گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 8, 1394
521 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار


دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار

تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ – فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵ – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶- تعاریف مفاهیم کلیدی ……………………………………………………………………………………………۵

۱-۶-۱- اساطیر ……………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۲- اسطوره‌شناسی…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۳- دیوان …………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۴- ملک الشعرای بهار……………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲- اصطلاح اسطوره………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-اصطلاح شناسی اسطوره…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴-اقسام اسطوره……………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵- ویژگی اساطیر……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶- فلسفه ی وجودی اساطیر……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۷- زبان اسطوره………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۸- مأخذ اسطوره………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۹-منابع اساطیری ایران……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱۰- کارکرد های اسطوره…………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰-۱-اسطوره و حماسه ……………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۰-۲-اسطوره و قرآن……………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-۳-اسطوره و تاریخ……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۱- مشروطه……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۱- نثر مشروطه……………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۱۱-۲-شعر مشروطه…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱۲- زندگی بهار……………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۱۳- بهار و فعالیت های سیاسی…………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۴- بهار از منظر دیگران……………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۱۵- باستان گرایی بهار………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۱۶- بهار و اسطوره ها……………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۱۷- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۷-۱- بررسی اساطیر در دیوان حافظ………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۷-۲- بازتاب اسطوره آب در متون نظم پارسی…………………………………………………………….۵۱

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق و شیوه نگارش………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۲- مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۴-۲- عناصر اسطوره ای شعر بهار…………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱- پیامبران اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲-۱-۱- آدم…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۲-۱-۲- ابراهیم………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲-۱-۳- ادریس………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۱-۴- ایوب………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲-۱-۵- سلیمان……………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۱-۶- صالح و هود……………………………………………………………………………………………..  ۶۵

۴-۲-۱-۷- عیسی بن مریم……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱-۸- موسی…………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۱-۹- نوح……………………………………………………………………………………………………………۷۷

۴-۲-۱-۱۰- یحیی………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۲-۱-۱۱- یوسف………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۱-۱۲- یونس……………………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲- قهرمانان اسطوره ای………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۲-۱- اسفندیار……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۲-۲-۲- اسکندر……………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۲-۳- افراسیاب…………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۲-۴- بهمن………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۲-۲-۵- بیژن……………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲-۲-۶- تهمورث……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۲-۷- جمشید……………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۲-۸- خسرو…………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۲-۲-۹- دارا……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۲-۱۰- دجّال……………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۲-۱۱- رستم………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۲-۱۲- سام………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۲-۲-۱۳- سیامک……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۲-۲-۱۴- سیاوش…………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-۲-۱۵- طوس……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۲-۲-۱۶- فریدون…………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۲-۲-۱۷- کاووس…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۲-۲-۱۸- کاوه……………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۲-۲-۱۹- کیقباد……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۲-۲-۲۰- کیخسرو………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۲-۲-۲۱- کیومرث………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۲-۲-۲۲- گشتاسب…………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۴-۲-۲-۲۳- نوذر……………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۲-۲۴- هوشنگ…………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۲-۳- دلدادگان اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۲-۳-۱- آدم و حوا…………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۴-۲-۳-۲- بیژن ومنیژه………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۲-۳-۳- خسرو و شیرین و فرهاد………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۸-۳-۴- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۴-۲-۳-۵- یوسف، یعقوب و زلیخا……………………………………………………………………………….۱۳۰

۴-۲-۴- اماکن اسطوره ای…………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۴-۲-۴-۱- بهشت………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۴-۲-۴-۲- جهنم………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۴-۲-۴-۳- ویل………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

۴-۲-۴-۴- زمهریر………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

۴-۲-۴-۵- سجّین………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۶- صراط………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۴-۲-۴-۷- تقابل بهشت و دوزخ…………………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۲-۴-۸- قاف…………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۲-۴-۹- بهشت ارم…………………………………………………………………………………………………۱۴۹

۴-۲-۴-۱۰- آتشکده ها……………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۴-۲-۵- آب های اسطوره ای……………………………………………………………………………………….۱۵۲

۴-۲-۵-۱- آب حیات…………………………………………………………………………………………………۱۵۲

۴-۲-۵-۲- زمزم…………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۴-۲-۵-۳- کوثر………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۴-۲-۶- موجودات طبیعی اسطوره ای……………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱- جانوران……………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۱- خرفستر…………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۴-۲-۶-۱-۲- سمندر………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۳- فیل  ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۲-۶-۱-۴- گاو………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲- گیاهان………………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۱- اسپند……………………………………………………………………………………………………۱۵۹

۴-۲-۶-۲-۲- مهر گیاه  ……………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۲-۶-۲-۳- نرگس…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

۴-۸-۷- موجودات فراطبیعی اسطوره ای………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۱- اژدها………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

۴-۲-۷-۲- اهریمن……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

۴-۲-۷-۳- جن……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۴-۲-۷-۴- دیو…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۴

۴-۲-۷-۵- دیو سپید…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۴-۲-۷-۶-زقوم………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۴-۲-۷-۷- سدره……………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۴-۲-۷-۸- سیمرغ………………………………………………………………………………………………………۱۶۸

۴-۲-۷-۹- غول…………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

۴-۲-۷-۱۰- فرشته……………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

۴-۲-۸- اسطوره آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۱- آغاز آفرینش……………………………………………………………………………………………..۱۷۲

۴-۲-۸-۲- آخشیجان………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

۴-۲-۸-۳- امهات اربعه و آباء علوی……………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۲-۹- موسیقی………………………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۴-۲-۱۰- گاهنامه اساطیری………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۴-۲-۱۰-۱- ماه های سی روزه…………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۲-۱۰-۲- جشن ها………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۲-۱۰-۲-۱- نوروز…………………………………………………………………………………………………۱۷۹

۴-۲-۱۰-۲-۲- سده……………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۳- بهمنجنه………………………………………………………………………………………………۱۸۱

۴-۲-۱۰-۲-۴- مهرگان……………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۴-۲-۱۰-۳- ماه ها و برج ها………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۴-۲-۱۰-۴- تأثیر بروج……………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۴-۲-۱۱-  نیروهای نیک………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۱- ارد و پارند………………………………………………………………………………………………۱۸۵

۴-۲-۱۱-۲- امشاسپندان………………………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۲-۱۱-۳- فر………………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۴-۲-۱۲- ادیان اساطیری……………………………………………………………………………………………..۱۸۹

۴-۲-۱۲-۱- کیش زردشت………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۴-۲-۱۲-۲- کیش مانوی……………………………………………………………………………………………..۱۹۴

۴-۲-۱۲-۳- میترائیسم یا کیش مهر………………………………………………………………………………..۱۹۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲

دانلود پایان نامه تجلّی اساطیر در دیوان ملک الشعرای بهار

تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *