تعداد صفحات ۷۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

فلزات سنگین به گروهی از فلزات اطلاق می‌گردد که دارای وزن مخصوص بیشتر از ۶ گرم بر متر مکعب ویا جرم اتمی بیشتر از ۵۰ باشند. حضور و تجمع این عناصر در محیط باعث ایجاد مشکلاتی می‌گردد. با توجه به اهمیت فلزات سنگین روی (Zn) و مس (Cu) به لحاظ وجود مقادیر قابل توجه آنها در پسابهای صنعتی و حتی آبهای طبیعی در این تحقیق به مطالعه سمیت حاد و تعیین اثرات زیرحاد این عناصر سمی و همچنین اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک درماهیان غالب رودخانه سیاهرود قائم شهر که شامل سفید رودخانه‌ای و خیاطه است می‌پردازیم. تحقیق حاضر به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu, Zn) در بافت عضله ماهی سفید رودخانه‌ای و خیاطه در رودخانه سیاهرود واقع در شهرستان قائم شهر در استان مازندران انجام گرفت. اهداف مورد نظر مقایسه مقادیر حاصله با حد مجاز استانداردهای جهانی و همچنین بررسی تاثیر ۴ عامل طول استاندارد، وزن، سن و جنسیت بر میزان تجمع این فلزات در بافت عضله ماهیان مورد مطالعه و بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیکی در آبششها همانند هایپرپلازی، آتروفی، club فرم شدن بوده است. بافت عضله ۶۰  نمونه صید شده به صورت تصادفی پس از انجام زیست سنجی تفکیک گردید. جهت استخراج فلزات از بافت ماهیان مورد مطالعه، از روش هضم بسته و با استفاده از مخلوط اسید استفاده شد و تعیین غلظت بوسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای((FAAS صورت پذیرفت. میانگین نتایج حاصل مقادیر ۰٫۰۰۴۶و  ۰٫۱۴۳۹ بر حسب ppm وزن خشک بترتیب برای غلظت فلزات مس و روی در بافت عضله این ماهیان را نشان داد که با استفاده از آزمون t  و با استانداردهای جهانی نظیر: سازمان بهداشت جهانی، وزارت کشاورزی –  شیلات و غذا انگلستان و انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا مقایسه و پایین بودن غلظت این عناصر نتیجه گیری شد. نتایج حاصل از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه خطی مثبت بین میزان تجمع فلز مس و سن ماهی وجود دارد. در حالیکه بین میزان تجمع فلز روی با عوامل طول استاندارد، وزن و سن رابطه معنی داری وجود نداشت. نتایج همچنین نشان دهنده عدم تاثیر جنسیت بر میزان تجمع فلزات روی و مس بوده است.و همچنین نمونه‌های بافتی تهیه شده از آبشش ماهیان نشان دهنده ضایعات هیستوپاتولوژیکی در آبششها همانند هایپرپلازی در رأس اکثر لاملاهای اولیه آبششی وهمچنین آتروفی در برخی لاملای ثانویه آبششی و club فرم شدن رأس لاملاهاو نیز جدا شدن غشاء پایه لاملای ثانویه آبششی از روی غضروف بین لاملایی و آغاز هایپرپلازی در قسمت رأسی لاملاهای ثانویه و عدم وجود هموراژی است.

کلمات کلیدی: رودخانه سیاهرود، میزان فلزات سنگین، Cu-Zn، هیستوپاتولوژی آبشش ها، ماهی خیاطه، ماهی سفید رودخانه‌ای

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲- اهداف وضرورت تحقیق:………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- فرضیه هاو سؤالات تحقیق:…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- رودخانه سیاهرود قائمشهر:……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-  مشخصات خانواده کپورماهیان Cyprinidae:………………………………………………………….. 8

۱-۶- ماهی سفید رودخانه ای(Leuciscus cephalus):…………………………………………………….. 9

۱-۶-۱- خصوصیات زیستی:………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۶-۲- تغذیه:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۳-  پراکنش در  جهان و ایران:………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۴-  وضعیت حفاظتی:……………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۷- ماهی­خیاطه Alburnoides bipunctatus……………………………………………………………… 11

۱-۷-۱- زیست شناسی و پراکندگی:………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-۲-  اهمیت اقتصادی:…………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۸-  مشخصات خصوصیات سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis):…………………………… 13

۱-۸-۱-  زیست شناسی و پراکندگی:……………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۸-۲-تولید مثل:……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۸-۳-اهمیت اقتصادی:……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۸-۴- پراکنش:…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۸-۵-وضعیت حفاظتی:……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۹- ماهی­کاراس Carassius carassius:……………………………………………………………………. 15

۱-۹-۱- خصوصیات زیستی:………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۹-۲- تغذیه:……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۹-۳-  پراکنش در جهان و ایران:…………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۹-۴-  ارزش اقتصادی:……………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۱۰- کلیاتی درمورد فلزات سنگین:……………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۱- چگونگی انتشار فلزات سنگین در بافت ها:………………………………………………………………. ۱۹

۱-۱۲- مهم ترین راه‌های جذب فلزات سنگین در ماهیان:……………………………………………………… ۲۰

۱-۱۲-۱- جذب سطحی:………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۱۲-۲-  جذب از طریق دستگاه تنفسی:…………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۱۲-۳- از طریق دستگاه گوارش:………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۳-  عوامل موثر در قابلیت دسترسی ماهیان به فلزات سنگین:…………………………………………….. ۲۱

۱-۱۳-۱-  دما و اکسیژن محلول:…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۳-۲-  ترکیبات آلی:……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۱۳-۳-  شوری:……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۳-۴- pH  آب:…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۳-۵- سختی آب:…………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱۴- فلز مس:………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۱۴-۱- تاثیرات ریخت شناسی اسپرم در ماهیان  در اثر تماس مزمن با فلز مس:………………………. ۲۶

۱-۱۵- روی:………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۱۵-۱- عوارض مختلف ناشی از روی:………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۶- بافت آبشش:…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۶-۱-  فیزیولوژی آبشش:…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۱۶-۲- تنفس و جذب اکسیژن:……………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۱۶-۳- تنظیم یونی و تعادل اسمزی:……………………………………………………………………………… ۳۰

۱-۱۷- دفع برخی از مواد زائد ناشی از متابولیسم:……………………………………………………………….. ۳۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مطالعات انجام شده در جهان:…………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲- مطالعات انجام شده در ایران:………………………………………………………………………………….. ۳۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مشخصات ایستگاهها:…………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲- جمع‌آوری صید و انتقال:……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۳- لوازم مورد نیاز:…………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۳-۱-مواد مورد نیاز برای بررسی فلزات سنگین:………………………………………………………………. ۴۱

۳-۳-۲-دستگاه مورد نیاز برای بررسی فلزات سنگین:…………………………………………………………… ۴۱

۳-۳-۳-مواد مورد نیاز برای بررسی هیستو پاتولوژی از آبشش:……………………………………………….. ۴۱

۳-۳-۴- دستگاه مورد نیاز برای بررسی هیستو پاتولوژی از آبشش:…………………………………………… ۴۲

۳-۴-روش تحقیق فلزات سنگین مس و روی در عضله:……………………………………………………….. ۴۲

۳-۴-۱-آماده سازی مخلوط اسید:……………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۴-۲-روش هضم نمونه‌ها با استفاده از مخلوط اسید:………………………………………………………….. ۴۳

۳-۴-۳-روش جداسازی ناخالصی ها:………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۴-۴-جداسازی عناصر سنگین(مس روی):……………………………………………………………………… ۴۳

۳-۵- نوع و روش تحقیق هیستو پاتولوژی آبشش:………………………………………………………………. ۴۴

۳-۵-۱- مراحل بکار رفته جهت تهیه مقاطع بافت شناسی به روش پارافینه:……………………………….. ۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- نتایج آماری حاصل از زیست سنجی (بیومتری) ماهیان خیاطه و سفید رودخانه ای:………………. ۴۷

۴-۲- نتایج تحقیق میزان فلزات سنگین در عضله ماهیان خیاطه و سفید رودخانه ای:…………………….. ۴۸

۴-۳- نتایج تحقیق هیستو پاتولوژی آبشش در ماهیان خیاطه و سفید رودخانه ای:………………………… ۵۶

۴-۳-۱-  نتایج کار بافت شناسی آبشش به شرح ذیل می‌باشد:………………………………………………… ۵۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- بحث:……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

جدول ۵-۱- مقایسه میانگین غلظت فلزات اندازه گیری شده با استانداردهای جهانی…………………….. ۶۳

۵-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹