تعداد صفحات ۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر « بررسی عوامل ساختاری و عملکردی موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم شهرستان جویبار می باشد. در این پژوهش که توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ، شامل کلیه بیمه گذاران شهرستان جویبار در سال ۹۱-۹۰ بالغ بر ۱۸۳۴ نفرمی باشد. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۲۰ مشخص و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ۲۱ سوالی با طیف لیرک ۵ مقیاسی استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر استاد راهنما  و تعدادی از اساتید گروه مدیریت تایید شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ در یک گروه۳۰ نفره اندازه گیری و ۸۵ / .برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها شامل توصیفی و استنباطی گردد. در بخش آمار استنباطی با بهره گیری از نرم افزار spss از آزمونهای کولموگروف- اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون باینومیال جهت بررسی معنی دار بودن فرضیه های پژوهش و  آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت معنی دار بین عوامل عملکردی و ساختاری موثر بر رضایت کشاورزان شهرستان جویبار استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیر های میزان غرامت و ارائه خدمات به موقع بیشترین بعد تأثیر گذار و متغیر های اطلاع رسانی و حق بیمه کمترین بعد تاثیرگذار بر عوامل عملکردی و ساختاری موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم شهرستان جویبار است  بیمه ی محصولات کشاورزی یک رفتار عقلایی از سوی تولیدکنندگان است که بنا به ضرورت برای جلوگیری از کاهش تولید و انتخاب مناسب ترکیب نهاده ها صورت می گیرد و با بستن قرارداد بیمه یی که بتواند درآمد خالص تولیدکننده را در برابر ریسک های تولید و بازار حمایت کند انجام می شود . درجه های متفاوتی از رضای تمندی در میان بیمه گذاران مناطق مختلف مشاهده شده است . از جمله ی مهم ترین عوامل موثر بر رضایت از بیمه، عوامل سازمانی مرتبط با عمل کرد صندوق بیمه، عوامل ساختاری بخش و نگرش کشاورزان است. در بیشتر این بررسی ها ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش و اطلاع رسانی و تغییرات سازمانی موثر بر صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی به عنوان راه کارهایی برای بهبود خدمات بیمه ی عنوان شده است.

نتایج حاصله نشان می دهد که عوامل ساختاری بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم شهرستان جویبار تاثیر دارد. همچنین بین عوامل عملکردی و ساختاری موثر بر رضایت کشاورزان از بیمه گندم شهرستان جویبار تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.

 کلید واژه ها: عوامل ساختاری ،  میزان غرامت ، حق بیمه ، خدمات به موقع، بیمه گندم، شهرستان جویبار، عوامل عملکردی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده ————————————————————————۱
مقدمه ————————————————————————-۳
بیان مسئله———————————————————————–۴
اهمیت وضرورت پژوهش————————————————————۵
اهداف پژوهش——————————————————————-۸
سوال های پژوهش —————————————————————-۸
فرضیات تحقیق—- ————————————————————–۸
تعریف عملیاتی——————————————————————-۸
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
الف : ادبیات پژوهش
مقدمه————————————————————————-۱۱
تعریف واژه بیمه——————————————————————۱۲
تعریف عقد بیمه——————————————————————۱۳
شرایط اساسی صحت عقد بیمه ——————————————————-۱۳
پیدایش بیمه در جهان و ایران ——————————————————–۱۷
پیدایش بیمه در جهان ————————————————————–۱۷
پیدایش بیمه در ایران:—————————————————————۱۹
تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در ایران و جهان —————————————–۲۱
تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان ———————————————-۲۱
تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در ایران ———————————————-۲۳
نقش بیمه در بخش کشاورزی———————————————————۲۴
کشاورزی و بیمه محصولات ———————————————————۲۶
روشهای بیمه کردن محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف———————————-۲۹
صندوق بیمه محصولات کشاورزی (ارکان، اهداف، وظایف)————————————۳۰
انواع محصولات و خطرات تحت پوشش بیمه کشاورزی ————————————-۳۲
نحوه برخورداری از خدمات  بیمه کشاورزی ———————————————-۳۳
مراحل عملیات  بیمه کشاورزی ——————————————————-۳۳
رضایتمندی ———————————————————————۳۶

اهمیت رضایتمندی ارباب رجوع ——————————————————-۳۶

مفهوم و معنی رضایتمندی و رضایت مشتری ———————————————–۳۸

رضایتمندی کشاورزان از بیمه محصولات ————————————————-۳۹

شاخصهای رضایتمندی ————————————————————–۴۳

مدل شاخصهای رضایتمندی ———————————————————–۴۴

ب:پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در خارج کشور—————————————————–۴۷
تحقیقات انجام شده در داخل از کشور —————————————————۵۰
فصل سوم :روش شناسی پژوهش
مقدمه————————————————————————-۵۴
روش پژوهش——————————————————————–۵۴
جامعه آماری ——————————————————————۵۴
نمونه گیری و شیوه نمونه گیری ——————————————————-۵۵
روش وابزار جمع آوری اطلاعات ——————————————————۵۵
روایی و پایایی پژوهش————————————————————–۵۵
روش های تجزیه و تحیل اطلاعات—————————————————–۵۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ————————————————————————-۵۹
آمار توصیفی———————————————————————۵۹
آمار استنباطی——————————————————————–۶۴  
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری ، پیشنهادها
جمع بندی تحقیق —————————————————————–۷۵
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق—————————————————-۷۷
منابع
منابع فارسی———————————————————————۸۰
منابع انگلیسی——————————————————————–۸۲
پیوست ها ———————————————————————۸۴

چکیده انگلیسی—————————————————————-۹۶