تعداد صفحات ۹۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

     چکیده

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی رابطه مدیریت دانش  و ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل Achieve با روش توصیفی پیمایشی و با هدف کاربردی در بین کارکنان ستادی شرکت برق استان آذربایجان غربی انجام گشته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت برق  استان آذربایجان غربی بوده و از روش تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه­ها در بین کارکنان مورد نظر  استفاده گردیده است؛ به طوریکه که نمونه  این تحقیق مشتمل بر ۲۰۰ نفر است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد  و ابزار مورد استفاده شامل دو نوع پرسشنامه به نام های پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پرسشنامه مدیریت دانش است. روش آماری مورد استفاده، متشکل از ضریب همبستگی و آزمون گلموگروف اسمیرنوف بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر مدیریت دانش و عملکرد کارکنان ضریب همبستگی ۰٫۹ با سطح معنی داری ۰٫۰۰=p  وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

___________________________________________________________________________

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

بیان مساله  . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

سوالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

تعریف واژه های عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

تاریخچه شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

نکات مهم در بهره گیری از مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

قابلیت اتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

داده، اطلاعات، دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

ایجاد دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

اعتبار بخشی به دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

ارائه دانش……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

توزیع دانش…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

کاربرد دانش…………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

ضرورت و اهمیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………..……... ۲۱

راهکارهای رسیدن به یک سیستم دانش مدار……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

چالشها و عوامل موثر بر موفقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

سیستم مدیریت مستندات………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

مدل های مدیریت دانش ……….. ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………. ۲۶

رده بندی مدل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

مدل های شبکه …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

مدل های شناختی  ……………..………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

مدل های انجمنی/ارتباطی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

مدل های فلسفی   ……………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

مدل های عمومی مدیریت دانش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

مدل هیسیک   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

مدل مارک”م.مک الروی   ………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

مدل بک من    …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….…………۲۹

مدل فانگ چویی   …………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….………۲۹

مدل بکوویتز و ویلیامز  ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

مدل های طبقه بندی دانش  ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

مدل های سرمایه فکری   ………………. …………………………………………………………………………………………………………………….………….۳۳

مدل های ساختار اجتماعی   ……………….…….. ……………………………………………………………………………………………………………..……۳۴

مدل های مفهومی چند مرحله ای ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….۳۶

ارزیابی عملکرد……….………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

هدف و اهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

مسئله ارزیابی از دید قرآن کریم…………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

دیدگاه قانون خدمات کشوری در ارزیابی عملکرد……. ……………………………………………………………………………………………..…….. ۴۱

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

انحرافات در ارزیابی کارکنان …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

رابطه ارزشیابی عملکرد با سایر وظایف مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ………………………………………………………………. ۴۵

ملاحضات قانونی در ارزشیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

مراحل ارزیابی عملکرد ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

معیارهای معتبر عملکرد …………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

کاربرد ابزارهای معتبر ارزشیابی عملکرد ………. ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

اعلام معیارها و استانداردهای عملکرد ………. ……………………………………………………………………………………………………….………… ۴۸

معیارها و استانداردها ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

روشهای ارزشیابی عملکرد ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

استاندارد های مقایسه ای  ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

استانداردهای مطلق (کمی وکیفی)…. ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

روشهای کمی…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…. ۵۴

روشهای مبتنی بر هدف……………………. ……………………………………………………………………………………………………………….……… ۵۷

روش استانداردهای کار …………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

روش ارزشیابی شاخص مستقیم ……………… ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

مدل اچیو……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

مطالعات انجام گرفته داخل وخارج کشور درزمینه پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۶۳

فصل سوم  ……………………… ………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. ۶۶

مقدمه ………………. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………۶۷

روش و نوع پژوهش  …………… ………………………………………………………………………………………………..……………………………………. ۶۷

جامعه آماری………………………….. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………. ۶۷

نمونه و روش نمونه گیری آماری …….. ……………………………………………………………………………….………………………………………. ۶۸

ابزارهای اندازه گیری متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

روایی و پایائی پرسشنامه ……….. ………………………………………………………………………………………………..………………………………… ۶۸

روش اجرا………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..……………………………….. ۶۹

روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها  ….……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

فصل چهار   ……………………………… ………………………………………………………………………………………………..………………………………. ۷۰

مقدمه   ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………..…………………………………… ۷۱

آمار توصیفی داده ها ………………………. ………………………………………………………………………………………………..……………………….. ۷۱

آمار استنباطی ………………….. ………………………………………………………………………………………………..………………………………………. ۷۶

فصل پنج  ………………………………. ………………………………………………………………………………………………..……………………………….. ۸۵

مقدمه  ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………..………………………………… ۸۶

نتایج و دستاورد های حاصل از تحقیق ………….………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

نتیجه گیری نهایی  ……………………… ………………………………………………………………………………………………..………………………….. ۹۰

پیشنهادات و راهکارها  ……………………..………………………………………………………………………………………………..………………………….۹۱

پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………..………………………….. ۹۲

محدودیت های  تحقیق…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

منابع و ماخذ  ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳