دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار

تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ – فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵ – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶- تعاریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………………۵

۱-۶-۱- اساطیر ……………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۲- اسطوره‌شناسی…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۳- دیوان …………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۴- ملک الشعرای بهار……………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲- اصطلاح اسطوره………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-اصطلاح شناسی اسطوره…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴-اقسام اسطوره……………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵- ویژگی اساطیر……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶- فلسفه ی وجودی اساطیر……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۷- زبان اسطوره………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۸- مأخذ اسطوره………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۹-منابع اساطیری ایران……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱۰- کارکرد های اسطوره…………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰-۱-اسطوره و حماسه ……………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۰-۲-اسطوره و قرآن……………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-۳-اسطوره و تاریخ……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۱- مشروطه……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۱- نثر مشروطه……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۲-شعر مشروطه…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۲- زندگی بهار……………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- بهار و فعالیت های سیاسی…………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۴- بهار از منظر دیگران……………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۵- باستان گرایی بهار………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱۶- بهار و اسطوره ها……………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۷- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۷-۱- بررسی اساطیر در دیوان حافظ………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۷-۲- بازتاب اسطوره آب در متون نظم پارسی…………………………………………………………….۵۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق و شیوه نگارش………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۲- مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲- عناصر اسطوره ای شعر بهار…………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱- پیامبران اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱-۱- آدم…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۲-۱-۲- ابراهیم………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲-۱-۳- ادریس………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۱-۴- ایوب………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۱-۵- سلیمان……………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۱-۶- صالح و هود……………………………………………………………………………………………..  ۶۵

۴-۲-۱-۷- عیسی بن مریم……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱-۸- موسی…………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۱-۹- نوح……………………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۲-۱-۱۰- یحیی………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۲-۱-۱۱- یوسف………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۱-۱۲- یونس……………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲- قهرمانان اسطوره ای………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲-۱- اسفندیار……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۲-۲- اسکندر……………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۲-۳- افراسیاب…………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۲-۴- بهمن………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۲-۲-۵- بیژن……………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲-۶- تهمورث……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۲-۷- جمشید……………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۲-۸- خسرو…………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۲-۹- دارا……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۲-۱۰- دجّال……………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۲-۱۱- رستم………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۲-۱۲- سام………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۲-۱۳- سیامک……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۲-۲-۱۴- سیاوش…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۲-۱۵- طوس……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۲-۱۶- فریدون…………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۱۷- کاووس…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۲-۲-۱۸- کاوه……………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۲-۲-۱۹- کیقباد……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۲-۲-۲۰- کیخسرو………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۲-۲-۲۱- کیومرث………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۲-۲-۲۲- گشتاسب…………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۲-۲-۲۳- نوذر……………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۲-۲۴- هوشنگ…………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۲-۳- دلدادگان اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۲-۳-۱- آدم و حوا…………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۴-۲-۳-۲- بیژن ومنیژه………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۲-۳-۳- خسرو و شیرین و فرهاد………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۸-۳-۴- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۲-۳-۵- یوسف، یعقوب و زلیخا……………………………………………………………………………….۱۳۰

۴-۲-۴- اماکن اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۴-۲-۴-۱- بهشت………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۴-۲-۴-۲- جهنم………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۲-۴-۳- ویل………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۴-۲-۴-۴- زمهریر………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

۴-۲-۴-۵- سجّین………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۶- صراط………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۷- تقابل بهشت و دوزخ…………………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۲-۴-۸- قاف…………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۲-۴-۹- بهشت ارم…………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۲-۴-۱۰- آتشکده ها……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۴-۲-۵- آب های اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۵۲

۴-۲-۵-۱- آب حیات…………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۴-۲-۵-۲- زمزم…………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۴-۲-۵-۳- کوثر………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۴-۲-۶- موجودات طبیعی اسطوره ای……………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱- جانوران……………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۱- خرفستر…………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۲- سمندر………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۳- فیل  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۴- گاو………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲- گیاهان………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۱- اسپند……………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۲- مهر گیاه  ……………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۲-۶-۲-۳- نرگس…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۸-۷- موجودات فراطبیعی اسطوره ای………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۱- اژدها………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۲- اهریمن……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۴-۲-۷-۳- جن……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۴-۲-۷-۴- دیو…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

۴-۲-۷-۵- دیو سپید…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۴-۲-۷-۶-زقوم………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۴-۲-۷-۷- سدره……………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۴-۲-۷-۸- سیمرغ………………………………………………………………………………………………………۱۶۸

۴-۲-۷-۹- غول…………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۲-۷-۱۰- فرشته……………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۴-۲-۸- اسطوره آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۱- آغاز آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۲- آخشیجان………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

۴-۲-۸-۳- امهات اربعه و آباء علوی……………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۲-۹- موسیقی………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۴-۲-۱۰- گاهنامه اساطیری………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۴-۲-۱۰-۱- ماه های سی روزه…………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۲-۱۰-۲- جشن ها………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۲-۱۰-۲-۱- نوروز…………………………………………………………………………………………………۱۷۹

۴-۲-۱۰-۲-۲- سده……………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۳- بهمنجنه………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۴- مهرگان……………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۴-۲-۱۰-۳- ماه ها و برج ها………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۴-۲-۱۰-۴- تأثیر بروج……………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴-۲-۱۱-  نیروهای نیک………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۱- ارد و پارند………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۲- امشاسپندان………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۲-۱۱-۳- فر………………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۴-۲-۱۲- ادیان اساطیری……………………………………………………………………………………………..۱۸۹

۴-۲-۱۲-۱- کیش زردشت………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴-۲-۱۲-۲- کیش مانوی……………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۴-۲-۱۲-۳- میترائیسم یا کیش مهر………………………………………………………………………………..۱۹۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار

تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید