گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
شهریور 26, 1395
475 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد


دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۴۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- بیان مسئله  ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵

۱-۴- اهداف تحقیق   ۶

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق   ۷

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی  ۸

۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه  ۱۴

۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی  ۱۵

۲-۳- مدیریت دولتی نوین ۱۶

۲-۳-۱- ویژگی های مدیریت دولتی نوین   ۱۷

۲-۳-۲- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری  ۲۰

۲-۳-۴- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین  ۲۲

۲-۴- حکمرانی خوب  ۲۳

۲-۴-۱- ویژگی های حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۲- دلایل توجه به حکمرانی خوب   ۲۶

۲-۴-۳- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب   ۲۷

۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب   ۲۹

۲-۵- پاسخگویی  ۳۵

۲-۵-۱- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی  ۳۷

۲-۵-۲- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی  ۳۸

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی  ۳۹

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی  ۳۹

۲-۵-۵- انواع پاسخگویی   ۴۰

۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی   ۴۱

۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری   ۴۱

۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی  ۴۲

۲-۵-۵-۴- پاسخگویی سیاسی ۴۳

۲-۵-۶- نظریه های پاسخگویی  ۴۴

۲-۵-۷- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ۴۶

۲-۶- قانون   ۴۷

۲-۶-۱- ویژگی های قانون  ۴۸

۲-۶-۱-۱- ویژگی های ذاتی  ۴۸

۲-۶-۱-۲- ویژگی های عرضی    ۵۰

۲-۶-۲-تورم قوانین ۵۴

۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین   ۵۵

۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  ۵۵

۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین  ۵۵

۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین  ۵۶

۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین   ۵۶

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین  ۵۷

۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین   ۵۷

۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین  ۵۷

۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین ۵۸

۲-۷- قانون گریزی ۵۸

۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی  ۵۹

۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ۵۹

۲-۷-۳- انواع قانون گریزی  ۶۰

۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری  ۶۰

۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ۶۱

۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی    ۶۲

۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی   ۶۳

۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی    ۶۳

۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون   ۶۴

۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف   ۶۴

۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون   ۶۴

۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون    ۶۴

۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون  ۶۵

۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  ۶۵

۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ۶۵

۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها   ۶۵

۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی   ۶۶

۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون  ۶۶

۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی    ۶۶

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ۶۶

۲-۸- نافرمانی مدنی    ۶۷

۲-۹- پیشینه تحقیق  ۷۰

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۹

۳- ۲- روش تحقیق  ۷۹

۳-۳- جامعۀ آماری   ۸۰

۳-۴- حجم نمونه  ۸۰

۳-۵- روش نمونه گیری   ۸۱

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات  ۸۲

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق   ۸۲

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)    ۸۳

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده­ها  ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه   ۸۸

۴-۲- آمار توصیفی  ۸۸

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان   ۸۹

۴-۲-۲- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان  .۹۴

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات  ۹۵

۴-۲-۴- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری  ۹۶

۴-۲-۵- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری   ۹۷

۴-۲-۶- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری  ۹۸

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)  ۹۹

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)   ۱۰۰

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن  ۱۰۱

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن  ۱۰۵

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره  ۱۰۶

۴-۳-۶- آزمون فریدمن  ۱۰۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه   ۱۱۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق  ۱۱۲

۵-۳- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق    ۱۱۳

۵-۴-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه   ۱۱۵

۵-۵- نتیجه گیری   ۱۱۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق   ۱۱۸

۵-۷- محدودیت­های تحقیق  ۱۱۹

۵-۸- منابع    ۱۲۰

چکیده انگلیسی  . ۱۳۰

پیوست

پرسشنامه  ۱۳۲

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد ۱۵ سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا ۲۷۴۳۵۹ نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با ۳۸۴ نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه ۳۹ سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر ۵ متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی ۳۸۱/۰ و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی ۲۵۵/۰ دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب ۰۱۸/۰ و جنسیت پاسخگویان با ضریب ۰۱۹/۰، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *