گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بودجه عملیاتی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دی 27, 1393
1094 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بودجه عملیاتی


دانلود پایان نامه بودجه عملیاتی

تعداد صفحات ۷۴ صفحه

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.

بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر  سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

بودجه جامع

مراحل تهیه بودجه

فرق بودجه برنامه ای و عملیاتی

هزینه یابی محصول

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مدیریت بر مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

فرآیند مدل بودجه بندی بر مبنای فعالیت

روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین بودجه (عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت)

طبقه بندی هزینه ها

متدولوژی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

تدوین فرایند بودجه ریزی عملیاتی

الزامات بودجه ریزی عملیاتی

سیر تکوین بودجه

۱-بودجه به عنوان ابزار کنترل

۲-بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

۳-بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

۴-بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)

تعریف و ماهیت بودجه ریزی عملیاتی

مزایای بودجه ریزی عملیاتی

الزامات بودجه ریزی عملیاتی

فرضیه تحقیق

هدف پژوهش

قلمرو پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی

الف) متغیر وابسته: کارایی و اثربخشی سازمان

ب) متغیر مستقل: بودجه ریزی عملیاتی

مدل تحقیق

فصل دوم: قلمرو و پیشینه تحقیق

معرفی اجمالی اداره آموزش و پرورش (قلمرو مکانی تحقیق)

پیشینه تجربی تحقیق

تجربه برخی کشورها در بودجه ریزی عملیاتی

۱-تجربه ایالات متحده آمریکا

۲-تجربه هلند

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و حجم آن

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

اعتبار و پایایی پرسشنامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف آماری سوالات پرسشنامه

خصوصیات فردی جمعیت نمونه

توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنسیت

توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات

آمار استنباطی

آزمون فرضیه تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات و راهکارها

فهرست

منابع

 

مقدمه

تحولات و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی علاوه بر این که از کندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

روند متداول بودجه ریزی در کشور، اطلاعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاه­ها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده ومیزان پاسخگویی مدیران وسنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می باشد. علاوه براین درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادی درارتباط است و ازسوی دیگر دراکثر سالها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی آن است که بودجه عملیاتی را در مرحله اجرای بودجه  مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب که ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت. سپس با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

مروری بر مطالعات انجام شده

در سالهای اخیر پژوهش های مختلفی برای بررسی نحوه اجراء بودجه ریزی عملیاتی و آثار آن بر مبنای   نظر سنجی از مقامات بودجه در ایالتهای مختلف آمریکا صورت گرفته است. به عنوان نمونه ملکرز و ویلافبی[۱] (۱۹۹۸) برای پاسخ به این سئوال نظر سنجی های مختلفی را برای ایالتهای آمریکا انجام دادند و دریافتند که بجز سه ایالت، همه ایالت ها دارای الزامات بودجه ریزی عملیاتی بوده اند و اکثر آن ها زمینه های قانونی را در دهه ۹۰ میلادی ایجاد کرده اند. جوردن و هکبارت[۲] (۱۹۹۹) نتایج نظرسنجی از مقامات اجرایی بودجه ایالتی را به منظور تعیین آثار عملیاتی کردن بودجه بر تصمیمات بودجه ای را،  ارائه نمودند. آنها تایید کردند که بودجه ریزی عملیاتی به نحو گسترده ای در آمریکا به کار می رود، ولی این تنها شیوه ارزیابی عملکرد است که بر تخصیص منابع اثر می گذارد.

آندروز[۳] (۲۰۰۴) نشان داده است که امکان اجراء بودجه ریزی عملیاتی در ایالتهایی وجود دارد که در آنها توانایی حرفه ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی بیشتر وجود دارد و مقامات برای اعمال چنین تغییراتی اختیارات بیشتری دارند، و میزان پذیرش تغییر نیز بیشتر است. برنز و لی[۴](۲۰۰۴) دریافتند که استفاده از شاخص های اثربخشی عملکرد، نرخ های  بهره وری در بودجه های ایالتی ، ازسال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ کمی کاهش یافته است. آنها همچنین دریافتند ، در دوره های زمانی که سطوح منابع مالی تغییر کرده ، این شاخص ها نیز به میزان زیادی بهبود یافته اند.

در تحقیقات انجام شده داخلی سهراب جهاندوست(۱۳۷۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوع  تدوین بودجه عملیاتی در سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرارداد که هدف از این تحقیق تهیه وتنظیم بودجه فعالیتهای سازمان بنادر وکشترانی با استفاده از روش بهای تمام شده کالاها وخدمات بوده است.

دانلود پایان نامه بودجه عملیاتی
تعداد صفحات ۷۴ صفحه
قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
رشته حسابداری

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *