تعداد صفحات ۹۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هوش عاطفی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران سازمانی قرار گرفته است. از ادبیات موجود در زمینه هوش عاطفی به وضوح بر می آید که افرادی که هوش عاطفی بیشتری دارند، از زندگی سالم تر، شادتر و موفق تری برخوردارند و در محیط کار نیز بهره وری بیشتری خواهند داشت. در این میان وجود برخی از عوامل سازمانی می تواند تاثیر بسزایی در افزایش این قابلیت اساسی در نیروی انسانی سازمانها داشته باشد. لذا، هدف این تحقیق  بررسی وضعیت هوش عاطفی مدیران و کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران و عوامل سازمانی تاثیرگذار بر آن می باشد. در این راستا مولفه های هوش عاطفی یعنی آگاهی عاطفی، تسهیل عاطفی، شناخت عاطفی و کنترل عاطفی و عوامل سازمانی تاثیر گذار بر هوش عاطفی یعنی تعامل با همکاران، تصمیم گیری مشارکتی، امنیت شغلی و حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران  و تعداد نمونه آماری برابر ۱۱۶ بوده است. روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) به دست آمده است. در این پژوهش از آزمونهای t  تک نمونه ای، رگرسیون و همبستگی  برای تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها استفاده شده است.

نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که اولاً وضعیت هوش عاطفی مدیران و کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مازندران در حد مطلوبی بوده است و ثانیاً تأثیر مولفه های مربوط به عوامل سازمانی؛ تعامل با همکاران، تصمیم گیری مشارکتی، امنیت شغلی و حقوق و مزایا بر هوش عاطفی تایید شد. همچنین نتایج  پژوهش نشان داد که  بین مولفه های هوش عاطفی؛ آگاهی عاطفی، تسهیل عاطفی، شناخت عاطفی و کنترل عاطفی، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلید واژه­ها : هوش عاطفی، عوامل سازمانی، آگاهی عاطفی، کارکنان، مدیران

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- شرح و بیان مسئله. …۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۷

۱-۴- اهداف پژوهش.. ۸

۱-۵- سوالات پژوهش.. .۹

۱-۶- فرضیه های پژوهش.. ۱۰

۱-۷- مدل مفهومی پژوهش.. ۱۱

۱- ۸- قلمرو پژوهش.. ۱۲

۱- ۸-۱- قلمرو موضوعی پژوهش.. ۱۲

۱- ۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش.. ۱۲

۱- ۸-۳- قلمرو زمانی پژوهش.. ۱۳

۱-۹- تعاریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۴

۱-۹-۱- تعاریف نظری. ۱۴

۱-۹-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۴

۱-۱۰- ساختار کلی پژوهش.. ۱۵

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۷

۲-۲- تعریف. ۱۸

۲-۳- تاریخچه مطالعات هوش عاطفی.. ۲۱

۲-۴- هوش و ارتباط.. ۲۴

ه

۲-۵- رویکردها ۲۵

۲-۵-۱- رویکرد توانایی.. ۲۵

۲-۵-۲- رویکرد مختلط.. ۲۵

۲-۵-۳- تفاوت رویکرد خالص و مختلط.. ۲۵

۲-۶- مدل های هوش عاطفی.. ۲۶

۲-۶-۱- مدل مدل مایر و سالوی.. ۲۶

۲-۶-۱-۱- آگاهی عاطفی(شناسایی عاطفی). ۲۶

۲-۶-۱-۲- تسهیل عاطفی(توانایی عاطفی). ۲۷

۲-۶-۱-۳- شناخت عاطفی(فهم یا درک عاطفی). ۲۷

۲-۶-۱-۴- کنترل عاطفی(مدیریت یا تنظیم عاطفی). ۲۸

۲-۶-۲-مدل گلمن.. ۲۸

۲-۶-۲-۱- خودآگاهی.. ۲۹

۲-۶-۲-۲- خود تنظیمی با خودنظم دهی و مدیریت هیجان های دیگران.. ۲۹

۲-۶-۲-۳- خود انگیزی.. ۳۰

۲-۶-۲-۴- همدلی یا شناسایی هیجان های دیگران.. ۳۰

۲-۶-۲-۵- مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی.. ۳۰

۲-۶-۳- مدل بار-آن.. ۳۱

۲-۷- تقسیم‌بندی افراد بر اساس ضریب هوشی و هوش عاطفی.. ۳۳

۲-۸- الگوی رفتاری والدین و رشد هوش عاطفی.. ۳۴

۲-۹- تقویت هوش عاطفی.. ۳۵

۲-۱۰- عوامل موثر بر هوش و توانایی ذهنی افراد. ۳۶

۲-۱۰-۱- هورمون‌ها. ۳۶

۲-۱۰-۲- تغذیه. ۳۶

۲-۱۰-۳- تفاوت‌های جنسی و هوش…. ۳۶

۲-۱۰-۴- پایگاه اجتماعی- اقتصادی.. ۳۷

۲-۱۰-۵- طبیعت و تربیت… ۳۷

و

۲-۱۰-۶- عوامل سازمانی . ۳۸

۲-۱۰-۶-۱- تصمیم گیری.. ۳۸

۲-۱۰-۶-۲- امنیت شغلی.. ۴۴

۲-۱۰-۶-۳- مهارت ارتباط و تعامل بین فردی.. ۴۶

۲-۱۰-۶-۴- انگیزاننده ها و پاداش…. ۵۰

۲-۱۱- پیشینه پژوهش…. ۵۳

۲-۱۱-۱- پیشینه داخلی پژوهش…. ۵۳

۲-۱۱-۲- پیشینه خارجی پژوهش… ۵۵

۲-۱۲- خلاصه پیشینه داخلی و خارجی پژوهش…. ۵۷

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۰

۳-۲- نوع پژوهش… ۶۰

۳-۳- جامعه آماری.. ۶۰

۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۰

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات.. ۶۱

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۱

۳-۶-۱- پرسشنامه و اجزای آن.. ۶۱

۳-۷- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش…. ۶۳

۳-۷-۱- روایی پرسشنامه. ۶۴

۳-۷-۲- پایایی.. ۶۴

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۵

۳-۸-۱- آزمون  t تک نمونه ای(آزمون میانگین یک جامعه). ۶۵

۳-۸-۲- آزمون ضریب همبستگی) پیرسون(. ۶۶

۳-۸-۳- تجزیه وتحلیل رگرسیون.. ۶۶

۳-۹- خلاصه. ۶۶

ز

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- یافته های توصیفی.. ۶۸

۴-۲-۱- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. ۶۸

۴-۲-۲- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه. ۶۹

۴-۲-۳- توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات در نمونه. ۶۹

۴-۲-۴- توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان در نمونه. ۷۰

۴-۳- آزمون فرضیه ها. ۷۱

۴-۴- یافته های جانبی تحقیق.. ۸۳

۴-۴-۱- آزمون ضریب همبستگی( پیرسون). ۸۳

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۸۵

۵-۲- نتایج پژوهش…. ۸۵

۵-۲-۱-  فرضیه اصلی اول.. ۸۵

۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی اول.. ۸۵

۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم فرضیه اصلی اول.. ۸۶

۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم فرضیه اصلی اول.. ۸۶

۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم فرضیه اصلی اول.. ۸۶

۵-۲-۶- آزمون فرضیه اصلی دوم. ۸۶

۵-۲-۷- آزمون فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی دوم. ۸۷

۵-۲-۸- آزمون فرضیه فرعی دوم فرضیه اصلی دوم. ۸۷

۵-۲-۹- آزمون فرضیه فرعی سوم فرضیه اصلی دوم. ۸۷

۵-۲-۱۰- آزمون فرضیه فرعی چهارم فرضیه اصلی دوم. ۸۸

۵-۳- یافته های جانبی تحقیق.. ۸۸

ح

۵-۴- محدودیت های پژوهش… ۸۸

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش… ۸۹

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۸۹

۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی ۹۱

منابع و مآخذ. ۹۲

منابع فارسی ۹۲

منابع انگلیسی.. ۹۴