گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
مهر 6, 1395
1838 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران


دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

فایل به صورت وردمی باشد.

تعداد صفحات ۱۱۱ صفحه

قیمت۲۰۰۰۰ تمان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چکیده

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۳۸۲ گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده ۱۲ قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده ۱۲۸۴در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسأله. ۴

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶

مرور ادبیات و سوابق.. ۷

اهداف تحقیق.. ۷

سؤالات تحقیق.. ۷

فرضیه‏های تحقیق.. ۸

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۸

روش تحقیق.. ۹

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

۱-۱- مقدمه. ۱۰

۱-۲- تعاریف… ۱۰

۱-۲-۱- تعریف دلیل.. ۱۱

۱-۳- داده پیام  و انواع آن. ۱۲

۱-۳-۱- داده پیام عادی.. ۱۲

۱-۳-۲- داده پیام مطمئن.. ۱۵

۱-۳-۳- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. ۱۷

۱-۳-۴- اهمیت داده پیام. ۱۹

۱-۴- تعریف دلیل الکترونیکی.. ۲۱

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

۲-۱- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. ۲۳

۲-۲- اهمیت ادله الکترونیکی.. ۲۷

۲-۳- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. ۲۸

۲-۴- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. ۲۹

۲-۵- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. ۳۱

۲-۶- انواع دلیل الکترونیکی.. ۳۲

۲-۶-۱- دلیل الکترونیکی عادی.. ۳۳

۲-۶-۱-۱- تعریف… ۳۳

۲-۶-۱-۲- ساختار. ۳۳

۲-۶-۱-۳- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. ۳۳

۲-۶-۱-۴- امضای الکترونیکی ساده ۳۴

۲-۶-۲- دلیل الکترونیکی مطمئن.. ۳۴

۲-۶-۲-۱- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. ۳۵

۲-۶-۲-۲- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. ۳۶

۲-۶-۲-۳- پیکر بندی و سازماندهی.. ۳۷

۲-۶-۲-۴- موافق بودن با رویه ایمن.. ۳۷

۲-۶-۲-۵- امضای الکترونیکی مطمئن.. ۳۹

۲-۷- امضای الکترونیکی.. ۴۰

۲-۷-۱- تعریف امضای الکترونیکی.. ۴۰

۲-۷-۲- ویژگی های امضای الکترونیکی.. ۴۰

۲-۷-۳- انواع امضای الکترونیکی.. ۴۲

۲-۷-۳-۱- امضای الکترونیکی ساده ۴۲

۲-۷-۳-۲- امضای زیست سنجی.. ۴۳

۲-۷-۳-۳- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۱- رمز نگاری یکطرفه. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۲- رمز نگاری متقارن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۳- رمز نگاری نامتقارن. ۴۶

۲-۷-۴- امضای دیجیتال. ۴۷

۲-۷-۴-۱- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. ۴۷

۲-۷-۴-۲- رمز نگاری.. ۴۷

۲-۷-۴-۳- رمز نگاری کلید عمومی.. ۴۸

۲-۷-۴-۴- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. ۴۸

۲-۷-۴-۵- مرجع گواهی امضاء. ۴۹

۲-۸- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… ۵۱

۲-۸-۱- سابقه مطمئن.. ۵۲

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

۳-۱- مقدمه. ۵۵

۳-۲- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. ۵۵

۳-۲-۱- نوشته. ۵۶

۳-۲-۱-۱- تعریف نوشته و کارکرد آن. ۵۶

۳-۲-۱-۲- برابری داده پیام و نوشته. ۵۷

۳-۲-۲- امضاء. ۶۰

۳-۲-۲-۱- تعریف امضاء و کارکرد آن. ۶۰

۳-۲-۲-۲- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. ۶۲

۳-۲-۲-۳- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. ۶۲

۳-۲-۲-۴- فرض انتساب سند به صادر کننده ۶۳

۳-۳- اصالت… ۶۵

۳-۳-۱- تعریف اصالت و کارکرد آن. ۶۶

۳-۳-۲- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. ۶۷

۳-۴- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. ۶۹

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا ۷۰

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. ۷۰

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا ۷۱

۳-۴-۱-۳- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه ۷۳

۳-۴-۲- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. ۷۵

۳-۴-۳- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. ۷۷

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. ۷۸

۳-۴-۳-۲- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. ۷۹

۳-۴-۴- بار اثبات دعوا ۸۴

۳-۴-۵- تعارض دلایل.. ۸۵

۳-۴-۶- تکذیب صحت سند. ۸۶

۳-۴-۶-۱- اظهار انکار و تردید. ۸۶

۳-۴-۶-۲- ادعای جعل.. ۸۷

۳-۴-۷- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. ۸۸

۳-۵- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… ۹۰

۳-۶- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. ۹۳

نتیجه‌گیری.. ۹۵

منابع. ۹۶

چکیده انگلیسی..۹۸

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *