گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان,نامه,تجليات,و,تحلیات,مفاهیم,عرفانی,در,ديوان,طالب,دانلود


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تیر 17, 1393
1136 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه تجلیات و تحلیات مفاهیم عرفانی در دیوان طالب آملی


فهرست مطالب

چکیده ……………………….۱

فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………..۳

۱-۱            مقدمه ………………..۴

۱-۲            بیان مساله…………………………..۵

۱-۳            اهداف تحقیق ………………….۶

۱-۴            سوال تحقیق ……………………………..۶

۱-۴-۱سوال اصلی تحقیق ……………………۶

۱-۴-۲   سوال فرعی تحقیق…………………………۶

۱-۵ فرضیه ها ……………………………………۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………..۸

۲-۱-ادبیات تحقیق ………………………………………….۹

۲-۱-۱- زندگی طالب آملی ……………………….۹

۲-۱-۲- اندیشه های طالب آملی ………………………۱۰

۲-۱-۳- آثار و سبک طالب آملی ۱۱

۲-۱-۴- عرفان اسلامی …………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۵- عرفان در سبک هندی ………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۶-ویژگی های خاص اشعار طالب ……………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲ -۲-۱-مقاله ،نویسنده …………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۲-مقاله ،نویسنده……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲ -۲-۳-کتاب ،نویسنده …………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۴-پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۵-پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۱-نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۲-محدوده و قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۳-روش و ابزار گرد آوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………….۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….۳۴

۴ -۱-آب حیات………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۴-۲-آفات…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۴-۳-ابر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۴-۴-ادراک……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۴- ۵-ازل………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۶-اشارت………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۴-۷-الهام………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۴-۸-اولیاء……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۴-۹-ایمان……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۴-۱۰-باده……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱۱-بلا………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۱۲-بهشت………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۴-۱۳-بیابان……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۴-۱۴-تجرید…………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

۴-۱۵-تجلی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۱۶- ترسا……………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۴-۱۷-تسبیح…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۱۸- تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۱۹- تفرقه…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۲۰- تقوی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۲۱-   توبه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۲۲-توفیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۲۳- توکل………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۲۴- جام…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۴-۲۵- جذبه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۲۶-جلال……………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۲۷-جمال……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲۸-جهاد…………………………………………………………………………………………………………………………. …….۵۹

۴-۲۹-حال……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۳۰-حرم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۳۱-حسرت……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۳۲-حقیقت………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۳۳- حیرت………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۳۴- خاطر…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۴-۳۵- خرابات………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۳۶- خرقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۳۷-خلوت………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۳۸-خوف…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۳۹-درد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۴۰-درویش…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۴۱-دعا………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۴۲-دل………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰٫

۴-۴۳-دیر………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۴۴-ذکر…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۴۵-ذوق……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۴۶-راز………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۴۷-رجا………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۴۸-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۴۹-رقص………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۵۰- رند…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۵۱- روح………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۵۲-ریاضت……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۵۳-زنار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۵۴-زهد……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۵۵-ساقی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۵۶-سالک………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۵۷-سر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۵۸-سماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۵۹-سیر……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۶۰-شاهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۶۱-شکر………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۶۲-شوق………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۶۳-صبر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۶۴-صفا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۶۵-صورت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۶۶-صوفی……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۶۷-طاعت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۶۸-طریقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۶۹-طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۷۰-عارف…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۷۱-عاشق……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۷۲-عرش……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۷۳-عرفان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۷۴-عشق……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۷۵-عطا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۷۶-عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۴-۷۷-غافل…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۷۸-غیب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۷۹-غیبت…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۸۰-فراق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۸۱-فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۸۲-فنا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۸۳-فیض………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۸۴-قرب………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۸۵-قضا………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۸۶-قناعت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۸۷-قهر………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۸۸-کشف……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۸۹-کعبه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۴-۹۰-کفر………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۹۱-کَون………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۹۲-لطف………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۴-۹۳-مجرد………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۴-۹۴- محبت…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۹۵-محرم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۹۶-محنت……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۹۷-محو………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۹۸-مرید…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۹۹-مست………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱۰۰-معرفت…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۴-۱۰۱-مغان……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۱۰۲- مقام………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۴-۱۰۳- ملامت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۱۰۴- میخانه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۴-۱۰۵- ناموس……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۱۰۶- نفس………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۱۰۷- نور………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۱۰۸- وجد………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۱۰۹- وجود……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۱۱۰- ورع…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۱۱۱- وصل………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۴-۱۱۲- وفا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۴-۱۱۳- وقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۴-۱۱۴- ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۴-۱۱۵- هجر…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۴-۱۱۶- هشیاری……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۱۱۷-همت……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۴-۱۱۸- یقین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………….۱۳۳

۵ -۱- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۵-۲- مقایسه تحقیق با پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۵-۳- ارائه پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

منابع و مآخذ     ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

چکیده :

طالب آملی در حدود سالهای ۹۸۷ الی ۹۹۱ هجری مقارن دوران حکومت شاه محمد خدابنده و پسرش شاه عباسی اول صفوی در آمل به دنیا آمد. برخی محل تولد وی را شهر آمل و برخی قصبه (کرچک) روستایی در ۹ کیلومتری شمال باختری آمل از دهستان اهلمرستاق یا همان علمده یا نور کنونی ذکر کرده اند.

خودش به روستایی بودن خود اشاره دارد :

ندارد طاقت طنازی عشق                                   چه سازد عقل مسکین روستاییست

طالب پس از گذران دوران کودکی به تحصیل علم و ادب در زادگاهش اشتغال داشت. طالب آملی در حدودسن ۱۹ الی ۲۵ سالگی در حالی که علاوه بر شاعری دستی در نگارش نستعلیق هم داشت و به انواع هنر های رزمی دیارش چون سوار کاری و تیر اندازی نیز آشنا بود،شهر و دیارش را به مقصد کاشان ترک کرد حدود ۱۰۱۰ هجری و حقیقتا بی نصیبی طالب و حادثه عشق او و ناشکیبی اش او را به مهاجرت واداشت به گفته خود او :

مرا غریب وطن ساخت بی نصیبی من     خدای رحم کند بر من و غریبی من

(ص۸۲۷بیت ۱۷۱۰۹)

طالب در سال ۱۰۲۸ هجری قمری در سن ۳۷ سالگی به مرتبه ملک الشعرایی جهانگیر شاه نائل شد.

طالب در هند در شهر لاهور خدمت پیر روشندل (شاه ابوالمعالی )رسیده و مشرف به فقر شد و همین برخورد چنان در روحیه او تاثیر بخشید که با وجود داشتن مقام ملک الشعرایی جهانگیر پادشاه و بر خورداری از صلات کلان او و سایر امراء دیناری ذخیره برای خود تهیه ندید و آنچه را که از این بابت دریافت می کرد بذل مساکین و فقرا می نمود و خود همه وقت در نهایت تنگدستی و عسرت به سر می برد .

وی در منظومه ای که به نام اعتماد الدوله سروده ،می گوید مردمی که شاعری اختیار می کنند دو گونه اند یکی مردم پست هستند که از حیث پیشه و شغل به این کار می پردازند .دوم اشخاصی عالی طبعند که خدا فطرت آنها را شاعر آفرید :

دو صنفند اهل طبیعت که هر یک                         ندارند با هم سر سازگاری (ص۱۵۴بیت ۴۴۰۰)

یکی را فرو مایگی کرده شاعر                     یکی را بزرگی و عالی تباری(ص۱۵۴بیت ۴۴۰۱)

او ۷ الی ۸ سال آخر عمرش را با دغدغه خاطر و آشفتگی دل و در انزوا و گوشه نشینی بسر برد . سر انجام در ۴۶ سالگی در سال ۱۰۳۶ هجری در پی بروز بیماری های گوناگون دار فانی را وداع گفت محل دفن او دقیقا مشخص نیست برخی کشمیر و برخی در فتح پور سیکری می دانند .                                   ۱

به اشعاری که در قرون ۱۰ الی ۱۲ هجری به زبان فارسی در گستره وسیعی از مناطق هند و پاکستان و افغانستان و ترکستان و تاجیکستان تا تمامی ایران و ترکیه و بغداد رواج داشت، سبک هندی گفته اند طالب به استعداد درخشان و قریحه معنی آفرین و اطلاعات فراوانی که همراه فصاحت و نکته یابی داشت، بسیار سریع درجات تعالی در شعر را پیمود و یکی از سرشناس ترین چهره ادبی زمان جهانگیر شاه و ملک الشعرای دربار شد .

طالب در سبک دوران صفوی (هندی) تاثیرات عظیمی نهاد و از کسانی است که به تحول سبک از شاعران آغازین این عصر به سوی شعرای پایانی آن (حرکت از بابافغانی به سمت صائب و بیدل )کمک فراوان نمود .طالب بسیاری از نواقص و کاستی های رایج در این سبک را از دامن شعرش دور داشته است .با توجه به اشعاری که طالب در مدح و منقبت حضرت علی (ع) و امام رضا و حضرت ولی عصر سرود نشان می دهد، وی شاعری شیعه مذهب و نسبت به اصول دین اسلام معتقد است و شاعری بوده که تا آخرین لحظه زندگی با وارستگی و فقر زندگی کرده است .

چون طالب یکی از شاعران سبک هندی است و شاعر دوره صفویه، به این خاطر مذهب نیز یکی از موضوعات شعر این دوره بوده بنابراین بنده را بر آن داشت که سیری در اصطلاحات عرفانی این دیوان بپردازم و لغات و اصطلاحات که دارای معانی عرفانی هستند با جستجوی در دیوان طالب مشخص کرده و به شرح لغات و ابیات آن با کمک گرفتن از کتاب های عرفانی بپردازم .

لغاتی از قبیل اشارت-تجلی-توبه-جام-جذبه-حال-حیرت-خلوت-ذکر-راز-فراق-صفا-فیض-قرب و…………..

تعدا صفحات ۱۷۰ صفحه

قیمت این پایان نامه نایاب ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *