گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 8, 1394
505 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد


دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ اساطیر در اثر جلال آل احمد

تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳ هدف و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴ فرضیه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۵تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲شرح احوال جلال………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۱ کودکی و نوجوانی جلال…………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۲ عضویت در حزب توده……………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۳ کانون نویسندگان…………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۴ بررسی شخصیت مذهبی جلال آل احمد……………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۵ ازدواج جلال و سیمین دانشور…………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۶ تاثیر جلال آل احمد بر ادبیات فارسی………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۷ ویژگی نثر…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۸ سالهای پایانی عمر جلال و مرگ او…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۹ آثار جلال آل احمد…………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۳ مکان تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۴ روش کار…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۴-۲ زبان در ادبیات عامه……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۴-۲-۱ کوتاه شدن فعلها…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۴-۲-۲ شکسته شدن اسمها………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۴-۲-۳ شکسته شدن ترکیبها و عبارات…………………………………………………………………………… ۲۵

۴-۲-۴ شکست زبان…………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۴-۲-۵ کلام مبارک و فرهنگ عامه………………………………………………………………………………… ۲۶

۴-۲-۶ رکاکت لفظ…………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۴-۲-۷ زبان بچه گانه…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

باورهای عرفی جامعه………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۴-۳ ادبیات بی پروای زنانه…………………………………………………………………………………………. ۲۷

۴-۳-۱ زن در عرف جامعه………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۳-۲ بی سوادی زنان………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۴-۳-۳ وابستگی مالی زنان………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۳-۴ زنان شیفته غرب…………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۳-۵ زن و وفاداری………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۳-۶ بیوه شدن و پیامد آن در تفکر جامعه……………………………………………………………………. ۳۱

۴-۳-۷ زن و بچه دار شدن………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۳-۸ زن و پسرزایی ………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۴-۳-۹ زن و حیا………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۳-۱۰ زن و علاقه به خرید………………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۴ مرد سالاری………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۴-۴-۱ ابهت مردانه…………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۴-۴-۲ فرزند عصای پیری………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۵ تنبیه بدنی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۶ تقلب دانش آموزان……………………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۷ برتری اندیشی در فرهنگ عامه………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۸ باور عامه و اقلیت………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۹ کولی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۱۰ نسبت دادن فرهنگ با دست غذا خوردن………………………………………………………………… ۳۸

۴-۱۱ چهارشنبه سوری………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۱۲ نوروز…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۱۳ هفت سین………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۱۴ سیزده بدر……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۱۵ سفره عقد……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱۶ آینه بخت ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۱۷ بدرقه سفر………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۱۸ آش پشت پا……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۱۹ سمنوپزون………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۲۰ چاووشی………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۴-۲۱ پیراهن مرد……………………………………………………………………………………………………… ۴۸

باورها و شخصیت های اساطیری………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲۲ سیمرغ…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۲۳ از ما بهتران……………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۲۴ غول………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۲۵ مدینه فاضله…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲۶ آب حیوان (آب حیات) …………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲۷ خضر…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۲۸ اسکندر مقدونی………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۲۹ لیلی و مجنون………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۳۰ بیژن و منیژه…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

باورهای مذهبی………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۳۱ آب……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳۲ آب نیسان……………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳۳ قربانی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۳۴ آداب حج……………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۳۴-۱ حج و آب زمزم……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۳۵ چشم زخم………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۳۵-۱ چشم زخم و اِن یَکاد……………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۳۵-۲ چشم زخم و اسپند………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۳۵-۳ کندر………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۳۶ بهشت……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۳۷ جهنم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۳۸ شیطان……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳۹ فرشته…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۴۰ عزرائیل………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۴۱ آخرت…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۴۲ قضا و قدر……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۴۳ آسمان……………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۴۴ محرم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۴۵ امامزاده…………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۴۶ نذر……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۴۷چله نشستن……………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۴۸ دجال…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴۹ شرط مسلمانی…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۵۰ اعتقادات سنی ها………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۵۱ عطر و بوی خوش در جامعه سنتی………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۵۲پاک بودن اما کم بودن پول حلال…………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۵۳ احکام شرعی…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۵۴ وضو……………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۵۵ آداب نماز………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۵۶ اصول ماه مبارک رمضان……………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۵۷ غسل……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۵۸ خمس و زکات………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۵۹ نجاست………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۶۰ مستحبات……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۶۱ قانون صیغه……………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۶۲ امربه معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۶۳ حکم عکس ذیروح و برجسته……………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۶۴ بسم الله………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۶۵ لعن بر شیطان………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۶۶ زنا………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۶۷ میت و آداب تشیع……………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۶۷-۱ اندیشه مرده پرستی در داستانهای جلال آل احمد………………………………………………….. ۸۱

باورهای نجومی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۶۸ فال……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۶۹ طلسم…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

باورهای خرافی………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۷۰ خرافی بودن زنان در آثار جلال آل احمد………………………………………………………………… ۸۳

۴-۷۱ اعتقادات کلثوم ننه ای………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷۲ قضابلا…………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۷۳ پیشونی نوشت…………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۷۴تعویذ و حرز……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۷۵ شگون……………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۷۶ بخت…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۷۷ خوش قدمی……………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۷۸ساعت دیدن…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۷۹ جادو…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۸۰ چله بری………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۸۱ مهر گیاه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

باورهای حیوانی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۸۲ قو…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۸۳ مرغ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۸۴ گرگ…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۸۵ لاشخور………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۸۶ کلاغ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۸۷ گوش کسی را بریدن…………………………………………………………………………………………. ۹۰

۴-۸۸ ایراد بنی اسرائیلی……………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۸۹ برج زهر مار……………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۹۰ پته اش روی آب افتاد……………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۹۱ دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن ……………………………………………………….. ۹۲

۴-۹۲ دنیا مثل طیفون نوح کن فیکون می شه……………………………………………………………………. ۹۲

۴-۹۳ دو قورت و نیمش باقیه……………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۹۴سبیل چرب کردن………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۹۵سنگ خود توبه شکم می زنی……………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۹۶ سر و گوش آب دادن………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۹۷ عهد بوق………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۹۸ عهد دقیانوس…………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۹۹ گنج قارون……………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۱۰۰ کاسه از آتش داغتر………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۱۰۱ کلاه گذاشتن………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۱۰۲ ما را از این نمد کلاهی نیست……………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱۰۳می فرستادند دنبال نخود سیاه……………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۱۰۴ آقا بالاسر……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۱۰۵ پول علف خرس نیست……………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۱۰۶ شلم شوربا…………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۱۰۷ پشتشان باد خورده بود……………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۱۰۸ آه ندارد که با ناله سودا کند……………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۱۰۹ دسته گل آب دادن………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۱۱۰ خون تو شیشه کردن………………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۱۱۱ آشی برات بپزم یه انگش روغن روش باشه…………………………………………………………… ۹۹

۴-۱۱۲ کف دست بو کردن…………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۱۱۳ گرگ باران دیده……………………………………………………………………………………………… ۹۹

بازیها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۱۱۴ عمو زنجیر باف………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۴-۱۱۵ قایم با شک…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۱۱۶ دوز بازی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۱۱۷ درنا بازی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۱۱۸ عروسک خیمه شب بازی………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۲ کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۳ بیان نتیجه کلی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۳-۱بیان سوال اصلی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۳-۲ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۴ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

چکیده

این پژوهش با به کارگیری شیوه توصیفی- تحلیلی محتوا به دنبال پاسخ به پرسش اصلی خود نگارش یافته است؛ که فرهنگ اساطیر در آثار جلال چه جایگاهی دارد؟

مجموعه‌ای از آداب و رسوم سنتها، آیینها و جشنها، ادب و هنر را در هر جامعه‌ای فرهنگ اساطیر دانسته‌اند. با توجه به این تعریف هر قومی به طور مشخص دارای فرهنگ است در واقع می‌توان فرهنگ اساطیر را در باورهای ملی، ترانه‌ها، امثال و حکم و دسته‌بندی کرد

جلال آل احمد یکی از بزرگترین نویسندگانی است که به فرهنگ اساطیر در آثارش پرداخته است. او بسیاری از عقاید، باورها، آداب و رسوم و سنت‌ها را در آثارش به تصویر می‌کشد به گونه‌ای که می‌توان آثار جلال را بازتابی از فرهنگ اساطیر و مجموعه‌ای از بینش‌های اجتماعی سنتی ایران دانست در این پایان نامه آداب و رسوم، باورهای ملی، باورهای خرافی و مذهبی و طبی و حیوانی در آثار جلال آل احمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ هزار تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *