تعداد صفحات ۳۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

خلاصه:

پیش بینی مراحل رشد علف های هرز به علت تعیین زمان کاربرد علف کش ها و برنامه ریزی عملیات زراعی حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی و مقایسه رشد و نمو و الگوهای سبز شدن چند علف هرز مهم منطقه قائم شهر با استفاده از درجه روزهای رشد می باشد. برای این منظور بذور پنج گونه یولاف وحشی (Avena fatua)، خردل وحشی (Sinapis arvensis)، علف قناری (Phalaris minor)، فالاریس ریشکدار (phalaris paradoxa) و چچم (lolium perenne) در سال زراعی        ۸۹-۱۳۸۸ از مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر جمع آوری شد. سپس بذور در چهارده تاریخ کاشت مختلف و متوالی به فواصل ده روزه (از ۱۱ مهرماه تا ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۸۸) در محوطه ای باز کاشته شدند. در این آزمایش بعضی از صفات مورفولژیک، تأثیر شرایط محیطی بر رشد و نمو، آنالیزهای رشد و مراحل فنولوژی گونه های مورد آزمایش بررسی گردید. زمان کاشت بذور علف های هرز در تمامی گونه ها تأثیر معنی داری بر تعداد نهایی برگ داشت. این موضوع بویژه در مورد خردل وحشی و یولاف مشهودتر بود. مشخص گردید که سرعت نمو یولاف تحت تأثیر دما و فتوپریود است و خردل وحشی به بلندی روز حساسیت نشان می دهد. یولاف وحشی در تمام روزهای پس از کاشت نسبت به سایر علف های هرز، ارتفاع بیشتری را به خود اختصاص داد. همچنین یولاف وحشی و چچم به ترتیب بیشترین و کمترین سطح برگ و وزن خشک را به ازاء هر تک بوته تولید نمودند. محاسبه سطح برگ ویژه، نسبت وزن برگ و نسبت سطح برگ نشان داد که اهمیت یولاف در بیشترین مقدار، خردل وحشی در جایگاه بعدی، بین دوگونه فالاریس تفاوتی وجود نداشته و نقش چچم در کمترین مقدار قرار گرفته است. این روند می تواند حاکی از قابلیت رقابت آنها باشد. در بین علف های هرز مورد آزمایش چچم طولانی ترین چرخه زندگی (۲۹۵ روز) و یولاف کمترین طول دوره را (۱۰۴ روز) دارا بودند. الگوهای رشد دوگونه فالاریس از انطباق زیادی با یکدیگر برخوردار بود. با ذکر موارد کاربردی و موردی در این آزمایش نتیجه گرفته شد که دسترسی به الگوهای سبز شدن علف های هرز، کنترل آنها را با کارایی بهتری امکان پذیر می سازد.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

فنولوژی چیست؟ …………………………………………………………………………………………….. ۱

اهمیت بررسی فنولوژی………………………………………………………………………………………. ۱

عوامل موثر بر فنولوژی………………………………………………………………………………………. ۲

فنولوژی و رقابت……………………………………………………………………………………………… ۲

پیش بینی فنولوژی…………………………………………………………………………………………….. ۳

پیش بینی جوانه زنی و سبز شدن………………………………………………………………………….. ۳

پیش بینی رشد رویشی………………………………………………………………………………………. ۴

پیش بینی تولید و پراکندگی بذر……………………………………………………………………………. ۵

رابطه فنولوژی گیاهی و سبز شدن علف های هرز……………………………………………………… ۶

تجزیه رشد علف های هرز………………………………………………………………………………….. ۷

برآورد دمای پایه………………………………………………………………………………………………. ۸

استفاده از فنولوژی گیاهی در مدیریت علف های هرز………………………………………………… ۹

 

 

 

فصل دوم- ادبیات موضوعی تحقیق

تعداد نهایی برگ ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

تاثیر شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………… ۱۲

تجزیه و تحلیل رشد………………………………………………………………………………………….. ۱۶

مراحل فنولوژی………………………………………………………………………………………………… ۲۴

 

 

 

 

فصل سوم- روش شناسی تحقیق

 

زمان و محل اجرای آزمایش  ……………………………………………………………………………… ۳۰

مشخصات تیمارها…………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نمونه برداری……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

داده های محیطی………………………………………………………………………………………………. ۳۳

روش های آماری……………………………………………………………………………………………… ۳۳

 

 

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه و کلیات  ………………………………………………………………………………………………. ۳۴

نتایج……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

پیشنهادات