تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

Download دانلود پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی عملکرد سالانه بودجه استان ۹۰-۸۷ تمرکز داشته که در فرایند یک کار پژوهشی توصیفی – پیمایشی در قالب تحقیقات میدانی انجام شده که به سنجش جامعه نمونه که شامل  کارشناسان دیوان محاسبات ذیحساب، معادن ذیحساب، حسابرسان تمرکز و تلفیق حساب‌ها و خزانه معین استان، مدیران مالی و کارشناسان امور مالی مستقر در مرکز استان به تعداد ۱۷۰ نفر با استفاده از جدول گرجی مورگان ۱۳۰ پرسشنامه با مقیاس لیکرت از بین جامعه نمونه آماری پخش شده که تعداد ۱۲۰ عدد برگشت داده شده که با سه فرضیه در خصوص ظرفیت مسئولیت پاسخگویی عملکرد سالانه بودجه استان ۹۰-۸۷ یا با بهره­گیری از نرم افزار SPSS انجام شده بطوری که در توصیف و استنباط نظرات بر این امر تاکید گردیده که ظرفیت مسئولیت پاسخگویی عملکرد سالانه بودجه استان (۹۰-۸۷) با مؤلفه­هایی چون محتوای اطلاعاتی، نحوه ارایه، انتظارات استفاده کنندگان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: بودجه، بررسی ظرفیت مسئولیت‌ پاسخگویی، نحوه ارایه محتوی اطلاعاتی

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴-اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۸-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۹- نوع روش تحقیق و آزمون آماری……………………………………………………………………….. ۸

۱-۱۰-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح………………………………………………………… ۸

۱-۱۱-ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………..

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲ – چارچوب نظری حسابداری و مسئولیت پاسخگویی ……………………………………………… ۱۷

۲-۳- مفهوم مسئولیت پاسخگویی………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲۴- ضرورت مسئولیت پاسخگویی ……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵- دامنه مسئولیت پاسخگویی ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶-  مبانی قانونی مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………………… ۲۸

۲-۷- معرفی حسابداری دولتی در ایران ……………………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۲- تعریف حسابداری دولتی …………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۳- قوانین و مقررات حاکم بر حسابداری دولتی ایران………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۴- موازین و استانداردهای حسابداری دولتی…………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۵- معرفی حساب‌های مستقل مورد کاربرد در ایران…………………………………………………. ۳۷

۲-۸- معرفی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور………………………………………………. ۵۰

۲-۹- بودجه و مراحل آن…………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۹-۱  تعریف بودجه کل کشور……………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۹-۲- مراحل بودجه…………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۰- مقدمه­ای بر گزارش تفریغ بودجه و قوانین مربوطه………………………………………………… ۶۰

۲-۱۱- قانون تفریغ بودجه سال‌های بعد از انقلاب مصوب ۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲

۲-۱۲- مراحل انجام خرج………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲- ۱۳- محتویات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور………………………………………… ۶۷

۲-۱۴- نحوه رسیدگی و تمرکز و تلفیق صورت‌های مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی… ۷۱

۲-۱۵- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۶

فصل سوم  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………..

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۲- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۳- جامعۀ آماری…………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۴- نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۵- ابزار اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………… ۷۹

۳-۶- قابلیت اعتماد (روایی) و اعتبار (پایایی) پرسشنامه………………………………………………….. ۷۹

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۷-روش آماری مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………………… ۸۶

۳-۸- محدودیت­های اجرایی پژوهش………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۹- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. ۸۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها……………………………………………………………………… ۹۰

۴-۲-۱- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نطر عنوان پستی…………………………………………….. ۹۱

۴-۲-۲-بررسی وضعیت پاسخ  دهندگان از نطر سنوات خدماتی………………………………………… ۹۲

۴-۲-۳-بررسی وضعیت پاسخ  دهندگان از نطر مدرک تحصیلی………………………………………… ۹۳

۴-۲-۴-بررسی وضعیت پاسخ  دهندگان از نطر نوع مدرک تحصیلی…………………………………… ۹۴

۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۳-۱-آزمون تی تست متغیرها……………………………………………………………………………….. ۹۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………….

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۲-نتیجه‌گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۳- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۵-۳-۱-پیشنهادات براساس نتایج تحقیق……………………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۳-۲ پیشنهادهای عام…………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۳-۳- پیشنهادهای خاص……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۴-۱- محدودیت‌های قابل کنترل……………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۴-۲- محدودیت‌های خارج از کنترل برای محقق…………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۵- خلاصه فصل چهارم………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴