تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک دانلود کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید، نیترات سدیم و تیازول بر کاهش خسارت دمای پائین در برخی از ژنوتیپ های برنج آزمایشی بصورت دو مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا در آمد. در مرحله ی جوانه زنی آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل ۴ سطح ارقام مورد بررسی (شیرودی، IRTON-1، طارم و IRTON-2) و فاکتور دوم شامل ۱۰ سطح و از ۳ ماده شیمیایی تیازول (۰۳/۰، ۰۲/۰، ۰۱/۰  میلی­گرم در لیتر)، نیترات سدیم ( ۵/۰، ۱، ۵/۱ میلی­گرم در لیتر)، سالیسیلیک اسید (۰۷۲/۰، ۰۵۵/۰، ۰۲۷/۰ میلی­گرم در لیتر ) و آب مقطر به عنوان شاهد می­باشد. فاکتور سوم شامل تیمار دمای پایین در سه دما (۲۳-۱۹، ۱۹-۱۵، ۱۵-۱۱ درجه سانتیگراد) می­باشد. پس از ۲۳ روز بعد از اعمال تیمارها یکسری صفات همچون طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر و خشک، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص جوانه زنی مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که رقم IRTON-1در بازه ی دمایی ۲۳-۱۹ درجه و تحت تیمار نیترات سدیم بالاترین طول ریشه چه و برای طول ساقه چه مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید بوده است. در حالیکه بالاترین وزن خشک مربوط به دمای ۱۹-۱۱ درجه بوده است. سالیسیلیک اسید ۰۷۲/۰ بالاترین درصد جوانه زنی (۳۸/۵۰=X)، سرعت جوانه زنی (۳۹/۳=X) و شاخص جوانه زنی (۵۳/۲=X) را دارا بوده است. اثر متقابل (دما × تیمار × رقم) نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی (۶۶/۹۶=X)، مربوط به سالیسیلیک اسید ۰۵۵/۰ در دمای ۲۳-۱۹ روی رقم IRTON-1 بوده است. در حالیکه بالاترین سرعت جوانه زنی در همان دما و رقم ولی با تیمار نیترات سدیم ۱ میلی گرم بوده است. بالاترین شاخص جوانه زنی مربوط به رقم شیرودی در دمای ۲۳-۱۹ درجه بدون تیمار بوده است.

مرحله ی آزمایش در شرایط هیدروپونیک اجرا شد. در این مرحله از طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد. بطوریکه تیمارهای مورد استفاده نیترات سدیم (۵/۱ میلی گرم)، سالیسیلیک اسید (۲/۰ میلی مول) و تیازول (۰۱/۰ میلی گرم) بوده است. نتایج حاکی از این است که نیترات سدیم تاثیر بیشتری نسبت به سایر مواد پیش تیمار روی طول ساقه و ریشه داشته است. بطوریکه بلندترین طول ساقه (۳۷/۱۹=X) و طول ریشه (۳۸/۱۹=X) مربوط به نیترات سدیم بوده است.بالاترین وزن تر ریشه (۸۶/۰=X) و وزن تر ساقه (۵۷/۱=X) مربوط به شاهد ولی بالاترین وزن خشک ریشه (۱۴۶/۰=X) و ساقه (۲۳۰/۰=X) مربوط به نیترات سدیم بوده است.

 

کلمات کلیدی: برنج، سرما، تیازول، نیترات سدیم، سالیسیلیک اسید

 

فهرست مطالب

 

   عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۱- مبداء برنج ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۲-۱- اهمیت برنج……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۳-۱-وضغیت کشت بنج در جهان و ایران………………………………………………………………………………. ۷
۴-۱-سطح زیر کشت و تولید برنج در جهان…………………………………………………………………………… ۸
                ۵-۱-سطح زیر کشت برنج در ایران……………………………………………………………………………………….. ۹
۶-۱- میزان تولید برنج در ایران ……………………………………………………………………………………………. ۱۰
۷-۱-طبقه بندی برنج از لحاظ خواص ظاهری ……………………………………………………………………… ۱۱
۸-۱-اکوسیستم های تولید برنج در جهان و ایران ………………………………………………………………… ۱۱
۹-۱-خصوصیات اکولوژیکی برنج ……………………………………………………………………………………………. ۱۲
              ۱۰-۱- فیزیولوژی برنج………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
  ۱۱-۱- گیاهشناسی برنج…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
                             ۱-۱۱-۱- ریشه……………………………………………………………………………………………………… ۱۴
                             ۲-۱۱-۱- برگ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
                             ۳-۱۱-۱- ساقه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
                ۴-۱۱-۱- پنجه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
                             ۵-۱۱-۱- گل آذین……………………………………………………………………………………………….. ۱۸
                             ۱-۱۱-۱- دانه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
                             ۱-۱۱-۱- گلدهی…………………………………………………………………………………………………… ۱۹
               ۱۲-۱- رسیدگی فیزیولوژیکی………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
              ۱۳-۱- ساختمان و ترکیبات بذر برنج……………………………………………………………………………………….. ۲۰
              ۱۴-۱- مراحل مختلف رشد و نمو برنج……………………………………………………………………………………. ۲۲
              ۱۵-۱- طول دوره رشد و نیازهای رشدی گیاه………………………………………………………………………….. ۲۳
                             ۱-۱۵-۱- نیازهای نوری ……………………………………………………………………………………….. ۲۳
                             ۱-۱۵-۱- نیازهای رطوبتی ………………………………………………………………………………….. ۲۴
                             ۱-۱۵-۱- نیازهای حرارتی ……………………………………………………………………………………. ۲۴
                             ۱-۱۵-۱- خاک مورد نیاز …………………………………………………………………………………….. ۲۵
              ۱۶-۱- آبیاری و اهمیت آن در برنج محدودیت های تولید برنج در کشور………………………………. ۲۶
              ۱۷-۱- محدودیت های تولید برنج در کشور……………………………………………………………………………… ۲۶
              ۱۷-۱- مقاومت برنج به سرما ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
فصل دوم: بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
             ۱-۲- تنش های دمایی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
             ۲-۲-سرمازدگی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
            ۳-۲- اثر سرما بر ساختارهای فیزیواوژیکی گیاهان زراعی……………………………………………………… ۳۶
            ۴-۲- مقابله با سرمازدگی………………………. ………………………………………………………………………………….. ۴۱
            ۵-۲- استفاده از پبش تیمار جهت کاهش خسارت سرما………………………. ………………………………… ۴۴
            ۶-۲- تنش سرما در برنج………………………. ………………………………………………………………………………….. ۴۸
            ۷-۲- ملاک ها انتخاب برای مقاومت به سرما در برنج………………………. ………………………………………. ۵۴
            ۸-۲- روش های آزمایش تحمل به سرما………………………. ………………………………………………………….. ۵۴
فصل سوم: مواد و روش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
فصل چهارم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
             ۱-۴-مرحله جوانه زنی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
                      ۱-۱-۴- طول ریشه چه………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
                      ۲-۱-۴- طول ساقه چه…………………………………………………………………………………………………… ۷۴
                       ۳-۱-۴- وزن تر…………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
                        ۴-۱-۴- وزن خشک……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
                        ۵-۱-۴- درصد جوانه زنی…………………………………………………………………………………………….. ۸۳
                       ۶-۱-۴- سرعت جوانه زنی…………………………………………………………………………………………… ۸۶
                       ۷-۱-۴- شاخص جوانه زنی………………………………………………………………………………………… ۸۸
             ۲-۴- مرحله گیاهچه ای …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
                        ۱-۲-۴- ارتفاع گیاه ………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
                        ۲-۲-۴- طول ساقه ………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
                        ۳-۲-۴- طول ریشه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
                        ۴-۲-۴- وزن ترو خشک ریشه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۰
                        ۵-۲-۴- وزن ترو خشک ساقه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۱
                        ۶-۲-۴- وزن ترو خشک برگ ……………………………………………………………………………………. ۱۰۲
                        ۷-۲-۴- وزن ترو خشک کل ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳
                        ۸-۲-۴- حجم ریشه ………….. ……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
                        ۹-۲-۴- تفاوت میزان کلروفیل در طول موج های مختلف توسط دستگاه اسپکتوفتومتر…………. ۱۰۵
                     ۱۰-۲-۴- تفاوت میزان کلروفیل در طول موج های مختلف توسط دستگاه کلروفیل متر …………. ۱۰۷
                        ۱۱-۲-۴-. میزان نیتروژن استخراج شده………………………………………………………………………………… ۱۰۷
منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸