………………………………………………            ۸۳

۴ـ۴ـ۱۷ـ عشق ……………………………………………………………………………………………………………………….            ۸۸

۴ـ۴ـ۱۸ـ عقل ……………………………………………………………………………………………………………………….             ۹۴

۴ـ۴ـ۱۹ـ فنا …………………………………………………………………………………………………………………………..              ۱۰۰

۴ـ۴ـ۲۰ـ قضا ………………………………………………………………………………………………………………………..               ۱۰۵

۴ـ۴ـ۲۱ـ کشف …………………………………………………………………………………………………………………….                ۱۰۹

۴ـ۴ـ۲۲ـ کوه ………………………………………………………………………………………………………………………..               ۱۱۰

۴ـ۴ـ۲۳ـ گریه ……………………………………………………………………………………………………………………..                ۱۱۲

۴ـ۴ـ۲۴ـ لقاء ……………………………………………………………………………………………………………………….                ۱۱۵

۴ـ۴ـ۲۵ـ مراد ………………………………………………………………………………………………………………………                ۱۱۷

۴ـ۴ـ۲۶ـ هوی …………………………………………………………………………………………………………………….                 ۱۱۹

۴ـ۴ـ۲۷ـ خضر ……………………………………………………………………………………………………………………..                ۱۲۲

۴ـ۴ـ۲۸ـ موسی …………………………………………………………………………………………………………………..                 ۱۲۴

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵ـ۱ـ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….                 ۱۲۸

۵ـ۲ـ پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………..                  ۱۲۹

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………                  ۱۳۰