تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلی کنید

چکیده:

انتقاد صحیح وسالم یکی از راه­های اصلاح فرد وجامعه است که دین مبین اسلام نیز برآن تاکید دارد.

در ادبیات فارسی نیز شاعران ونویسندگانی هم چون سنایی، ناصر خسرو، عبید زاکانی و…آن رادر راه اعتقادات دینی وگسترش فضایل اخلاقی وبهبود اوضاع سیاسی واجتماعی به کار برده­اند؛ سنایی برای این کار با مهارت واستادی تمام از قالب قصیده استفاده نموده ودر این قالب­گاهی آشکارا وگاهی با طنز از دینداران، عرفا، حکام، فلاسفه و…که از جاده­ی حقیقت خارج شده ودین وعرفان وحکمت رابه گونه­های مختلف دست مایه­ی فریب وتزویرمردم، سودجویی وقدرت طلبی خودشان قرار داده وبه این وسیله باعث کج روی­های فردی واجتماعی و نابه­سامانی­های سیاسی بودند، انتقاد می­کند. انتقادات سنایی را می­توان به دودسته سیاسی واجتماعی به طور کلی تقسیم کرد.

اوبا این کار انحرافات رابه مردم می­شناساند­ وخطاکاران را نیز متوجه خطای­شان می­کند ورفتار ومنش­های صحیح را به آنان پیشنهاد می­کند.

 

کلید واژه : سنایی، انتقاد، قصیده، اجتماعی، سیاسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق. ۲

۱-۱ مقدمه:. ۳

۱-۲ بیان مسئله تحقیق: ۴

۱-۳ ضرورت و اهمّیّت تحقیق: ۴

۱-۴ اهداف تحقیق: ۴

۱-۵ سوالات تحقیق: ۴

۱-۶ فرضیه­های تحقیق: ۵

۱-۶-۱ فرضیه اصلی: ۵

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. ۶

۲-۱ ادبیات: ۷

۲-۲ شعر: ۸

۲-۳ زندگی نامه حکیم سنایی غزنوی: ۹

۲-۴ مذهب سنایی: ۱۰

۲-۵ اخلاق سنایی: ۱۱

۲-۶ اوضاع فرهنگی و اجتماعی عصر سنایی: ۱۱

۲-۷ دوره های زندگی سنایی: ۱۳

۲-۸ شعر سنایی: ۱۳

۲-۸-۱ درون مایه­های شعر و اندیشه سنایی: ۱۴

۲-۹ جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی: ۱۶

۲-۱۰ زبان سنایی. ۱۶

۲-۱۱ سنایی شاعری تأثیرگذار: ۱۷

۲-۱۲ جمال شناسی قصیده پارسی: ۱۷

۲-۱۳ قصاید سنایی. ۱۸

۲-۱۴ آثار سنایی: ۱۹

۲-۱۵ انتقاد: ۲۰

۲-۱۵-۱ گونه­های انتقاد: ۲۱

۲-۱۵-۲ انواع انتقاد: ۲۱

۲-۱۵-۳ ویژگی­های منتقد(منتقد کیست؟): ۲۲

۲-۱۵-۴ سنایی و انتقاد: ۲۲

۲-۱۵-۵ شیوه های انتقاد: ۲۳

۲-۱۵-۵-۱ طنز: ۲۳

۲-۱۵-۵-۱-۱ اقسام طنز: ۲۴

۲-۱۵-۵-۱-۲ هجو: ۲۵

۲-۱۵-۵-۱-۳ هزل: ۲۵

۲-۱۶ طنز درشعر سنایی، مولانا و عطار: ۲۷

۲-۱۷ پیشینه تحقیق: ۲۷

۲-۱۸ بیان خلاصه و چگونگی تحقیق: ۲۹

فصل سوم روش تحقیق. ۳۰

۳-۱ روش تحقیق: ۳۱

۳-۲ روش گرد آوری داده­های تحقیق: ۳۱

۳-۳ ابزار گردآوری داده­های تحقیق: ۳۱

۳-۴ روش تجزیه وتحلیل داده­ها: ۳۱

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده‌ها ۳۲

۴-۱ مقدّمه: ۳۳

۴-۲ سنایی­وانتقاد از اشخاص: ۳۳

۴-۲-۱ نگرش و نظرات سنایی در مورد ارباب قدرت: ۳۳

۴-۲-۲ سنایی و نگرش او به شاهان: ۳۵

۴-۲-۲-۱ سنایی و انتقاد از شاهان: ۳۶

۴-۲-۲-۱-۱ سنایی و انتقاد از بی عدالتی شاهان: ۳۶

۴-۲-۲-۱-۲ سنایی و انتقاد از ظلم شاهان: ۳۷

۴-۲-۲-۱-۳ سنایی و انتقاد از بی دینی شاهان: ۳۹

۴-۲-۲-۱-۴ سنایی و انتقاداز فساد شاهان: ۳۹

۴-۲-۳ سنایی و پند به شاهان: ۴۰

۴-۲-۴ سنایی و نگرش او به وزیران: ۴۱

۴-۲-۴-۱ سنایی و انتقاد از وزیران: ۴۱

۴-۲-۴-۱-۱ سنایی و انتقاد از ثروت وزیران: ۴۱

۴-۲-۴-۱-۲ سنایی و انتقاد از بخل وزیران: ۴۲

۴-۲-۵ سنایی و نگرش او به قاضیان: ۴۳

۴-۲-۵-۱ سنایی و انتقاد از قاضیان: ۴۴

۴-۲-۶ نگرش و دیدگاه سنایی نسبت به طبقات اجتماعی جامعه: ۴۵

۴-۲-۶-۱ سنایی و انتقاد از خودش: ۴۵

۴-۲-۶-۲ سنایی و انتقاد از علما و فقها: ۴۶

۴-۲-۶-۳ سنایی و انتقاد از صوفیان: ۴۷

۴-۲-۶-۴ سنایی و انتقاد از قاریان: ۴۸

۴-۲-۶-۵ سنایی و انتقاد از واعظان: ۴۹

۴-۲-۶-۶ سنایی و انتقاد از زاهدان: ۴۹

۴-۲-۶-۷ سنایی و انتقاد از حاجیان: ۴۹

۴-۲-۶-۸ سنایی و انتقاد از غازیان: ۴۹

۴-۲-۶-۹ سنایی و انتقاد از فاضلان و ادیبان: ۵۰

۴-۲-۶-۱۰ سنایی و انتقاد از متکلمان: ۵۰

۴-۲-۶-۱۱ سنایی و انتقاد از طبیبان: ۵۰

۴-۲-۶-۱۲ سنایی  و انتقاد از سخن چینان: ۵۰

۴-۳ سنایی و انتقاد از علم و علم آموزی: ۵۰

۴-۳-۱ سنایی و نگرش او به علم و علم ورزی: ۵۰

۴-۳-۲-۱ سنایی و انتقاد از علم فلاسفه: ۵۱

۴-۳-۲-۲ سنایی و انتقاد از علم نجوم و منجمان: ۵۲

۴-۴ سنایی و نگرش او به عقل: ۵۳

۴-۴-۱ سنایی و انتقاد از عقل: ۵۳

۴-۵ پرهیز از تشبیه و تعطیل در نگرش دینی: ۵۴

۴-۶ سنایی و انتقاد از صفات: ۵۵

۴-۶-۱ سنایی و نگرش او به رذایل اخلاقی: ۵۵

۴-۶-۱-۱ ریا و تملّق: ۵۵

۴-۶-۱-۲ کبر و خود پرستی: ۵۷

۴-۶-۱-۳ حرص و آز: ۵۹

۴-۶-۱-۴ خشم و شهوت: ۶۱

۴-۶-۱-۵ هواپرستی: ۶۲

۴-۶-۱-۶ بخل: ۶۳

۴-۶-۱-۷ دروغ: ۶۳

۴-۶-۱-۸ حقد و حسد: ۶۳

۴-۶-۱-۹ ظلم وستم: ۶۴

۴-۶-۱-۱۰ منشأ رذایل اخلاقی(نفس): ۶۴

۴-۶-۲ نگرش و دیدگاه سنایی نسبت به دنیا و امور مربوط به آن: ۶۷

۴-۶-۲-۱ سنایی و تصویر دنیا در نظر او: ۶۸

۴-۶-۲-۱-۱ تصویر زشت و نا خوشایند: ۶۹

۴-۶-۲-۱-۲ تصویر مطلوب و خوشایند: ۶۹

۴-۶-۲-۲ سنایی و انتقاد از دنیا و دنیا دوستان: ۷۰

۴-۶-۲-۳ سنایی و انتقاد از مال و ثروت دنیوی و مال دوستان: ۷۲

فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۷۵

۵-۱ نتیجه­گیری: ۷۶

منابع ومآخذ:………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸