گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی چند گونه علف هرز


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 16, 1393
1133 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی چند گونه علف هرز


دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی چند گونه علف هرز

تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

فنولوژی چیست؟ ۱

اهمیت بررسی فنولوژی۱

عوامل موثر بر فنولوژی۲

فنولوژی و رقابت۲

پیش بینی فنولوژی۳

پیش بینی جوانه زنی و سبز شدن۳

پیش بینی رشد رویشی۴

پیش بینی تولید و پراکندگی بذر۵

رابطه فنولوژی گیاهی و سبز شدن علف های هرز۶

تجزیه رشد علف های هرز۷

برآورد دمای پایه۸

استفاده از فنولوژی گیاهی در مدیریت علف های هرز۹

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق

تعداد نهایی برگ ۱۱

تاثیر شرایط محیطی۱۲

تجزیه و تحلیل رشد۱۶

مراحل فنولوژی۲۴

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

زمان و محل اجرای آزمایش  ۳۰

مشخصات تیمارها۳۰

نمونه برداری۳۰

داده های محیطی۳۳

روش های آماری۳۳

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه و کلیات  ۳۴

نتایج۳۵

پیشنهادات۳۵

فهرست منابع و مآخذ

منابع

۱- فنولوژی چیست ؟

آلم و همکاران (Alm et. al , 1991) فنولوژی[۱] را مطالعه رویدادهای زنده دوره ای که در سطوح مختلفی مثل اندام، بافت و یا سلول می تواند به وقوع پیوندد، تعریف کردند. فنولوژی بیشتر بر مطالعه دینامیک            نمو تمرکز دارد تا رویدادهای ابتدایی آن. گیاهان وعلف های هرزی که دارای دارای ژنوتیپ یکسان در مرحله رشدی مشابه اند، بسته به شرایط محیطی از مورفولژی مختلفی برخوردارند. پس فنولوژی تحت تأثیر فنوتیپ قرار دارد. در بسیاری موارد، اختلافات ظاهری گیاهان وقتی که مراحل نموی در معرض فاکتورهای محیطی بوده کمتر به نظر می آیند تا موقعی که زمان تقویمی در نظر گرفته شود. چنین کاربردی به آن مفهوم است که فنولوژی عمدتاً به وسیله شرایط محیطی تنظیم شده و بنابراین می تواند کمّی شود.

بواسطه آنکه سرعت رشد از الگوی لگاریتمی در طی زمان پیروی می کند، اختلافات مشاهده شده در مراحل ابتدایی نمو اندک بوده، در حالیکه بعداً بیشتر می گردد. چنین خصوصیتی از رشد تأکید و ضرورت ثبت رویدادهای فنولوژیک در مراحل ابتدایی داشته و البته پیش بینی رویدادها در این مراحل توأم با خطاست.

۲- اهمیت بررسی فنولوژی:

اهمیت بررسی فنولوژی در علوم علف های هرز مورد تأکید محققان بسیاری است                         (Dan & Brainard 2005, Peters 2006, Searcy 2008 ). بررسی مراحل فنولوژی، تخمین صحیح و       دقیق تر زمان رقابت علف های هرز و اثر آنها بر عملکرد گیاهان زراعی در سیستم های زراعی را میسر      می سازد. بدین ترتیب، می توان راهکارهای مدیریت علف های هرز را گسترش داد                         (Spitters, 1989, Blacks how and Harper 1997). انتخاب مناسب ترین ابزار برای مدیریت علف های هرز، نیاز به شناسایی چرخه زندگی آنها دارد، زیرا در این صورت می توان از عواملی که بر جمعیت علف های هرز اثر منفی دارد، بهره برداری نمود. با شناخت کامل مراحل نموی گیاه و کسب بینش نسبت به الگوی رشد و نمو فصلی آن، می توان تقویم زمانی برای نمو ارائه داد و این مسأله در پیش بینی آلودگی مزرعه به علف های هرز، مفید خواهد بود (Bertetal, 2006) به عبارت دیگر، مدل های تهیه شده بر اساس دما و فتو پریود برای مراحل فنولوژی علف های هرز، از اجزای ضروری سیستم های خبره[۲] محسوب     می گردند که در مدیریت علف های هرز کاربرد شایان توجهی دارند. به عنوان مثال، می توان حساس ترین مرحله زندگی گیاه نسبت به علف کش را تعیین نمود. چنین اطلاعاتی منجر به ارائه مناسب ترین زمان استفاده از علف کش و بنابراین کنترل شیمیایی موفق علف های هرز میشود (Watson 1980, Sobero etal 1997)

۳- عوامل مؤثر بر فنولوژی:

دما و فتو پریود، از عوامل اصلی تنظیم کننده فنولوژی محسوب می شوند                                (Brando etal 2006, Mc whorter and Jordan 1976). فتو پریود بر روند تولید مثل خردل وحشی، مؤثر است. با کاهش فتو پریود، دور ظهور گیاهچه تا آغاز گلدهی افزایش، اما دوره گلدهی تا بذردهی کاهش می یابد (Booth etal , 2003). ضمن بررسی فنولوژی علف هرز حلفه  و اویار سلام ارغوانی  ملاحظه شد که رشد این گونه ها تحت تأثیر نور و دما قرار می گیرد. ممکن است دمای بالا و روشنایی شدید، باعث تخصیص ماده فتوسنتزی بیشتری به ریزوم ها نسبت برگ ها شود (Moosavia-nia and Dore , 1979). اسمیت و فیک (۱۹۹۷) در بررسی فنولوژی اویار سلام ارغوانی، دریافتند که کنترل این علف هرز در اوایل چرخه زندگی آن مؤثرتر خواهد بود. مک هورتر (۱۹۶۱) و اوید و همکاران (۱۹۵۹)، برسی مشابهی روی قیاق انجام دادند و نشان دادند که مدیریت این علف هرز زمانی انجام گیرد که ریزوم های جدید تولید نشده باشد. تعیین زمان حداکثر انتقال مواد فتوسنتزی به اندام های ذخیره ای (زیرزمینی) در مدیریت شیمیایی علف های هرز چند ساله به منظور افزایش کارایی علف کش ها از نقش ویژه ای برخوردار است (Tanphipha and Appleby , 1990). به اعتقاد محققان، ضمن بررسی مراحل فنولوژی، استفاده از درجه – روز رشد به جای روز به تنهایی در تابع رشد منجر به تشخیص تشابه های اکو فیزیولوژیک و تفاوتهایی که در شرایط آزمایشی مختلف وجود دارد، می شود (Mc Giffen , Masiunas , 1992).

۴- فنولوژی و رقابت:

زمان رویدادهای رشد و نمو گیاه یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده موفقیت در تصاحب منابع محیطی است. بنابراین عملیات زراعی عامل مهمی برای کاهش تسخیر منابع توسط گیاهان خاص       (علف های هرز) و افزایش آن برای گیاهان دیگر (زراعی) به حساب می آید (Harper , 1977). در حال حاضر، عملیات کنترل علف های هرز بر مبنای دیده بانی مراحل فنولوژیک گیاه زراعی و هرز بوده ولی متأسفانه نتیجه مدیریتهای یاد شده به دلیل ممانعت های محیطی مطلوب نمی باشد.

فهم چگونگی تأثیر فاکتورهای کنترل کننده تغییرات فنولوژیک به منظور مدیریت علف های هرز کار آسانی نیست. عوامل مؤثر بر تغییرات جوانه زنی و تولید بذر، نمو ساختمان کانوپی و گلدهی بسیار حائز            اهمیت اند. تمام این فرآیندها نقش مهمی در رقابت گیاه زراعی- علف هرز و در نتیجه مدیریت آنها ایفا  می کنند (Altieri and Liebman 1988). روشن است که رقابت مهمترین عامل در تعیین اثر تراکم علف هرز بر عملکرد گیاه زراعی است، از طرفی شبیه سازی تأثیر فرآیند رقابت بر فنولوژی و برعکس، مرهون درک  نمو در حد فیتومر (جوانه های ابتدایی) می باشد (Almetal , 1991).

۵- پیش بینی فنولوژی:

۱-۵- مقدمه

موفقیت برنامه های مدیریت علف های هرز که بر اساس اکولوژی و بیولوژی علف های هرز طراحی شده اند، مستلزم شناخت صحیح از عوامل محیطی و تأثیر آنها بر خصوصیات گیاهان است (Zand etal , 2004). از جمله این خصوصیات می توان به مراحل رشدی گیاه و اثرات رقابتی که علف های هرز بر گیاهان زراعی می گذارند اشاره نمود. شناخت صحیح این عوامل و صفات موجب می شود تا بتوانیم فنولوژی علف هرز و گیاه زراعی را پیش بینی کنیم. پیش بینی مراحل فنولوژیک می تواند در مواردی با دقت زیاد انجام شود      (Al metal , 1991). مطالعات زیادی در مورد پیش بینی جنبه های مختلف فنولوژی علف های هرز انجام شده است که دقت برخی از آنها قابل قبول است. این قبیل یافته ها می توانند در مدیریت علف های هرز محصولات زراعی مؤثر باشند (Forcella 1992 , Mc Giffan etal 1992).

۲-۵- پیش بینی جوانه زنی و سبز شدن

زیست شناسی بذور علف های هرز در خاک با جزئیات مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته است        (۱۹۸۹،Baskin and Baskin, 1989, Cavers and Benoit). مقالات زیادی راجع به اهمیت تعیین فاکتورهای تنظیم کننده الگوهای جوانه زنی و مزایای پیش بینی آنها وجود دارد                                     (Forcella 1992,Ghersa 1992).

تاکتیکهای مدیریت علف های هرز که بر پیش بینی الگوهای جوانه زنی آنها تکیه کرده اند، به سه دسته عمده تقسیم می شوند : ۱ – استفاده از پیش جوانه زنی به منظور کاشت گیاه زراعی هنگامی که علف هرز وجود نداشته باشد (به عنوان مثال تغییر کاشت بهاره به زمستانه) ، ۲- کاربرد پیش بینی جوانه زنی به منظور افزایش کارایی مدیریت علف های هرز (مثل شخم قبل از کاشت و یا کنترل شیمیایی) و ۳- پیش بینی زمانی که بیشترین فلاش های جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز اتفاق می افتد که می تواند به تعیین زمان مناسب کاشت کمک کند (کاشت زود هنگام در برابر کاشت دیرهنگام).

مدل های شبیه سازی جوانه زنی و سبز شدن در مزرعه نیز به سه گروه قابل تقسیم اند (Spitters , 1989).

۱- مدل هایی که خواب بذر را مورد توجه قرار نداده اند و از متوسط زمان مورد نظر برای اینکه بذر جوانه بزند جهت پیش بینی استفاده کرده اند. زمان نیز معمولاً برحسب درجه روز تجمعی[۳] (DD) یا واحدهای حرارتی[۴] (HU) بیان می شوند (Bierhurzen and Wagenvoort ,1974 , Bewick etal 1988)

۲- در مدل های نوع دوم از واریانس زمان هایی که بذور تا جوانه زنی طی می شوند، استفاده می گردد. در این مدل ها، فراوانی تجمعی جوانه زنی به عنوان یک تابع در نظر گرفته می شود                        (Milthorpe and Moorby 1974).

۳- در مدل دیگر، پراکندگی با این فرض که جوانه زنی از چند مرحله قراردادی، مانند واگن های یک قطار، یکی پس از دیگری قبل از پدیدار شدن نوک جوانه، محاسبه می شود (Janssen , 1974)

۳-۵- پیش بینی رشد رویشی

هرچند که اندام های رویشی از روند تشکیل بذور به طور قابل توجهی متمایز است، اما به طور مفهومی هر دو نوع رشد، پاسخ های فنولوژیک مشابهی دارند (Kigel and Koller , 1985). بنابراین بحث ها و مدیریتهای قبلی ذکر شده در مورد پیش بینی جوانه زنی بذور و سبز شدن گیاهچه ها برای رشد رویشی و سبز شدن شاخه ها قابل کاربرد می باشند. به همین علت تنها در مدل های ذکر شده قبلی کافی است متغیرهای کمی به جای بذور با تغییراتی برای اندام های رویشی بکار روند. برای مثال، اگر جوانه زنی بذور علف های هرز و سبز شدن گیاهچه های آن ها، محدود به عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتی متری خاک باشند، سبز شدن شاخه ها کمتر تحت تأثیر عمق خاک و مقاومت مکانیکی ناشی از آنهاست.

ساتد و همکاران (۱۹۸۵) از یک مدل ساده که در آن سبز شدن ریزوم های قیاق را به دمای هوا مرتبط کرده بودند، استفاده نمودند. بر اساس همبستگی موجود بین تظاهرات رو و درون زمینی قیاق در طی بهار و اوایل تابستان، مدل یاد شده قادر به پیش بینی تغییرات ظاهری ریزوم ها از روی تغییرات دما بود            (Ghersa etal , 1990).

این مدل جهت بهینه کردن مدیریت قیاق در سیستم های مختلف زراعی بکار رفته است                          (Van essa and Ghersa , 1993). به طور مشابه هوراک و واکس (۱۹۹۱) از مدلی تغییر یافته بر مبنای درجه روز رشد جهت کمّی کردن رشد و نمو ؟؟؟؟؟؟[۵] و پیش بینی زمان مورد نیاز برای رفتار چندساله آن، بهره گرفتند. این روش، همچنین می تواند برای رشد رویشی سایر علف های هرز بکار گرفته شود.

۴-۵- پیش بینی تولید و پراکندگی بذر:

پیش بینی فنولوژی، گلدهی، نمو بذر و پخش آن برای تعدادی از علف های هرز امکان پذیر می باشد. یکی از روش های پیش بینی، استفاده از روابط ساده درجه روز، بدون ذکر معادلات مربوطه، که به صورت تجمعی بوده، می باشد. این نوع پیش بینی توسط مک کارتی (۱۹۸۵) برای پیش بینی زمان ظهور اولین گل آذین ؟؟؟؟؟[۶] و پالاک و همکاران (۱۹۰) به منظور تعیین سن کپسول های تاتوره [۷] پس از گرده افشانی و رابطه آن با جوانه زنی بذور غیر خواب و نیز ساتین و همکاران (۱۹۹۲) جهت مشخص کردن زمان گلدهی گاو پنبه [۸] بکار رفته است.

مطالعات دیگر پیش بینی را با استفاده از معادلات ریاضی که داده ها را در چارچوب وایازی به صورت خطی و غیر خطی برازش داده شده، انجام داده اند. این نوع مدل به عنوان مثال توسط کادنی و همکاران (۱۹۸۹) جهت شبیه سازی مراحل نمو یولاف[۹]  به کار رفته است.

مدل وایازی دیگری نیز به وسیله هان (۱۹۷۳) که در آن از درجه روز (به عنوان متغیر مستقل) استفاده گردیده، بکار گرفته شده است. مک گیقن و ماسیناس (۱۹۹۲) نیز فرآیندهای رشد، گلدهی و تولید میوه را در دو گونه از تاج ریزی[۱۰] با استفاده از یک معادله نمایی، شبیه سازی کردند :

که در آن:

Y= پارامتر گیاهی

a= عرض از مبدأ و

b= شیبی که سرعت رشد گیاه را نشان میدهد

می باشند.

معادلات پیچیده تری نیز بوسیله بریجز و چندلر (۱۹۸۹) در مدل مربوط به علف هرز قیاق[۱۱]  استفاده شده است. این مدل از چهار پارامتر تشکیل شده و با استفاده از متغیر دما فرآیندهایی چون گلدهی را پیش بینی می کند. هیچکدام از مدل های یاد شده گلدهی و نمو بذر را با استفاده از فتو پریود، شبیه سازی نکرده اند. به همین علت قابلیت پیش بینی آنها محدود به مکان و محصولی است که در آن آزمایش بکار رفته است. مدل های آینده، فنولوژی علف های هرز را می توانند در طیف وسیعتری از شرایط، شبیه سازی کنند.

۶- رابطه فنولوژی گیاهی و سبز شدن علف های هرز

علف های هرز یک مشکل همیشگی در سیستم کشاورزی بوده و تلاشهای قابل توجهی جهت مطالعه و توسعه روش های کنترل شیمیایی، فیزیکی و زراعی آنها صورت گرفته است (Melander etal , 2005). با این حال، هرچند که تکنیکهای شیمیایی و غیر شیمیایی زیادی جهت حذف آنها وجود دارد، اما زمان بحرانی کنترل، هنوز هم مورد چالش قرار دارد (Bond and Grundy , 2001). وجین به موقع معمولاً کاراتر از چند وجین بی هنگام می باشد. اگر خیلی دیر باشد، علف های هرزی که زودتر سبز شده اند به علت رقابت با گیاه زراعی موجب افت عملکرد آن می شوند، و جین زودهنگام نیز (قبل از ظهور فلاش عمده گیاهچه ها) نمی تواند علف های هرزی که دیرتر ظاهر می شوند را کنترل کرده و به همین علت عملکرد را کاهش می دهد. بنابراین به منظور کنترل موفقیت آمیز، استراتژی حذف می بایست منطبق با پویایی سبز شدن گونه های حاضر در مزرعه باشد (Grundy etal , 2000)

به منظور افزایش کارایی کنترل علف های هرز می بایست زمان و طول دوره سبز شدن آنها را پیش بینی کرد. به همین علت مطالعات زیادی جهت این برآورد صورت گرفته است. عمومی ترین مدل های زیست – اقلیمی آنهایی هستند که جوانه زنی و سبز شدن را تابعی از متغیرهای محیطی می دانند                   (Meyer etal, 2000 , Larsen etal ,2004 , wang etal ,2005).

شاخص های فنولوژیک به عنوان جایگزین مدل های پیش بینی کننده سبز شدن قابل طرح می باشند. رشد گیاه مانند سایر فاکتورهای محیطی به دما واکنش نشان می دهد. واکنش به فاکتورهای مشترک موجب ایجاد ارتباط بین وقایع فنولوژیک در گونه های مختلف می شود. کاربردهای زیادی در زمینه استفاده از      شاخص های فنولوژیک در کشاورزی وجود دارد. به عنوان مثال چه موقع باید یک حشره خاص را کنترل کرد (Kemp etal , 1991) ، زمان ورود دام به چراگاه کی می باشد ؟ (Frank and Hofman , 1989) و یا اینکه چه هنگام باید در مورد حل تنش محیطی یا معضل گیاه انگلی اقدام نمود (Herms , 1998). مطالعات کمی در مورد استفاده از فنولوژی در کنترل علف های هرز صورت گرفته است                          (Ghersa and Holt , 1995). ماسین و همکاران (Masin etal , 2005b) ، ارتباط نزدیکی بین شروع سبز شدن تعدادی از علف های هرز مهم یکساله تابستانه در چمن زارها و گلدهی یاس بنفشه [۱۲] و یاس زرد [۱۳] مشاهده کردند. مشاهدات حاصل از این دو بوته به ما این اجازه را می دهد که اقدام به کنترل پیش رویشی آنها با استفاده از علف کش های مربوط نماییم. بوته ها نیز ممکن است به عنوان شاخص مفیدی برای سبز شدن علف های هرز گیاهان زراعی بکار روند. در این حالت تعداد گیاهچه های سبز شده همزمان با بوته زراعی، نسبت به کل گیاهچه های سبز شده در طول فصل رشد، برآورد می شود. این موضوع به کشاورز اجازه می دهد تا تصمیم مؤثری در مورد یک تیمار خاص گرفته و وقایعی چون ریسک و سود ناشی از انتظار را تجربه کند. بیشتر تحقیقات فنولوژی به پیش بینی هایی چون زمان شروع و یا پایان فاز گلدهی محدود شده اند ( Grenapp etal, 2005 , Masin eta,l). این روش، هرچند که برای توصیف فنولوژی گیاهی مناسب می باشد، ولی برای مقایسه مراحل فنولوژیک در گیاهان مختلف محدودیتهایی دارد. به عنوان مثال، اگر سبز شدن یک علف هرز بین زمان های وقوع ابتدا و انتهای گلدهی یک بوته قرار گیرد و تنها تاریخ های موجود، برای بوته شاخص، همین ها باشد، این بوته، شاخص مناسبی برای علف های هرز به حساب می آید. اما اگر فرآیند گلدهی مداوم باشد، امکان ایجاد وایازی بین درصد سبز شدن و گلدهی وجود دارد. فایده مداوم بودن واقعه گلدهی آن است که می توان یک یا تعدادی از گیاهان شاخص را جهت تعیین دینامیک سبز شدن چند علف هرز بکار برد.

۷- تجزیه رشد علف های هرز

حضور گسترده علف های هرز در مناطق مختلف جغرافیایی ممکن است ناشی از الگوی رشد متنوع آنها باشد (Van Gessel etal , 1998). رشد گونه های گیاهی با اندازه گیری و محاسبات مختلفی، تحلیل        می شود. تولید وزن خشک و سطح برگ از مهم ترین فرآیندهای اساسی در رشد رویشی گیاهان به حساب می آید (Radosevich etal , 1997).

شاخص هایی چون ارتفاع گیاه، وزن خشک و سطح برگ که اندازه گیاه را نشان می دهند و باروری و توانایی فتوسنتزی گیاه، همگی بر قابلیت رقابت اثر گذارند (Horak and Loughlin 2000 , Radosevich etal 1997). در میان این فاکتورها، پارامترهایی چون نسبت سطح برگ[۱۴] (LAR)، نسبت وزن برگ[۱۵] (LWR) و سطح برگ ویژه[۱۶] (SLA) به منظور تعیین فتوسنتز واحد سطح برگ، اندازه گرفته می شوند. ضرایب تسهیم ماده خشک نیز توانایی گیاه را در جذب منابع و رقابت با گیاهان مجاور مشخص می کند (Radosevich etal , 1997). اختلافات زیستی مرتبط با رشد و نمو، تسهیم منابع فتوسنتزی و قابلیت رقابت، گونه های هرز را از هم متمایز می کند. تاکنون تجزیه پارامترهای رشد برای علف های هرزی چون ؟؟؟؟؟[۱۷]                        (Pandey etal , 2003)، تاج خروس وحشی[۱۸] (Knezevic etal , 1999)، برنج قرمز[۱۹]  (Kwon etal , 1992) و ؟؟؟؟؟؟[۲۰] (Patterson , 1993) مورد استفاده قرار گرفته است.

۸- برآورد دمای پایه

دمای یکی از مهم ترین فاکتورهای تنظیم کننده جوانه زنی بذور غیر خواب در آگرو اکوسیستم های تحت رژیم آبیاری در شروع فصل رشد و در جایی است که نور، عناصر غذایی و رطوبت خاک عامل محدود کننده نیستند (Garcia – Huidobro , 1982). متعاقباً ترکیب دما و زمان (مثلاً درجه روز) عامل مناسب تری برای پیش بینی نمو گیاهی بوده تا زمان به تنهایی (Ritchie and Nesmith 1991). مفهوم درجه روز به طور موفقیت آمیزی در پیش بینی مراحل فنولوژیک مهم گیاهان زراعی و علف های هرز بکار رفته است         (Almetal , 1991)
۱ Phenology
[۲] Expert systems
۱٫ Degree Day
۲٫ Heat Units
۱٫ Ipomoea pandurata
۲٫ Cardws
۳٫ Datura Stremonium
۴٫ Abutilon theophrasti
[۹] Avana fatua
[۱۰]  Solanu nigrum & sopty con thum
[۱۱] Sorghum halepense
۱٫ syringa volgaris
۲٫ Forsythia viridissima
[۱۴] leaf area ratio
[۱۵] . leaf weight ratio
[۱۶] Specific leaf area
[۱۷] parthenium hysterophorus
[۱۸]  Amaranthus retroflexus
[۱۹] oryza sativa
[۲۰]  Senna obtusifolia

دانلود پایان نامه بررسی فنولوژی چند گونه علف هرز

تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *