تعداد صفحات ۱۰۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این تحقیق به بررسی نقش سواد الکترونیکی شهروندان در توسعه دولت الکترونیک پرداخته شده که این مجموعه پژوهشی مشتمل بر پنج فصل تنظیم گردیده است.

هدف از این پایان نامه سنجش وضعیت دولت الکترونیک در کشور، سنجش وبررسی وضعیت سطح  سواد الکترونیک جوامع هدف، بررسی وتحلیل نقش سواد الکترونیک بر توسعه دولت الکترونیک در جامعه های هدف وارائه راهکارهای نظری به منظور نقش سواد الکترونیک شهروندان درتوسعه دولت الکترونیک می باشد.     

جامعه آماری تحقیق حاضر جامعه فرهنگیان و پزشکان و دانشگاهیان شهرستان ساری که دارای سواد الکترونیکی هستند، می­باشد و تعداد ۵۰۰ نمونه از جامعه آماری انتخاب شده و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده وابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی وبا نرم افزارspss و آزمونهای t و  ضریب پیرسون و فریدمن داده های حاصل از پژوهش تجزیه و تحلیل شدند.

یافته های حاصل از پژوهش به این صورت می باشد: ۱-  وضعیت دولت الکترونیک در جوامع هدف در حد متوسط به بالا می باشد. ۲- وضعیت سواد الکترونیکی شهروندان در جوامع هدف مناسب می باشد. ۳-  بین سواد الکترونیکی شهروندان و توسعه دولت الکترونیک رابطه خطی ومستقیم وجود دارد یعنی با افزایش سواد الکترونیکی شهروندان،  دولت الکترونیک توسعه می یابد. ۴- بین تاثیر عوامل موثر بر توسعه سواد الکترونیک تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلید واژه: دولت الکترونیک[۱]، سواد الکترونیک[۲]، توسعه دولت الکترونیک[۳]، شهرالکترونیک[۴]، شهروند الکترونیک[۵]، سواد اطلاعاتی[۶]

[۱] . Electronic government

[۲] . Electronic literacy

[۳] . Development of Electronic government

[۴] . Electronic city

[۵] . Electronic citizen

[۶] . Information literacy

Contents

چکیده ۱

۱- ۱- مقدمه ۳

۱- ۲-   بیان مساله ۵

۱- ۳- ضرورت انجام تحقیق. ۹

۱- ۴-   اهداف پژوهش… ۱۰

۱- ۵-  سوالات تحقیق. ۱۰

۱- ۶- فرضیه ها ۱۱

۱- ۷-  تعاریف واژه ها ۱۱

۱- ۷- ۱- تعاریف نظری. ۱۱

۱- ۷- ۱- ۱- تعریف سواد ۱۱

۱- ۷- ۱- ۲- تعریف سواد الکترونیکی. ۱۱

۱- ۷- ۱- ۳- تعریف توسعه ۱۲

۱- ۷- ۱- ۴-  تعریف دولت الکترونیک.. ۱۲

۱- ۷- ۱- ۵- تعریف شهر الکترونیک.. ۱۳

۱- ۷- ۱- ۶- تعریف شهروند الکترونیک.. ۱۳

۱- ۷- ۱- ۷-  تعریف توسعه دولت الکترونیک.. ۱۳

۱- ۷- ۲- تعاریف عملیاتی. ۱۳

۱- ۷- ۲- ۱-  سواد الکترونیکی. ۱۳

۱- ۷- ۲- ۲-  منظور از شهروند الکترونیک.. ۱۴

۱- ۷- ۲- ۳- منظور از  وجود دولت الکترونیک.. ۱۴

۱- ۷- ۲- ۴- منظور از توسعه وتوسعه دولت الکترونیک.. ۱۴

۱- ۸-  متغیرهای تحقیق. ۱۵

۱- ۸- ۱- متغیر مستقل. ۱۵

۱- ۸- ۲- متغیر وابسته ۱۵

۱- ۹- قلمرو تحقیق(موضوعی، زمانی، مکانی) ۱۵

۲- ۱- مقدمه ۱۷

۲- ۲-  ادبیات نظری و تحلیلی. ۱۸

۲- ۲- ۱- ادبیات نظری واژه های کلیدی تحقیق. ۱۸

۲- ۲- ۱- ۱-  مروری  بر مباحث نظری  پیرامون دولت.. ۱۸

۲- ۲- ۱- ۲-  ادبیات نظری پیرامون دولت الکترونیک.. ۱۹

۲- ۲- ۱- ۲- ۱-  تاریخچه دولت الکترونیک.. ۱۹

۲- ۲- ۱- ۲- ۲- ضرورت ایجاد دولت الکترونیک.. ۲۱

۲- ۲- ۱- ۲- ۳-  راهکارهای دولت الکترونیک در جهت ارتقاء سطح خدمات.. ۲۱

۲- ۲- ۱- ۲-  ۴-  استراتژی استقرار دولت الکترونیک.. ۲۲

۲- ۲- ۱- ۲- ۵-  ابعاد دولت الکترونیک.. ۲۲

۲- ۲- ۱- ۲-  ۶- فاکتور‌های لازم برای الکترونیکی شدن. ۲۴

۲- ۲– ۱- ۲- ۷-  تعاریف متعددی از دولت الکترونیک.. ۲۶

۲- ۲- ۱- ۳-  مروری  بر مباحث نظری  پیرامون توسعه ۲۷

۲- ۲- ۱- ۴-  مروری  بر مباحث نظری  پیرامون توسعه دولت الکترونیک.. ۲۹

۲- ۲- ۱- ۵-  مروری  بر مباحث نظری  پیرامون شهر الکترونیک.. ۳۰

چشم اندازها در خصوص شهر الکترونیک: ۳۱

راهبردهای شهر الکترونیک: ۳۱

۲- ۲- ۱- ۶-  مروری  بر مباحث نظری  پیرامون شهروند الکترونیک.. ۳۲

۲- ۲- ۱- ۶- ۲- مزایای استقراردولت الکترونیک از منظر شهروندان. ۳۲

۲- ۲- ۱- ۶- ۳- طبقه بندی اشنفلدر و کلارک  از شهروندان الکترونیک.. ۳۲

۲- ۲- ۱- ۷-  مباحث نظری در خصوص سواد اطلاعاتی. ۳۳

۲- ۲- ۱- ۷- ۱- تاریخچه و تعریف سواد اطلاعاتی. ۳۳

۲- ۲- ۱- ۷- ۲- ویژگی ها وتوانایی های فرد با سواد اطلاعاتی. ۳۴

۲- ۲- ۱- ۷- ۳- رابطه سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.. ۳۵

۲- ۲- ۱- ۷- ۴- روش با سواد کردن افراد از نظر اطلاعاتی. ۳۵

۲- ۲- ۲-   ادبیات تحلیلی واژه های کلیدی تحقیق. ۳۵

۲- ۲- ۲- ۱- مروری برادبیات تحلیلی پیرامون دولت.. ۳۵

۲- ۲- ۲- ۲-  مروری برادبیات تحلیلی پیرامون دولت الکترونیک.. ۳۵

۲- ۲- ۲- ۲- ۱-  تعاریف دولت الکترونیک از دیدگاه تحلیلگران. ۳۵

۲- ۲- ۲- ۲- ۲-  “تعاریف و مدل های مورد استفاده در برنامه چهارم توسعه از دولت الکترونیک.. ۳۶

۲- ۲- ۲- ۲- ۳- مشتریان دولت الکترونیک.. ۳۶

۲- ۲- ۲- ۲- ۴-  موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالشهای آن. ۳۷

۲- ۲- ۲- ۲- ۵-  اهداف دولت الکترونیک: ۳۷

۲- ۲- ۲- ۲- ۶-  مزایای دولت الکترونیکی. ۳۸

۲- ۲- ۲- ۲- ۷- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیک.. ۳۸

۲- ۲- ۲- ۲- ۸-  مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک: ۳۸

۲- ۲- ۲- ۲- ۹-  اثرات ایجاد دولت الکترونیک: ۳۹

۲- ۲- ۲- ۲- ۱۰-  عوامل موثر بر استقرار دولت الکترونیک.. ۳۹

۲- ۲- ۲- ۲- ۱۱-  ساختار کلی دولت الکترونیکی. ۳۹

۲- ۲- ۲- ۲- ۱۲-  حوزه های اصلی ابتکار دولت الکترونیک.. ۴۰

۲- ۲- ۲- ۳-  مروری برادبیات تحلیلی پیرامون توسعه دولت الکترونیک.. ۴۰

۲- ۲- ۲- ۳- ۱- “فرایند توسعه دولت الکترونیک.. ۴۱

۲- ۲- ۲- ۳- ۲-  سیاست های اطلاعاتی که در توسعه دولت الکترونیک نقش دارند. ۴۳

۲- ۲- ۲- ۴-  مروری برادبیات تحلیلی پیرامون شهر الکترونیک.. ۴۳

۲- ۲- ۲- ۴- ۱-  شهر الکترونیک از دیدگاه کارشناسان. ۴۳

۲- ۲- ۲- ۴- ۲-  اجزای شهر الکترونیک.. ۴۵

۲- ۲- ۲- ۴- ۳-  فعالیتهای شهر الکترونیک.. ۴۵

۲- ۲- ۲- ۴- ۴-  مولفه های شهر الکترونیک.. ۴۶

۲- ۲- ۲- ۵-  مروری برادبیات تحلیلی پیرامون شهروند الکترونیک.. ۴۷

۲- ۲- ۲- ۵- ۱-  شهروند الکترونیک کیست؟ ۴۷

۲- ۲- ۲- ۶- موانع پیش روی شهروندان جهت الکترونیکی شدن شهروندان شهرهای مجازی. ۴۷

۲- ۲- ۲- ۷-  توصیف وتعریف عملیاتی سواد الکترونیک.. ۴۷

۲- ۳- پیشینه تحقیق. ۴۸

۲- ۳- ۱- پیشینه تحقیق در داخل کشور ۴۸

۲- ۳- ۲- پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۵۵

۳- ۱- مقدمه ۶۷

۳- ۲-  نوع تحقیق. ۶۷

۳- ۳- روش تحقیق. ۶۷

۳- ۴-  جامعه آماری. ۶۸

۳- ۵-  نمونه و روش نمونه برداری(نمونه گیری) ۶۹

۳- ۵- ۱-  حجم نمونه و روش تعیین حجم نمونه (تعداد نمونه) ۶۹

۳- ۵- ۲- تعیین حداقل تعداد نمونه ۷۱

۳- ۶- روش گرد آوری داده ها ۷۱

۳- ۶- ۱-  ابزار تحقیق(ابزار گردآوری داده ها)و مشخصات آن ابزار ۷۱

۳- ۶-  ۲- روایی ابزار تحقیق. ۷۳

۳- ۶- ۳- پایایی ابزار تحقیق. ۷۳

۳- ۷- ۱- روش آمار توصیفی. ۷۴

۳- ۷- ۲- روش آمار استنباطی. ۷۵

۴- ۱- مقدمه ۷۷

۴- ۲- ۱- تحصیلات.. ۷۷

۴- ۲-  توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۷۷

۴- ۲- ۲- شغل. ۷۸

۴- ۲- ۳- رشته تحصیلی. ۷۹

۴- ۲- ۴- جنسیت.. ۸۰

جدول ۴- ۴: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. ۸۰

۴- ۲- ۵- سن. ۸۱

۴- ۲- ۶- سابقه کار ۸۲

۴- ۲- ۷- میزان آشنایی آزمودنی ها با دولت الکترونیک.. ۸۲

۴- ۳-  تجزیه و تحلیل سوال های تحقیق. ۸۴

۵- ۱- مقدمه ۹۰

۵- ۲- خلاصه پژوهش… ۹۰

۵- ۳- یافته های پژوهش… ۹۱

۵- ۴- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری. ۹۲

۵- ۵- محدودیتهای پژوهش… ۹۳

۵- ۵- ۱- محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر. ۹۳

۵- ۵- ۲- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر. ۹۳

۵- ۶- پیشنهادات.. ۹۴

۵- ۶- ۱- پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… ۹۴

۵- ۶- ۲- پیشنهادات کاربردی(مبتنی بر تجارب پژوهشگر) ۹۵

۵- ۶- ۳- پیشنهادات برای پژوهشگران دیگر. ۹۵

منابع و مآخذ. ۹۷

منابع فارسی. ۹۷

منابع لاتین. ۱۰۰

ضمائم. ۱۰۱

پیوست.. ۱۰۳

پرسشنامه تحقیق. ۱۰۳