تعداد صفحات ۹۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

رای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

با پیشرفت سریع علم و فن‌آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی، محیط اجتماعی، اقتصادی و کسب وکار لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه‌ای یافته است. در چنین شرایطی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی سازمان‌ها ، موانع تغییر و مدیریتِ آن است. بی‌شک مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز همانند سازمان‌های دیگر برنامه‌های تغییر، موانع تغییر و مدیریتِ آن حائز اهمیت بوده و موضوع مقاومت کارکنان به عنوان یکی از موانع تغییر گریزناپذیر است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی جهت شناسایی مقاومت کارکنان در برابر تغییر براساس مدل کیت دیویس و بررسی جهت شناسایی راه‌های کنترل و مدیریت مقاومت کارکنان در برابر تغییر در شرکت توزیع نیروی برق مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان، کارشناسان و مدیران ستاد شرکت توزیع نیروی برق مازندران به تعداد ۲۲۸ نفر و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه‌ای بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد آن ۱۴۴ نفر می‌باشد. روش این تحقیق هم توصیفی از نوع زمینه‌یابی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد.

ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تائید روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و خبرگان پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۸۰/۰ مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و برای تعیین طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کلوموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتیجه حاکی از توزیع غیرنرمال داده‌ها بوده است. همچنین برای آزمون فرضیات از روش آزمون دوجمله‌ای و فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تائید نموده و بیان می‌کند: مقاومت کارکنان در برابر تغییرات هم از نوع مقاومت منطقی و هم از نوع مقاومت احساسی است و همچنین راه‌های کنترل و مدیریت مقاومت کارکنان در برابر تغییرات بین نمونه آماری تایید شده است و دوره‌های آموزشی، الگوهای ارتباطی باز، شیوه مذاکره اصولی، روش‌های تحمیلی و اجباری، شیوه‌های مشارکت‌جویانه به ترتیب الویت در راه‌های کنترل و مدیریت مقاومت‌های کارکنان می‌باشد.

 

کلید واژه‌ها: مقاومت کارکنان/ مقاومت منطقی/ مقاومت احساسی

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 صفحه  

 

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………..۵

۱-۵- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- سوال تحقیق …………………………………………………………………………………………..۷

۱-۷- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….۷

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………….۷

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲- مدیریت تغییر ………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۳- تغییر سازمانی ………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۴-  مقاومت در برابر تغییرات ………………………………………………………………………..۴۱

۲-۵- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵۹

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۲- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۴- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۵- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………۶۵

۳-۷- روایی و پایایی وسیله اندازه گیری …………………………………………………………………۶۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….۶۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………………..۷۰

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………۷۶

۴-۴- آزمون استنباطی ………………………………………………………………………………………..۷۷

 

فصل پنجم: تفسیر و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۲- خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۳- یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۴- بحث ونتیجه گیری ……………………………………………………………………………………۸۳

۵-۵- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….۸۴

۵-۶- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………۸۵

۵-۷- پیشنهاد به محققین آینده …………………………………………………………………………….۸۵

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۲