تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ادبیات عصرمشروطه در پی تحولات سیاسی و اجتماعی و پی‌ریزی نهضت مشروطه‌خواهی ایران، مضامین آزادی‌خواهی، عدالت‌ورزی، قانون‌گرایی، استبدادستیزی، تجدد و نوگرایی و وارد کردن زن به عرصه‌ی اجتماعی وانتقاد از وضعیت موجود برای رسیدن به شهر آرمانی را دربر می‌گیرد. ملک الشعرای بهار به عنوان نماینده‌ی برجسته‌ی شعر و اندیشه‌ی مشروطیت ایران، با وارد کردن مضامین اجتماعیِ مورد اشاره دراشعار خود، به عنوان شاعر واقع‌گرای اجتماعی در تاریخ ایران مطرح است. او با اشعارخود قیام مردم ایران را همراهی می‌کند و تلاش‌های خود و مردم را به عنوان اسناد تاریخی برای رسیدن به حکومت عدل و قانون و رهایی از نظام استبدادی در شعر خود منعکس می‌سازد. این رساله با تکیه بر شعر «بهار» به تبیین شاخصه‌های مهم رئالیسم اجتماعی در شعر دوره‌ی مشروطه می‌پردازد.

کلید واژه: محمدتقی بهار، رئالیسم اجتماعی، ادبیات عصر مشروطه، آزادی خواهی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴ پرسش های فرعی …………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ تعاریف، اصطلاحات و متغیرها …………………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۲ تاریخچه رئالیسم ………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۳ گذر از رمانتیسم به رئالیسم…………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۴ مفهوم شناسی رئالیسم ………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۵ رئالیسم اجتماعی و مشخصه های آن ……………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶ رئالیسم اجتماعی در عصر مشروطه ……………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۷ زندگی و شعر محمد تقی بهار ……………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۸ سالنمای زندگی ادبی و اجتماعی بهار …………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۹ آثاربهار …………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲ نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳ محدوده تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۴ روش و ابزار گرد آوری …………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………………… ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ انتقاد از اوضاع اجتماعی …………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۱-۱ انتقاد از وضعیت رفاهی جامعه …………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۱-۲ انتقاد ازتفکرات دینی و ضد دینی ……………………………………………………………………… ۵۴

۴-۱-۳ انتقاد از ناامنی های اخلاقی ……………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۱-۴ انتقاد از عوام زدگی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۱-۵ انتقاد از هرج ومرج اجتماعی ……………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۱-۶ انتقاد از جامعه ی نامراد و غربت«بهار» ……………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۷ انتقادازکارگزاران و طبقات اجتماعی …………………………………………………………………… ۶۱

۴-۱-۷-۱ پادشاه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۱-۷-۲: وزیر و رئیس الوزرا ………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۷-۳: نمایندگان و وکلای مردم ……………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱-۷-۴ پاسبانان ………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۱-۸ انتقاد از کلیات شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ……………………………………………………. ۶۵

۴-۲ آزادی …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳ وطن پرستی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۳-۱ افتخار به تاریخ گذشته ای ایران ………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۲ افتخار به زبان پارسی ……………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۳ توجه به دین زرتشت و زبان پهلوی …………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۴ مخالفت با اقوام مهاجم …………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۵ وطن اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۴ زن در عرصه ی اجتماعی ……………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۴-۱ زن و سوادآموزی ………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۴-۲ زن ونقش مادری …………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۴-۳ زن وحجاب ………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۴-۴ خلق وخوی زنان ………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۵ استبداد ستیزی ………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۶ تجدد خواهی با تکیه بر عدم خود باختگی فرهنگی ……………………………………………………. ۹۷

۴-۷ عدالت خواهی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۷-۱ شِکوه از بی عدالتی و تبعیض طبقاتی …………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۷-۲ توصیه به عدالت در رفع ظلم و بیداد …………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۷-۳ آگاهی دادن از عواقب بی عدالتی ………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۷-۴ سپاس گزاری از استقرار عدالت ………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۷-۵ عدالت خواهی و سرشت انسانی ……………………………………………………………………….. ۱۱۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ بیان خلاصه ای از مسئله پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۵-۲- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۳- پیشنهاد وکاربرد نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۱۶

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷