تعداد صفحات ۱۶۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده پایان نامه

 

حماسه و حماسه سرائی در اکثر ملت ها و در ادوار گوناگون وجود دارد ، درادبیات ملل مختلف نمونه های والایی از ادبیات حماسی وجود دارد که ، نه تنها نشانگر تاریخ یک ملت ، که نمودار اهمیت قهرمانی و قهرمان پروری در میان آن ملت است .آنچه که پژوهش حاضر با آن روبه رو است ، بررسی و مقایسه خدایان در اسطوره یونان و ایران و جایگاه الهگان در سه اثر ایلیاد و ادیسه و اوستاست .

کتاب اوستا که اثری با ارزش از سرودهای زرتشت است و حاوی نکات اخلاقی و آموزه های دین اوست ، بیانگر فرهنگ پیشرفتۀ ملت ایران نیز می باشد چراکه ،از ایزدان و قهرمانان و پادشاهان آن نیز سخن رانده است .

کتاب ایلیاد وادیسه از نویسنده نامی و مشهور یونانی هومر , نیز روایت تاریخ یک ملت از قهرمانان و خدایان است

که اَثری ماندگار و قابل بررسی می باشد .

اساسی ترین انگیزه اینجانب  برای این پژوهش روشن نمودن درجۀ اهمیت  به خدایان و ایزدان در دو اسطوره یونان و ایران است .

روشی که تحقیق حاضر بر مبنای آن قرار  گرفته به شکل توصیفی و تحلیلی است و با استفاده از منطق ارزیابی گردیده است .

ضمن بررسی و مقایسه خدایان وایزدان در هر سه اَثر و جدا نمودن آنها بر اساس وجوه اشتراک و افتراق به این نتیجه رسیدم که دوملت ایران و یونان  ایده ها  و آموزه های خویش رااز هم به وام گرفته اند و رابطه خدایان دو اسطوره از وجه شباهت، بسیار به هم نزدیک هستند و این ریشه در داشتن یک آبشخور آن هم ، هندو اروپایی بودن آنهاست .

امید است که این پژوهش مورد توجه دانشجویان ادب فارسی و علاقه مندان به اسطوره قرار گیرد.

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                           ۱

  • مقدمه
  • بیان مسأله

 

۱-۳- سؤال تحقیق

۱-۴-فرضیه ها .

۱-۵- ضرورت و اهداف تحقیق

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینۀ تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق                                                                                                                ۹

۲-۱-۱-اسطوره                                                                                                                      ۹

۲-۱-۲-حماسه و اسطوره                                                                                                      ۱۰

۲-۱-۳-شعر حماسی و شعر غنایی                                                                                          ۱۴

۲-۱-۴-اسطوره و حماسه و دین                                                                                            ۱۶

۲-۱-۵- منابع اولیه اسطوره شناسی یونان                                                                                 ۲۰

۲-۱-۶-منابع اولیه اسطوره شناسی یونان                                                                                  ۲۰

۲-۱-۷- اوستا                                                                                                                      ۲۰

۲-۱-۸- معرفی زرتشت                                                                                                         ۲۳

۲-۱-۹-اهورامزدا                                                                                                                 ۲۴

۲-۱-۱۰- امشاسپندان                                                                                                           ۲۵

۲-۱-۱۱- ایزدان                                                                                                                  ۲۵

۲-۱-۱۲پیدایش منظومه ها : منظومه های ایلیاد و ادیسه هومر                                                      ۲۶

۲-۱-۱۳-هومر                                                                                                                    ۲۸

۲-۱-۱۴-خلاصه ایلیاد                                                                                                         ۲۸

۲-۱-۱۵- معرفی ادیسه                                                                                                         ۲۹

۲-۲-پیشینۀ تحقیق                                                                                                                ۳۰

 

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                                         ۳۲

۳-۱-نوع تحقیق                                                                                                                   ۳۲

۳-۲-محدوده پژوهش                                                                                                           ۳۳

۳-۳-روش و ابزار گردآوری دادهای تحقیق                                                                             ۳۳

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق                                                                            ۳۴

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                        ۳۵

۴-۱-پیشگفتار                                                                                                                      ۳۵

۴-۱-۱- دوازده خدای اُ لمپیایی                                                                                             ۳۸

۴-۱-۲-خلاصه ای از خدایان اُلمپ                                                                                        ۳۹

۴-۱-۳- تعداد خدایان و خدای بانوان                                                                                     ۴۰

۴-۱-۴-جایگاه فنون و هنرها در خدایان یونان                                                                         ۴۱

۴-۱-۵- جایگاه زیبایی در یونان                                                                                            ۴۱

۴-۱-۶-جنگ و جنگ آوری در یونان                                                                                   ۴۲

۴-۱-۷-دیگر خدایان یونان                                                                                                   ۴۲

۴-۱-۸- رابطۀ در بین خدایان یونان                                                                                        ۴۳

۴-۲-۱-خلاصه ای از ایزدان ایران                                                                                          ۴۳

۴-۲-۲-ایزدان آب و باروری                                                                                                 ۴۴

۴-۲-۳- ایزدان آتش در ایران                                                                                                ۴۵

۴-۲-۴-جایگاه عدالت و راستی در ایران                                                                                 ۴۵

۴-۲-۵- جایگاه عشق و روشنایی درایران                                                                                ۴۵

۴-۲-۶- جنگ و جنگ آوری در ایران                                                                                   ۴۶

۴-۳-۱-شباهت خدایان یونان و ایران                                                                                      ۴۶

۴-۳-۲-اهورامزدا← زئوس                                                                                                   ۴۷

۴-۳-۳- زروان ← کرونوس                                                                                                 ۵۱

۴-۳-۴-بهرام ← آرس                                                                                                         ۵۳

۴-۳- ۵- آناهیتا ← آتنا                                                                                                       ۵۷

۴-۳-۶- قربانی برای آتنا                                                                                                       ۶۰

۴-۴-۱-ایزدان و خدایان آتش در اوستا و ایلیاد و ادیسه                                                             ۶۳

۴-۴-۲-آتُر                                                                                                                         ۶۳

۴-۴-۳-مناسک مربوط به آتُر                                                                                                ۶۷

۴-۴-۴-جشن های مربوط به آتش                                                                                          ۶۸

۴-۵-۱- الهگان زمین و گیاه در یونان وایران                                                                            ۶۹

۴-۵-۲- دمتر ← سپندارمذ                                                                                                    ۷۰

۴-۵-۳-آرتمیس ← سپندارمذ                                                                                              ۷۰

۴-۶-۱-الهه های آب وباران و حمایت از خانواده                                                                    ۷۱

۴-۶-۲-آناهیتا ← پوزئیدون                                                                                                 ۷۱

۴-۶-۳- آناهیتا ← آفرودیت                                                                                                ۷۴

۴-۶-۴- آناهیتا ← هرا                                                                                                         ۷۷

۴-۶-۵- تیشتریه ← زئوس                                                                                                    ۷۸

۴-۶-۷-آتنه ← مارسپند                                                                                                       ۸۰

۴-۶-۸- مارسپند ← هرمس                                                                                                  ۸۱

۴-۷-۱- جنبه های دیگر شباهت خدایان یونان و ایران                                                               ۸۱

۴-۷-۲- چیستا ← آتنه                                                                                                        ۸۱

۴-۷-۳- وات ← آرس                                                                                                        ۸۲

۴-۷-۴- مهر ← زئوس                                                                                                         ۸۶

۴-۷-۵- مهر ← فوبوس                                                                                                       ۸۷

۴-۷-۶- ستایش برای مهر                                                                                                      ۹۲

۴-۷-۷- میترا ← فوبوس                                                                                                      ۹۳

۴-۷-۸- رپیثوین  ← دیونیزوس                                                                                            ۹۴

۴-۷-۹- رشن ← زئوس                                                                                                       ۹۵

۴-۷-۱۰- سروش ← هرمس                                                                                                ۹۶

۴-۷-۱۱- مناسک مربوط به سروش                                                                                       ۹۸

۴-۷-۱۲- گوشورون ← فوبوس                                                                                           ۹۹

۴-۷-۱۳- نریوسنگ ← هرمس                                                                                          ۱۰۱

۴-۷-۱۴- ارشتاد ← هرمس                                                                                               ۱۰۱

۴-۸- ۱- خدای آتش در یونان                                                                                            ۱۰۴

۴-۹-۱- خدایان در ایران                                                                                                    ۱۰۵

۴-۹-۲- اهورامزدا                                                                                                              ۱۰۶

۴-۱۰-۱- یکتاپرستی در دین زرتشتی                                                                                  ۱۱۱

۴-۱۱-۱- چند خدایی                                                                                                       ۱۱۵

۴-۱۲- ۱- اهورامزدا با « الله » قابل تطبیق نیست                                                                      ۱۱۷

۴-۱۳-۱-برتری زئوس در یونان                                                                                          ۱۲۰

۴-۱۴-۱- تغییر شکل خدایان یونا ن                                                                                     ۱۲۴

۴-۱۵- ۱- دعا و قربانی در اسطوره ایرانی( مناسک)                                                              ۱۲۶

۴-۱۶-۱-تفاوت قربانی در ایران و یونان                                                                               ۱۲۸

۴-۱۷-۱- جنگ افراز                                                                                                        ۱۳۱

۴-۱۸-۱- گردونه                                                                                                              ۱۳۴

۴-۱۹-۱-اسب                                                                                                                  ۱۳۵

۴-۲۰-۱- یونان وخدایان همر                                                                                             ۱۳۷

۴-۲۰-۲-هومر و خدایان                                                                                                    ۱۳۸

۴-۲۰-۳- «پرسش: چه تفاوتی میان خصایص خدایان و آدمیان در ایلیاد وجود دارد؟»                ۱۴۳

۴-۲۱-۱-تعریفی مختصراز برخی خدایان یونان بر اساس حروف الفبا                                       ۱۴۶

۴-۲۱-۲-آته                                                                                                                    ۱۴۶

۴-۲۱-۳-ایریس                                                                                                                ۱۴۶

۴-۲۱- ۵- آپولون                                                                                                             ۱۴۷

۴-۲۱- ۶- ایزد پوزئیدون                                                                                                    ۱۴۹

۴-۲۱-۷- پرسفونه                                                                                                             ۱۴۹

۴-۲۱-۸- پان                                                                                                                   ۱۵۰

۴-۲۱-۹-پرومته                                                                                                                ۱۵۰

۴-۲۱-۱۰- پرومتئوس                                                                                                       ۱۵۰

۴-۲۱-۱۱-ایریس                                                                                                             ۱۵۱

۴-۲۱- ۱۲- فوبوس                                                                                                          ۱۵۱

۴-۲۱-۱۳-کوره                                                                                                               ۱۵۲

۴-۲۱-۱۴-هادس                                                                                                             ۱۵۲

۴-۲۱-۱۵-هرا                                                                                                                  ۱۵۳

۴-۲۲-۱-ایزدان اوستا                                                                                                        ۱۵۳

۴-۲۲-۲-ارایمن                                                                                                                ۱۵۳

۴-۲۲-۳-اشی                                                                                                                   ۱۵۴

۴-۲۲-۴-ثریته                                                                                                                  ۱۵۴

۴-۲۲-۵-هدیش                                                                                                               ۱۵۵

۴-۲۲-۶-هوشبام                                                                                                               ۱۵۵

۴-۲۲-۷-هوم                                                                                                                   ۱۵۵

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و اراده پیشنهاد                                                                                 ۱۵۶

۵-۱ – نتیجه گیری                                                                                                             ۱۵۷

فرضیه ها                                                                                                                            ۱۵۹

فرضیه اول                                                                                                                          ۱۵۹

فرضیه دوم                                                                                                                          ۱۶۰

فرضیه سوم                                                                                                                         ۱۶۱

۵-۲- مقایسه نتیجه این تحقیق با پیشینه تحقیق                                                                        ۱۶۱

۵-۳- ارائه پیشنهاد                                                                                                              ۱۶۱