تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مدیریت مصرف کود و تلفیق منابع کودی شیمیایی و آلی بر روی خصوصیات رشد و عملکرد برنج رقم طارم، آزمایشی مزرعه‌ای در سال ۱۳۹۰ در قالب سیستم مدیریت فشرده کشت برنج System of Rice Intensification (SRI)}} در مزرعه پژوهشی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز اجرا شد. نتایج نشان داد که ترکیب هر یک از  منابع کودی آلی (Biol555 ) یا کمپوست آزولا، با کود شیمیایی (NPK ) باعث افزایش تعداد پنجه (۲۸%)، تعداد بیشتر خوشه در مترمربع (۶۰%)، تعداد دانه پر در خوشه (۶/۲۰%)، تعداد بیشتر خوشچه در خوشه (۶/۱۹%) و عملکرد بیشتر دانه (۶/۳۰%) در مقایسه با مصرف کودهای شیمیایی NPK به تنهایی گردید. جالب توجه اینکه مصرف کمپوست آزولا یا کود آلی به تنهایی دارای اختلاف معنی داری با مصرف کودهای شیمیایی نبود. در بین تیمارهای آزمایشی بیشترین عملکرد دانه با ۴/۴۷۷۲ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار مصرف تلفیقی کودارگانیک biol555 (1 تن در هکتار) + مصرف کود اوره به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار (۲۵% پایه و ۲۵% در زمان تشکیل خوشه اولیه) بدست آمد.

 

کلمات کلیدی: برنج، سیستم مدیریت فشرده کشت (SRI)، کود آلی، اجزای عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده——————————————————————– ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه————————————————————— ۳

۱-۲- فرضیه های تحقیق—————————————————— ۴

۱-۳- اهداف علمی تحقیق—————————————————– ۴

۱-۳-۱- اهداف کاربردی—————————————————— ۴

۱-۴- اهمیت کشت برنج—————————————————— ۴

۱-۵- مبدأ و تاریخچه کشت برنج در جهان—————————————– ۵

۱-۶- مبدأ و تاریخچه برنج در ایران———————————————- ۶

۱-۷- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد برنج در جهان——————————– ۶

۱-۸- وضعیت کشت برنج در ایران———————————————- ۸

۱-۹- گیاه شناسی———————————————————- ۱۲

۱-۹-۱- مشخصات ژنتیکی گیاه برنج——————————————– ۱۴

۱-۹-۲- طبقه بندی برنج—————————————————– ۱۵

۱-۹-۲-۱- طبقه بندی بر اساس خصوصیات گیاهشناسی—————————— ۱۵

۱-۹-۲-۲- طبقه بندی بر اساس شرایط اقلیمی————————————- ۱۵

۱-۹-۲-۳- طبقه بندی بر اساس اندازه و شکل دانه ——————————— ۱۶

۱-۱۰- مراحل رشد و نمو برنج———————————————— ۲۰

۱-۱۰-۱- دوره رشد رویشی————————————————- ۲۰

۱-۱۰-۲- دوره رشد زایشی————————————————– ۲۱

۱-۱۰-۳- دوره رسیدن فیزیولوژیکی——————————————– ۲۲

۱-۱۱- ارزش غذایی برنج و فرآورده های آن————————————– ۲۲

۱-۱۲- اکولوژی برنج——————————————————- ۲۳

۱-۱۲-۱- رطوبت——————————————————— ۲۴

۱-۱۲-۲- دما———————————————————— ۲۴

۱-۱۲-۳- نور———————————————————— ۲۵

۱-۱۲-۴- آب———————————————————— ۲۵

۱-۱۲-۵- خاک———————————————————– ۲۶

۱-۱۳- کودهای آلی——————————————————– ۲۷

۱-۱۳-۱- آزولا———————————————————– ۲۸

۱-۱۳- کودهای شیمیایی—————————————————– ۲۸

۱-۱۵- ماکرو المنتها——————————————————– ۲۹

۱-۱۵-۱- فسفر———————————————————– ۲۹

۱-۱۵-۲- پتاسیم———————————————————- ۳۰

۱-۱۵-۳- نیتروژن——————————————————— ۳۰

۱-۱۵-۳-۱- خلاصه مواد مهم در مصرف نیتروژن———————————- ۳۲

۱-۱۵—۳-۲- خسارات ناشی از مصرف کودهای نیتروژنه—————————– ۳۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- سیستم های کشت برنج————————————————- ۳۴

۲-۱-۱- یافته های زراعی—————————————————- ۳۴

۲-۱-۲- یافته های فیزیولوژیکی———————————————– ۳۶

۲-۱-۳- فعالیت های بیولوژیکی———————————————– ۳۶

۲-۱-۴- سن نشا———————————————————- ۳۶

۲-۱-۵- فاصله کاشت و تراکمSRI  ——————————————– ۳۷

۲-۱-۶- مدیریت آبیاری در سیستم کشت —————————————- ۳۷

۲-۱-۷- مدیریت کود آلی در سیستم کشتSRI———————————— 39

۲-۱-۸-SRI    و آفات و بیماریها———————————————- ۳۹

۲-۲- کودهای آلی——————————————————— ۴۰

۲-۲-۱- آزولا———————————————————— ۴۰

۲-۳- نیتروژن———————————————————— ۴۱

۲-۳-۱- تقسیط کود نیتروژن————————————————– ۴۳

۲-۳-۲- معدنی شدن نیتروژن————————————————- ۴۳

۲-۴- اجزای عملکرد——————————————————- ۴۴

۲-۴-۱- پنجه———————————————————— ۴۵

۲-۴-۲- تعداد خوشه——————————————————- ۴۵

۲-۴-۳- وزن هزار دانه—————————————————— ۴۵

۲-۴-۴- تعداد دانه های پر————————————————— ۴۶

۲-۴-۵- عملکرد———————————————————- ۴۶

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- خصوصیات جغرافیایی منطقه——————————————— ۴۸

۳-۲- خصوصیات آب و هوایی منطقه——————————————- ۴۸

۳-۳- مشخصات خاک محل آزمایش——————————————– ۴۹

۳-۴- کود نیتروژن مورد استفاده———————————————— ۵۰

۳-۵- کود آلی———————————————————— ۵۰

۳-۵-۱- کود ارگانیک——————————————————- ۵۱

۳-۵-۲- کمپوست آزولا—————————————————– ۵۱

۳-۶- مشخصات آماری طرح————————————————- ۵۲

۳-۷- تیمارهای آزمایشی—————————————————– ۵۲

۳-۸- اجرای نقشه کشت در زمین———————————————- ۵۴

۳-۹- سیستم کشت——————————————————– ۵۴

۳-۹-۱- سیستم کشتSRI  ————————————————– ۵۴

۳-۹-۲- سیستم کشت شاهد (SRI  )——————————————- ۵۴

۳-۱۰- کود نیتروژنه——————————————————– ۵۵

۳-۱۱- رقم مورد آزمایش—————————————————- ۵۵

۳-۱۲- روش اجرای طرح————————————————— ۵۵

۳-۱۳- زمانبندی عملیات اجرایی طرح——————————————- ۵۶

۳-۱۴- نحوه نمونه برداری صفات مرفولوژیک————————————- ۵۷

۳-۱۴-۱- تعداد پنجه——————————————————- ۵۷

۳-۱۴-۲- ارتفاع بوته——————————————————- ۵۷

۳-۱۵- اندازه گیری عملکرد و اجزای عملکرد————————————- ۵۸

۳-۱۵-۱- تعداد خوشه—————————————————— ۵۸

۳-۱۵-۲- تعداد دانه در خوشه———————————————— ۵۸

۳-۱۵-۳- وزن هزار دانه—————————————————- ۵۸

۳-۱۵-۴- عملکرد بیولوژیک————————————————- ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج و بحث——————————————————– ۶۱

۴-۲- تجزیه و تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد———————————— ۶۱

۴-۲-۱- ارتفاع بوته——————————————————– ۶۳

۴-۲-۲- تعداد پنجه در کپه————————————————— ۶۳

۴-۳- اجزای عملکرد دانه—————————————————- ۶۴

۴-۳-۱- تعداد خوشه در متر مربع———————————————- ۶۴

۴-۳-۲- تعداد خوشچه و دانه های پر در خوشه———————————— ۶۵

۴-۳-۳- وزن هزار دانه—————————————————— ۶۶

۴-۳-۴- عملکرد دانه——————————————————- ۶۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری———————————————————- ۷۰

۵-۲- پیشنهادات———————————————————- ۷۰

منابع و مأخذ—————————————————— ۷۱