تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

آزادی قلمروی دارد به وسعت هستی که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها قابل ارزش است. مسأله‌ی آزادی با موجودیّت انسان بر روی کره‌ی خاکی آغاز شده و پیوسته با بشر همراه و حقیقتی پایدار و تغییرناپذیر بوده‌است.

در یک نگاه کلی، آن چه مرا بر آن داشت تا درباره‌ی آزادی در دیوان ملک‌الشّعرای بهار تحقیق نمایم مهم و مطرح بودن آن در ادبیّات ایران و جهان و نیز جسارت‌ها و شجاعت‌های بی‌بدیل شاعر در مبارزه با زورمداران و مستبدین عصرش بوده‌است که این موهبت الهی را دستمایه‌ی اهداف شوم خود قرار داده‌بودند.

این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و واژه‌ی آزادی و مفاهیم آن در دیوان اشعار بهار مورد بحث و بررسی قرار گرفته ‌است. آزادی و مشتقّات آن در دیوان بهار گاهی به تلویح و گاهی به تصریح ستایش می‌گردد. بهار متحوّل‌کننده‌ی عصری است که بیداری جوامع امروزین تا حدودی از اندیشه و تفکّرات آزادی‌خواهی افرادی چون او متأثر گردیده است. در این تحقیق سعی شده است، اندیشه‌های منیع آزادی‌طلبی بهار و جایگاه و نقش آن در حیات بشریّت نمایانده گردد.

واژه‌های کلیدی: آزادی، بهار، استبداد، مبارزه، آزادی خواهی.

                                                  فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدّمه……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳- اهمّیّت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………….. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۱- سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………. ۸

۱-۵-۲ سؤالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………. ۸

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیّات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- مقدّمه…………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲- ۲- ادبیّات تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۳- زندگی و احوال و افکار ملک‌الشّعرای بهار…………………………………………… ۱۱

۲-۳-۱- نام و لقب شاعر………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۲- تاریخ تولّد و وفات شاعر……………………………………………………………. ۱۲

۲-۳-۳- دودمان و اصل و نسب شاعر……………………………………………………….. ۱۲

۲-۳-۴- احوال دوران کودکی و نوجوانی شاعر…………………………………………….. ۱۲

۲-۳-۵-احوال دوران جوانی شاعر…………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳-۶- احوال شخصی شاعر………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳-۷- مشاغل و سمت‌های بهار ……………………………………………………………. ۱۴

۲-۳-۸- شعر و اندیشه‌های شاعر……………………………………………………………… ۱۵

۲-۴- معنای لغوی ملک‌الشّعرا و ملک‌الشّعرایی در ایران………………………………….. ۱۵

۲-۵- آثار ملک‌الشّعرای بهار…………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶- سخنان بزرگان درباره‌ی بهار…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶-۱- بهار از نظر جلال‌الدّین همایی………………………………………………………. ۲۱

۲-۶-۲- بهار از نگاه سعید نفیسی……………………………………………………………… ۲۲

۲-۶-۳- بهار درکلام عبدالحسین‌ زرّین‌کوب………………………………………………… ۲۲

۲-۶-۴- بهار در سخن محمّد امین ریاحی …………………………………………………. ۲۳

۲-۷- دیوان اشعار بهار…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸- اشعار بهار از نظر زمینه‌ی معنایی……………………………………………………….. ۲۵

۲-۹- تأثیر انقلاب مشروطه بر شعر فارسی………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۰- آزادی در عصر مشروطیت…………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱- تعریف لغوی و اصطلاحی واژه‌ی «آزادی» ……………………………………….. ۲۷

۲-۱۱-۱- معنای لغوی آزادی………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۱-۲- معنای اصطلاحی آزادی……………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۲- تعاریف لغوی و اصطلاحی آزادی از دیدگاه اندیشمندان……………………….. ۲۸

۲-۱۳- ضرورت آزادی………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۴- سابقه‌ی آزادی……………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱۵- انواع آزادی……………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۵-۱- آزادی دینی…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۵-۲- آزادی معنوی ………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۵-۳- آزادی اجتماعی………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۵-۳-۱- آزادی فردی………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۵-۳-۲- آزادی جمعی……………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۵-۴- آزادی سیاسی…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۵-۴-۱- آزادی حزبی………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۵-۴-۲- آزادی بیان افکار…………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۵-۴-۳- موانع آزادی سیاسی……………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۵-۵- آزادی فرهنگی ………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۶- معنای لغوی و اصطلاحی آزادی‌خواه……………………………………………….. ۳۴

۲-۱۶-۱- آزادی‌خواه‌ از نظر لغوی……………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۶-۲- آزادی‌خواه‌ از نظر اصطلاحی……………………………………………………… ۳۴

۲-۱۷- معنای لغوی و اصطلاحی آزادی‌خواهی…………………………………………….. ۳۴‌

۲-۱۷-۱- آزادی‌خواهی از نظر لغوی…………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۷-۲- آزادی‌خواهی از نظر اصطلاحی…………………………………………………… ۳۵

۲-۱۸- انواع آزادی‌خواهی………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۸-۱- آزادی‌خواهی فردی…………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۸-۲- آزادی‌خواهی ملّی……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۹- تأثیر قرآن در آزادی‌ افکار……………………………………………………………… ۳۶

۲-۲۰- آزادی از دیدگاه اسلام………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲۱- آزادی در قرآن…………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲۲- آزادی از نگاه پیامبر(ص)………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲۳- آزادی از دیدگاه حضرت علی(ع)…………………………………………………… ۴۰

۲-۲۴- آزادی از دیدگاه امام حسین‌(ع)………………………………………………………. ۴۲

۲-۲۵- آزادی در نگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………….. ۴۳

۲-۲۶- آزادی در بیان علامّه سیّد محمّد حسین طباطبایی………………………………… ۴۳

۲-۲۷- پیشینه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۸- بیان خلاصه‌ی حلّ مسأله………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳-۲- روش گردآوری اطّلاعات………………………………………………………………… ۵۱

۳-۳- ابزار گردآوری اطّلاعات………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۵۱

۳-۵- محدوده ی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۶- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۷- مکان مورد تحقیق …………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۸- جامعه­ی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۹- کاربرد تحقیق……………………………………………………………………………….. ۵۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدّمه…………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۲- اهمّیّت و جایگاه آزادی در دیوان اشعار ملک­الشّعرای بهار……………………….. ۵۵

۴-۳-انواع آزادی…………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۱- آزادی دینی……………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۲- آزادی سیاسی…………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۳-۲-۱- آزادی حزبی………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۳-۲-۲- آزادی بیان افکار……………………………………………………………………. ۵۸

۴-۳-۲-۳- موانع آزادی سیاسی……………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-۲-۳-۱- شاهان مستبد……………………………………………………………………. ۶۰

۴-۳-۲-۳-۲- وزرای خود فروخته…………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۲-۳-۳- دخالت های بیگانگان…………………………………………………………. ۷۴

۴-۳-۳- آزادی فردی…………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۳-۴- آزادی جمعی……………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۵- آزادی فرهنگی……………………………………………………………………….. ۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارایه­ی پیشنهادها

۵-۱- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۲- ارایه­ی پیشنهادها…………………………………………………………………………. ۱۱۵

منابع و مآخذ