گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذر 21, 1393
1354 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


دانلود پایان نامه بررسی وضعیت تعهد سازمانی ومیزان تاثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسأله ۳

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴ مدل مفهومی تحقیق ۴

۱-۵ اهداف تحقیق ۷

۱-۶ سوال های تحقیق ۷

۱-۷ فرضیه های تحقیق۷

۱-۸ تعاریف نظری تحقیق۸

۱-۹ تعاریف عملیاتی تحقیق۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق مربوط به تعهد سازمانی

۲-۱-۱ مقدمه۱۴

۲-۱-۲ مفاهیم تعهد سازمانی۱۵

۲-۱-۳ تعهد سازمانی از دیدگاه مایر و آلن ۱۹

۲-۱-۴ دو مدل تعهد سازمانی ۱۹

۲-۱-۵ نظریه یا مدل تعهد سازمانی استیرز ۲۲

۲-۱-۶ الگوی عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی ۲۳

۲-۱-۷ مدل عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۲۵

۲-۱-۸ دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی ۲۶

۲-۱-۹ تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند بعدی ۲۸

۲-۱-۱۰ الگوهای چند بعدی ۲۸

۲-۱-۱۱ دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی ۳۱

بخش دوم : مبانی نظری تحقیق مربوط به رفتار شهروندی سازمانی

۲-۲-۱ مقدمه ۳۵

۲-۲-۲ مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی ۳۵

۲-۲-۳ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۳۷

۲-۲-۴ عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ۴۱

۲-۲-۵ پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی ۴۱

۲-۲-۶ اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمانی ۴۲

۲-۲-۷ دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ۴۲

۲-۲-۸ سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی ۴۴

بخش سوم: پیشینه تحقیق

۲-۳-۱ مقدمه ۴۸

۲-۳-۲ گفتار اول: مروری بر مطالعات و تحقیق ها مشابه داخلی ۴۸

۲-۳-۳ گفتار دوم: مروری بر مطالعات و تحقیق ها مشابه خارجی ۵۲

۲-۳-۴ جمع بندی ۵۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ۶۲

۳-۲ روش تحقیق ۶۲

۳-۳ جامعه و نمونه آماری ۶۲

۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها ۶۳

۳-۵ روایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۳

۳-۶ پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۴

۳-۷ آزمون t تک نمونه۶۴

۳-۸ آزمون فریدمن ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۷

۴-۲ آمار توصیفی ۶۸

۴-۳ آمار استنباطی ۸۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۱۰۶

۵-۲ مروری کلی بر تحقیق ۱۰۶

۵-۳ نتیجه گیری ۱۰۷

۵-۴ مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق ها مشابه ۱۱۰

۵-۵- پیشنهادها ۱۱۱

۵-۶- پیشنهاد به محققن آینده ۱۱۳

۵-۷ محدودیت های تحقیق ۱۱۳

۵-۸ منابع ۱۱۴

پیوست ها

۵-۹-۱ تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۱۸

۵-۹-۲ پرسشنامه ۱۱۹

۵-۹-۳ محاسبات ۱۲۲

چکیده لاتین ۱۴۸

جلد لاتین ۱۴۹

چکیده:

هدف از پزوهش حاضر بررسی وضعیت تعهد سازمانی و میزان تأثیر ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بابل می باشد. تعهد سازمانی منعکس کننده نگرش افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی و بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر،  جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد. رفتار شهروندی سازمانی نیز به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان،  تاثیر به سزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که داوطلبانه وظایفی فراتر از نقش و شرح شغل خود انجام دهند. تحقیق حاضر از نظر هدف،  در گروه تحقیق ها کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد،  که تعداد این افراد ۵۴۰  نفر بوده،  که از این تعداد،  ۲۳۰ نفر  با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه آلن و مایر(۲۰۰۴) برای شناسایی وضعیت تعهد سازمانی و  با تعدیل تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بررسی ،  که شامل ۴۴ سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز (ضریب آلفا کرونباخ) ۷۵۴/۰ بدست آمد که نشاندهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل  اطلاعات از نرم افزار spss استفاده که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنین از آزمون های کولموگروف اسمیرنف،  آزمون  t،  آزمون فریدمن نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج بررسی در این تحقیق نشان دادکه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل تأثیر دارد،  بخصوص تعهد عاطفی که بیشترین و تعهد هنجاری و مستمر به ترتیب کمترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بابل دارند. بنابراین توصیه می شود مدیران و مسئولان دانشگاه،  به تأثیر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان توجه زیادی نمایند.

 

کلیدواژه ها: تعهد سازمانی،  تعهد عاطفی،  تعهد مستمر،  تعهد هنجاری،  رفتار شهروندی سازمانی،  دانشگاه علوم پزشکی بابلدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *