تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

به منظور بررسی نقش گیاهان پوششی بر کنترل علفهای هرز در بین درختان مرکبات ،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ در شهرستان ساری به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد.علفهای هرز در دوسطح (کنترل و رقابت ) به عنوان عامل اصلی و نوع گیاهان پوششی در ۵ سطح شامل لوبیا چشم بلبلی ،لوبیا قرمز ،لوبیا سبز ،ماش و شاهد (بدون گیاه پوششی) عامل فرعی بودند.نتایج نشان داد که ارتفاع و وزن خشک گیاهان پوششی در رقابت با علف های هرز به ترتیب ۴/۷ و ۴/۹ در صد کمتر شدند .بیشترین ارتفاع و وزن خشک گیاه پوششی متعلق به لوبیا چشم بلبلی بوده است .لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز در کاهش جمعیت علفهای هرز به ترتیب ۶/۷۶ و ۹/۶۸ درصد موفق تر بودند .کمترین وزن خشک علفهای هرز با کشت لوبیای چشم بلبلی حاصل گردید.بازگشت ماده آلی، و نیتروژن و فسفر به خاک در رقابت با علف های هرز کاهش معنا داری داشتند.حداکثر بازگشت ماده آلی و نیتروژن به خاک با کشت گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی بدست آمد .در حالی که بیشترین بازگشت فسفر و پتاسیم به خاک در کشت گیاه پوششی لوبیا سبز حاصل شد.علف هرز غالب در این آزمایش گاو پنبه و بعد قیاق بوده است.به طور کلی لوبیا چشم بلبلی بدلیل گستردگی بیشتر اندام هوایی و بازگشت بیشتر ماده آلی و نیتروژن به خاک در کنترل علف های هرز و تقویت حاصلخیزی خاک به عنوان گیاه پوششی مطلوب به شمار می آید.

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ————————————————————

فصل اول : کلیات

۱-۱- مقدمه ——————————————————–

۱-۲- مشخصات گیاهشناسی گیاهان پوششی ——————————–

۱-۲-۱- لوبیا ——————————————————-

۱-۲-۲- عدس —————————————————–

۱-۲-۳- نخود ——————————————————

۱-۲-۴- ماش سبز —————————————————

۱-۳- استفاده از گیاهان پوششی ——————————————

۱-۴- فواید گیاهان پوششی ———————————————

۱-۴-۱- مضرات گیاهان پوششی —————————————–

۱-۵- طبقه­بندی گیاهان پوششی ——————————————

۱-۵-۱- گیاهان پوششی یکساله —————————————–

۱-۵-۲- گیاهان پوششی چندساله —————————————-

۱-۶- چگونگی انتخاب پوششی گیاهی ————————————-

۱-۷- نقش گیاهان پوششی در کاهش علف­های هرز —————————

۱-۸- نقش گیاهان پوششی در بهبود تغذیه خاک ——————————

۱-۹- علف­های هرز مرکبات ——————————————–

۱-۱۰-  مشکلات علف­های هرز در باغات مرکبات —————————

۱-۱۱-  کنترل علف­های هرز ——————————————-

۱-۱۲-  مدیریت علف­های هرز ——————————————

۱-۱۲-۱-  مبارزه مکانیکی علف­های هرز ———————————-

۱-۱۲-۲- وجین —————————————————-

۱-۱۲-۳- خاک­ورزی————————————————-

۱-۱۲-۴- اثرات خاک­ورزی ——————————————–

۱-۱۲-۵- تناوب زراعی ———————————————–

۱-۱۲-۶- سود بردن از مالچ و اثرات آللوپاتی ——————————-

۱-۱۲-۷- کنترل فیزیکی ———————————————–

۱-۱۲-۸- کنترل شیمیایی ———————————————-

۱-۱۳-  مزایا و معایب روش­های کنترل علف­های هرز ————————-

۱-۱۳-۱- مدیریت تلفیقی ———————————————

۱-۱۴- نقش مالچ و بقایایی گیاهی در بهبود تغذیه خاک و کاهش علف­های هرز ——-

۱-۱۴-۱- مدیریت بقایایی گیاهی —————————————-

۱-۱۴-۲- فساد پوشش گیاهی ——————————————

۱-۱۵- تثبیت نیتروژن ————————————————-

۱-۱۶- آثار بهداشتی و بوم شناختی کودهای نیتروژن­دار ————————-

۱-۱۷- گیاهان بقولات به عنوان نمونه­ای از همزیستی در کشاورزی —————-

۱-۱۸- تعیین کارآیی گیاهان پوششی در کاهش رشد علف­های هرز —————-

۱-۱۹- بیان مسئله —————————————————

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بررسی منابع علمی—————————————————-

فصل سوم : مواد و روش­ها

۳-۱- زمان و موقیعت محل اجرای طرح ————————————

۳-۲- مشخصات خاک محل آزمایش ——————————–

۳-۳- طرح آماری —————————————————-

۳-۴- میزان بذر استفاده شده و درصد جوانه­زنی آن­ها ————————–

۳-۵- مراحل اجرای آزمایش ——————————————–

۳-۵-۱- عملیات کاشت————————————————

۳-۶- مراحل نمونه­برداری ———————————————-

۳-۶-۱- نمونه­برداری از علف­های هرز و گیاهان پوششی ———————–

۳-۶-۲- نمونه­برداری از خاک مورد آزمایش ———————————

۳-۷- محاسبات آماری ————————————————

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- ارتفاع گیاه پوششی ——————————————————

۴-۲- وزن خشک گیاه پوششی —————————————-

۴-۳- بازگشت ماده آلی ——————————————————-

۴-۴- بازگشت نیتروژن ——————————————————–

۴-۵- بازگشت فسفر ———————————————————

۴-۶- بازگشت پتاسیم ———————————————————

۴-۷- تعداد علفهای هرز ( در متر مربع ) ——————————————–

۴-۸- وزن خشک علفهای هرز ( گرم در متر مربع ) ————————————

۴-۹- تنوع علفهای هرز ——————————————————-

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه­گیری —————————————————-

۵-۲- پیشنهادات —————————————————-

منابع———————————————————————–