گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تاثیر ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول انگور در شهرستان تاکستان با استفاده از ماتريس SWOT


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تاثیر ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول انگور در شهرستان تاکستان با استفاده از ماتریس SWOT
مهر 19, 1394
621 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تاثیر ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول انگور در شهرستان تاکستان با استفاده از ماتریس SWOT


دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تاثیر ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول انگور در شهرستان تاکستان با استفاده از ماتریس SWOT

تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶-تعریف مفهومی واژه ها………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۱-برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶-۲-مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶-۳-استراتژی……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق…………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲- مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۱-تعاریف استراتژی……………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۲-مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۳-ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک…………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۴-مراحل مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴-۱-سطح کل سازمان……………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۴-۲-سطح بخشی / کسب و کار…………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴-۳- سطح وظیفه ای………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۵-فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۶-عناصر اصلی مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۷- مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۷-۱-تدوین استراتژی………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۷-۲-اجرای استراتژی………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۷-۳-ارزیابی استراتژی……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۸-مزایای مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳- برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-مفهوم برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۲-انواع برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳-۳-برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۴-مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۵- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۶-اهمیت محصول…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۶-۱-روشهای کشت انگور………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۶-۱-۱-روش پاچراغی یا سنتی……………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۶-۱-۲-روش کوردونی……………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۶-۱-۳-روش داربستی یا D.O.V……………………………………………………………………….. 30

۲-۳-۷-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۲- جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۳- شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۴-نحوه سنجش روائی و پایائی پرسش نامه………………………………………………………………… ۴۱

۳-۴-۱-روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۴-۲-پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۵- نحوه جمع آوری اطلاعات و داده‌ها (اولیه و ثانویه)………………………………………………….. ۴۲

۳-۵-۱-مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۵-۲- تحقیقات میدانی…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۶-روش تحلیل آماری  داده‌ها………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۶-۱-روش‌های آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۶-۲-روش(های) آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۷- مدل تحلیلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۸-ماتریس SWOT…………………………………………………………………………………………….. 44

۳-۹- نتیجه گیری از آنالیز SWOT…………………………………………………………………………….. 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۱- مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۲- شغل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۳- سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۳-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۳-۱- بررسی میزان آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۳-۲-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل………………………………………………………………… ۵۳

۴-۳-۳-تدوین استراتژی……………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۳-۱- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) توسعه محصول انگور……………………………….. ۶۰

۴-۳-۳-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) توسعه محصول انگور………………………………. ۶۵

۴-۳-۳-۳- مرحله تصمیم گیری…………………………………………………………………………………… ۷۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- خلاصه فصول…………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۲-یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۳-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۵-۴- پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۵- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸۹

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

چکیده

هدف از این تحقیق که در سال ۲۰۱۲ به پایان رسیده شناسایی راهبردهای لازم برای انتخاب مشتریان محصول انگور شهرستان تاکستان با استفاده از روش SWOT است. در این پژوهش در ابتدا پرسشنامه‌ای در رابطه با مهمترین شاخص‌های تأثیر گذار در محصول انگور (آب و هوا، بازار) تهیه شد. با استفاده از نظر کارشناسان و آزمون فریدمن، موارد افزایش قیمت در سطح جهانی، تقاضای خارجی این محصول، وضعیت رقابت در بازار (شاخصهای بازار)، وضعیت دما و شرایط بارش (شاخصهای مربوط به اقلیم) و مهمترین عوامل توسعه انگور در این شهرستان مشخص شد.

سپس با استفاده از روشSWOT، که یکی از مهمترین روشهای برنامه ریزی راهبردی به شمار می‌رود، نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) و فرصت و تهدید (عوامل خارجی) در توسعه انگور مورد مطالعه قرار گرفتند.

در بخش ارزیابی ماتریس عوامل داخلی محصول انگور، نمره نهایی ۶۸/۲ بدست آمد و در بخش ارزیابی ماتریس عوامل خارجی نمره نهایی ۰۳/۳ بدست آمد. سپس، بعد از ترسیم عوامل خارجی و داخلی ماتریس، مشخص شد که توسعه انگور دارای یک راهبرد تهاجمی می‌باشد که نشانگر این می‌باشد که این محصول با فرصتهای بیشتری در رابطه با عوامل خارجی است و قدرت بیشتری در رابطه با عوامل داخلی مواجه است.

پس از این مرحله الگوی QSPM مورد استفاده قرار گرفت، به منظور اینکه راههای تهاجمی مشخص شده مورد الویت بندی قرار گیرند.

نتایج حاکی از این بود که ارتقاء ارزش افزوده این محصول از طریق ارزیابی مستمر رقبا و خدمات آن‌ها، نفوذ و تأثیر گذاری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق ایجاد شبکه‌های  بازاریابی و تبلیغات گسترده، تلاش برای دسترسی به منابع مالی بواسطه شراکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، و به کارگیری فناوری‌های نوین و استفاده از دستاوردهای علمی روز در زمینه انگور از مهمترین راههای توسعه انگور در این شهرستان به شمار می‌روند.

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تاثیر ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول انگور در شهرستان تاکستان با استفاده از ماتریس SWOT

تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *