تعداد صفحات۱۱۳  صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود روی لینک کلیک کنید

چکیده

این پایان نامه با عنوان « بررسی و تحلیل مفهوم زن گرایی در آثار سپیده کاشانی و سیمین بهبهانی » و با هدف بیان و تحلیل نقش ومفهوم زنان در شعر این دو شاعر معاصر مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجایی که این پژوهش در گروه تحلیلی _ توصیفی قرار دارد سعی می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که نوع نگاه این دو شاعر به مقوله ی زن و زن گرایی در اشعارشان چگونه است؟

هر دو شاعر، زن را در جامعه به گونه ای متفاوت نشان می دهند. زن از دیدگاه کاشانی همانندحضرت زینب(س) صبر را پیشه می کند و از او باید الگو بگیرد و حضرت فاطمه را باید سرمشق قرار دهد تا به کرامت های والای انسانی برسد. اما زن در اشعار بهبهانی در جامعه با مشکلات متفاوتی رو به رو می شود و واکنش های زیادی در این زنان دیده میشود. ازنظر او زن باید آگاهی و دانایی داشته باشد تا خود را بشناسد.در شعر هردو شاعر زن نماد عشق و عاطفه نیز است.

در این پژوهش نگارنده به تبیین مفهوم زن در موقعیت های مختلف در  شعر دو شاعر معاصر پرداخته است و در پایان به یک نتیجه گیری می رسد. این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول آن، شامل کلیات تحقیق و فصل دوم آن را ادبیات و پیشینه ی تحقیق در بر می گیرد. فصل سوم این پژوهش روش تحقیق و فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و فصل پنجم آن ،نتایج و پیشنهادات را شامل می شود.

 

واژگان کلیدی: شاعران معاصر، زن، صبر، کرامت ، دانایی ، عشق

 

صفحه عنوان  
۱ چکیده
 فصل اول:  کلیات تحقیق
۳ ۱-۱-مقدمه
۴ ۱-۲-بیان مسأله تحقیق
۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۴ ۱-۴- اهداف تحقیق
۵ ۱-۵- فرضیه های تحقیق
۵ ۱-۶-پرسش تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۷ ۲-۱- زن در اسلام و قرآن
۹ ۲-۱-۱- نظر یک متفکر غربی درباره ی جایگاه زن در اسلام
۱۰ ۲-۱-۲- دلایل نزول جایگاه زن در جوامع اسلامی و اروپایی
۱۱ ۲-۲- واژه شناسی فمینیسم
۱۱ ۲-۲-۱- انواع فمینیسم
۱۳ ۲-۲-۲- فمینیسم و سه دوره ی ظهور آن
۱۵ ۲-۳- جایگاه زن در جوامع بدوی
۱۶ ۲-۳-۱- نظریه ی انگلس در مورد زنان جوامع بدوی
۱۶ ۲-۳-۲- برادری مردها علت مادر سالاری
۱۷  ۲-۳-۳- چگونگی فروپاشی جامعه مادر سالاری
۱۷ ۲-۳-۴- علت سلطه ی مردان بر زنان
۱۸ ۲-۴- آرایش ، مد و بهره کشی
۱۹ ۲-۵-زنان برجسته تاریخ
۲۰ ۲-۶- زن در جامعه و خانواده
۲۱ ۲-۶-۱- نقش زن در خانواده از دیدگاه قرآن و فیلسوف غربی
۲۲ ۲-۶-۲- نقش مادری از دیدگاه اسلام و غرب
۲۳ ۲-۷- حقوق زن
۲۳ ۲-۷-۱- مهر در نظام حقوق اسلامی
۲۳ ۲-۷-۲- ارث گرفتن زن
۲۴ ۲-۷-۳- نفقه ی زن
۲۴ ۲-۷-۴- طلاق
۲۵ ۲-۷-۵- تعدد زوجات
۲۶ ۲-۸- دیدگاه بزرگان تاریخ درباره ی زن
۲۶ ۲-۸-۱- نظریه ی افلاطون و ارسطو درباره ی زن
۲۶ ۲-۸-۲- نظریه ی چارلز رابرت داروین و جینا فررو لمبرزو
۲۷ ۲-۸-۳- نگاه ملاصدرا و نظامی نسبت به زن
۲۷ ۲-۸-۴-دیدگاه پیامبر و امام علی درباره ی زن
۲۸ ۲-۹- نیازهای زن در زندگی
۲۹ ۲-۱۰-قابلیت های زن
۳۰ ۲-۱۱- روانشناسی زن
۳۰ ۲-۱۱-۱- بحث درباره ی برابری زن و مرد
۳۱ ۲-۱۱-۲-منابع شناخت زن
۳۱ ۲-۱۱-۲-۱- عوامل زیستی
۳۲ ۲-۱۱-۲-۲- فرصت های زندگی
۳۲ ۲-۱۱-۲-۳-شخصیت
۳۳ ۲-۱۱-۲-۴-همانندی ها و ناهمانندی های جنسی
۴۰ ۲-۱۲- نقش زن به عنوان دختر
۴۱ ۲-۱۳- حجاب در اسلام
۴۲ ۲-۱۴- سپیده کاشانی
۴۲ ۲-۱۴-۱-زندگی
۴۲

۴۳

۲-۱۴-۲- سبک شعر شاعر

۲-۱۴-۳- آثار

۴۳ ۲-۱۵- سیمین بهبهانی
۴۳ ۲-۱۵-۱- زندگی
۴۳ ۲-۱۵-۲- سبک شعر شاعر
۴۴ ۲-۱۵-۳- آثار
۴۴ ۲-۱۶- پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
۴۷ ۳-۱-روش تحقیق: روش جمع آوری اطلاعات
۴۷ ۳-۱-۱-محدوده پژوهش
۴۷ ۳-۱-۲- ابزار گرد آوری داده های تحقیق
۴۷ ۳-۱-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴۹ ۴-۱- زن در اشعار سپیده کاشانی
۵۰ ۴-۱-۱-تلفیق دو دیدگاه ملی و دینی
۵۱ ۴-۱-۲- زن در نقش مادر
۵۳ ۴-۱-۳- مادران شهید
۵۴ ۴-۱-۴- تفاوت مادران نسل شاعر و نسل قبل او از دیدگاه شاعر
۵۶ ۴-۱-۵- زن در نقش دختر
۵۸ ۴-۱-۵-۱-سوگ شاعر در غم از دست دادن پدر و مادر
۵۹ ۴-۱-۶- بانوان برتر اسلام
۶۰ ۴-۱-۶-۱- حضرت فاطمه (س)
۶۱ ۴-۱-۶-۱-۲- ولادت حضرت فاطمه (س)
۶۲ ۴-۱-۶-۳- بی نشانی مزار حضرت فاطمه (س)
۶۲ ۴-۱-۶-۲- حضرت زینب (س)
۶۴ ۴-۱-۶-۲-۱-سخنرانی کوبنده ی حضرت زینب (س)
۶۵ ۴-۱-۷- حجاب
۶۶ ۴-۱-۸- نقش سیاسی – اجتماعی زن در جامعه
۶۸ ۴-۱-۹- زن و عواطف زنانه
۷۰ ۴-۲- زن در اشعار سیمین بهبهانی
۷۱ ۴-۲-۱ – در سرزنش ظاهرسازی زن
۷۲ ۴-۲-۱-۱- زن ابزار جنسی مردان
۷۴ ۴-۲-۲-در توصیف زنان اسیر در زندان طلایی
۷۷ ۴-۲-۳- زن و غم همیشگی او
۷۸ ۴-۲-۴- زن و وفاداری
۷۸ ۴-۲-۵- گفتگوی مادر و فرزند
۷۹ ۴-۲-۶- بی تفاوتی مرد نسبت به زن
۸۳ ۴-۲-۷- رفتار ناهنجار مرد در خانواده
۸۴ ۴-۲-۸-در وصف مادر
۸۶ ۴-۲-۹- وطن در نگاه زن
۸۷ ۴-۲-۱۰- عشق عارفانه ی زن
۸۸ ۴-۲-۱۱- در ستایش ارجمندی زن
۹۰ ۴-۲-۱۲- زن و دانایی
۹۱ ۴-۲-۱۳-همدردی با محرومیت زن
۹۳ ۴-۲-۱۳-۱- زن و فقر
۹۴ ۴-۲-۱۴- زن و غم فرزند و تنهایی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۹۷ ۵-۱- نتیجه گیری
۱۰۰ ۵-۲- پیشنهادها