گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 26, 1395
524 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر


دانلود پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۷۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای خرید فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه

مقدمه——————————————————————————————-۱

فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— ۸

مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–۸

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— ۸

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–۱۲

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–۱۲

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-۱۵

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–۱۷

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————۱۷

الف-منفعت ————————————————- ۱۷

ب-اجرت ————————————————–۲۰

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- ۲۳

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-۲۴

ب- موجودبودن ———————————————-۲۶

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– ۲۷

د- معلوم ومعین بودن —————————————— ۳۲

فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- ۳۷

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- ۳۸

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— ۳۸

الف-مفهوم عیب ——————————————— ۳۸

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— ۴۰

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– ۴۱

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- ۴۲

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- ۴۳

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- ۴۴

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— ۴۶

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- ۴۶

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— ۴۹

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– ۵۱

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— ۵۲

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–۵۳

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— ۵۳                                       بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— ۵۶

۱-۲) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–۵۸

۲-۲) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– ۶۱

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— ۶۲

بنداول- طبیعت خیار——————————– ۶۲

۱-۱)حق بودن خیار————————– ۶۲

۲-۱)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- ۶۵

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-۶۶

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— ۶۸

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– ۶۸

۱-۱)لازم بودن ———————————–  ۶۸

۲-۱)معوض وتملیکی بودن ————————— ۶۹

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- ۷۰

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- ۷۱

۱-۳) سابق ومخفی بودن عیب ————————— ۷۱

۲-۳)مؤثربودن عیب ———————————– ۷۳

 

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— ۷۴

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— ۷۵

۱-۱)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–۷۶

۲-۱) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– ۷۷

۳-۱) موانع فسخ ———————————– ۸۱

۱) تلف مال معیوب —————————– ۸۳

۲) انتقال مال معیوب —————————– ۸۴

۳) تغییرمال معیوب —————————— ۸۸

) حدوث عیب جدید —————-   ———– ۸۹

۵) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— ۹۱

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– ۹۲

۱-۲) ماهیت ومبنای ارش ———————————— ۹۳

۱-۱-۲) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- ۹۳

۲-۱-۲)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- ۹۴

۳-۱-۲)ارش نوعی غرامت ——————————– ۹۵

۲ -۲)تعیین ارش ——————————————-  ۹۷

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————  ۹۸

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— ۹۹

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- ۱۰۳                                          بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– ۱۰۵

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- ۱۰۶

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-۱۰۹

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–۱۱۰

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– ۱۱۱

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– ۱۱۳

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- ۱۱۴

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— ۱۱۵

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— ۱۱۶

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- ۱۱۷

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- ۱۱۹

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– ۱۱۹

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– ۱۲۰

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– ۱۲۱

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- ۱۲۱

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————۱۲۳

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- ۱۲۶

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- ۱۲۶

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– ۱۲۷

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- ۱۲۹

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره ————— ۱۳۲

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— ۱۳۲

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–۱۳۴

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— ۱۳۶

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- ۱۳۶

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– ۱۳۷

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- ۱۳۸

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-۱۳۹

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- ۱۳۹

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره — ۱۴۰

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———۱۴۱

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— ۱۴۳

نتیجه گیری  ——————————————————–۱۴۵

منابع ————————————————————–۱۵۲

 

 

چکیده

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *