تعداد صفحات ۱۰۰صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

برنامه بالندگی سازمانی کوششی است دور برد، برنامه‌ریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و می‌کوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواری­ها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود، به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند. توانمندسازی، فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم‌های شایسته و با صلاحیت، در بیشتر جنبه‌ها و وظایفشان محقق می‌شود و این به نوبۀ خود در عملکرد فردی و در عملکرد کل سازمان اثر گذار است. و دارای ابعادی چون تفویض اختیار کارکنان، جایگزینی تیم­ها، سهیم کردن کارکنان، ایجاد انگیزه، آموزش کارکنان ، خود مختاری کارکنان می­باشد. وضعیت بالندگی و توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن­ها با یکدیگر در تعاونی اعتباری ثامن الائمه استان مازندران نامشخص است. بنابراین، در تحقیق حاضر برآنیم تا بالندگی و توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن­ها با یکدیگر در تعاونی اعتباری ثامن الائمه استان مازندران را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج به­دست­آمده، پیشنهادهایی را در جهت بهبود وضعیت موجود ارائه نمائیم و گام­هایی در جهت پیاده­سازی مدل بالندگی کارکنان با بکار گیری توانمندسازی کارکنان در تعاونی اعتباری ثامن الائمه استان مازندران برداشته شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه میان بالندگی قابلیت کارکنان و ابعاد شش گانه توانمندسازی کارکنان می‌باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه‌ی گرد آوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها ازمطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استفاده شده است. این مطالعه برروی۱۲۵ نفر از کارکنان تعاونی اعتباری ثامن الائمه استان مازندران انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون اسپیرمن و پیرسون انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که میان بالندگی قابلیت کارکنان و ابعاد توانمند سازی کارکنان تعاونی اعتباری ثامن الائمه استان مازندران رابطه وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: بالندگی قابلیت کارکنان، توانمندسازی،تفویض اختیار،سهیم کردن،ایجاد انگیزه، جایگزینی تیم­ها، آموزش،خود مختاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. ۵

۱-۴ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵-۱ هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۲ هدف فرعی ………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷ فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸-۲ قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸-۳ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹ تعریف واژ‏گان…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹-۱ تعریف نظری……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹-۲ تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲  بخش اول:بالندگی قابلیت کارکنان ……………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۱ الگوی بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲ سطوح بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۲-۱ سطح اول بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲-۱ سطح دوم بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲-۱ سطح سوم بالندگی قابلیت کارکنان…………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۱ سطح چهارم بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۲-۱ سطح پنجم بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۳ تاریخچه الگوی بالندگی قابلیت کارکنان………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۴ارزش های الگوی بالندگی قابلیت کارکنان…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۵ ساختار الگوی بالندگی قابلیت کارکنان…………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۶مزایای پیاده سازی الگوی بالندگی قابلیت کارکنان ………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۷ چرخه عمر الگوی ایده­آلِ بهبودوپیشرفت……………………………………………………………………….۲۸

۲-۳ توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۱ مفاهیم توانمندسازی………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۲ بعد فردی توانمندسازی……………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۳ بعد سازمانی توانمندسازی………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۳-۴ ابزارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۵ پیامدهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۶ موانع توانمندسازی در سازمان……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴) بخش دوم؛ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………۴۲

۲-۴-۱) مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۴-۲) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۵ خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳- ۴ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. …………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶ ویژگی های فنی و ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۶-۱ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۷-۱ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۷-۲ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………۵۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲ توصیف جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی…………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲-۱جنسیت………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۲-۲تحصیلات……………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۲-۳ سمت سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۴سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۳) توصیف متغیر ها   …………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۴ آزمون کلموگروف اسمیرنف…………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۵آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۲ نتایج یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸۰

۵-۲-۱ تحلیل یافته های پژوهشی سوال اول تحقیق……………………………………………………… ۸۰

۵-۲-۲ تحلیل یافته های پژوهشی سوال دوم تحقیق……………………………………………………… ۸۰

۵-۲-۳ تحلیل یافته های پژوهشی سوال سوم تحقیق…………………………………………………….. ۸۰

۵-۲-۴ تحلیل یافته های پژوهشی سوال چهارم تحقیق………………………………………………….. ۸۱

۵-۲-۵ تحلیل یافته های پژوهشی سوال پنجم تحقیق……………………………………………………. ۸۱

۵-۲-۶ تحلیل یافته های پژوهشی سوال ششم تحقیق……………………………………………………. ۸۱

۵-۲-۷ تحلیل یافته های پژوهشی سوال هفتم تحقیق…………………………………………………….. ۸۱

۵-۳ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۳-۱پیشنهادها مبتنی بر نتیجه تحقیق………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۳-۲پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. ۸۳

۵-۳-۳پیشنهادها برای محققان آتی…………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۴ محدودیت ها……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۴-۱ درکنترل محقق…………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۴-۲ خارج از کنترل محقق………………………………………………………………………………….. ۸۵

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

پیوست……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹