گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی طنز در اشعار سیداشرف الدین حسینی گیلانی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

شهریور 5, 1393
1237 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی طنز در اشعار سیداشرف الدین حسینی گیلانی


تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی طنز در اشعار سیداشرف الدین حسینی گیلانی

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۲-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۳-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۴-زندگی و تولد سید اشرف الدین حسینی گیلانی………………………………………………………………………..۸
۱-۴-۱-شاعری اشرف الدین…………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۴-۲-فراز و نشیب هایی از زندگی سیداشرف الدین حسینی گیلانی………………………………………………۱۱
۱-۴-۳-تأسیس کمیته ستار و فعالیت های روزنامه………………………………………………………………………….۱۲
۱-۴-۴-بُعد رفتاری و اخلاقی سید اشرف الدین……………………………………………………………………………..۱۳
۱-۴-۵-موضوعات شعری سیداشرف الدین حسینی گیلانی …………………………………………………………….۱۳
۱-۴-۶-آثار اشرف الدین……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۴-۷-اوضاع زمان سیداشرف الدین حسینی…………………………………………………………………………………۱۴
۱-۴-۸-آزاد اندیشی سیداشرف الدین حسینی…………………………………………………………………………………۱۵
۱-۴-۹-وفات سید اشرف الدین حسینی گیلانی …………………………………………………………………………….۱۶
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مفهوم طنز …………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-اقسام طنز…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۱-هجو …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۲-۲-هزل (facetiac) ………………………………………………………………………………………………………….19
۲-۲-۳-تفاوت طنز با هجو و هزل………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۴-فکاهی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۵-کاریکلماتور……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۶-نگارش طنز…………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۷-انواع طنز………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۷-۱-طنز کلامی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۷-۲-طنز موقعیت……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۷-۳-قالب طنز……………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۷-۴-زبان طنز…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۳-ادبیات طنز ایران از گذشته تا امروز………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴-طنز نویسی کلاسیک در ادبیات غرب……………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۵- طنز در ادبیات کلاسیک فارسی ……………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۶-مضامین و قالب های شعر دوره مشروطه………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۷-ویژگی های نهضت مشروطه و تأثٍیر آن بر شعر و ادبیات آن دوره……………………………………………..۳۱
۲-۸-مضامین و قالب های شعر عصر مشروطه………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۹-نوآوری در شعر عصر مشروطه………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۰-طنز پس از مشروطه…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱۱٫ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
فصل سوم-روش تحقیق
۳-۱٫ روش تحقیق: روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۱٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱-۲٫ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………۵۱

تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
طنز در اشعار سیداشرف الدین حسینی گیلانی…………………………………………………………………………………۵۴
۴-۱-عوامل ایجاد طنز در نسیم شمال …………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۱-۱-وطن و وطن دوستی……………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۱-۲- انتقاد طنز آلود از استبداد حاکم بر علیه ملت و بیان مسائل اجتماعی (طنز اجتماعی) ………………۶۴
۴-۲- محروم بودن زنان، دختران و کودکان به فراگیری سواد و پند و اندرز(طنز فرهنگی)……………………۷۰
۴-۳-گله و شکایت از سیاست مداران(طنز سیاسی) و بیان سختی ها و انتقاد از آن…………………………….۷۸
۴-۳-۱-اعتراض ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۳-۲-فن انتقاد ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۳-۳-ادب اعتراض چیست؟……………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۳-۴-اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۴-۴- عناصر سیاست در اشعار طنز آمیز سداشرف الدین………………………………………………………………….۸۰
الف) انتقاد از حاکمان ظالم و ستمگر……………………………………………………………………………………………..۸۱
ب) انتقاد از وکیلان مجلس…………………………………………………………………………………………………………..۸۲
ج) انتقاد از انحراف مشروطه…………………………………………………………………………………………………………۸۴
د) گلایه و انتقاد از خفقان و ظلم…………………………………………………………………………………………………..۸۴
هـ) انتقاد از غوغای جمهوری خواهی…………………………………………………………………………………………….۸۵
و) گلایه و انتقاد از دخالت بیگانگان………………………………………………………………………………………………۸۶
ز) انتقاد و شکایت از بی سوادی مردم……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-میزان اهمیت موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی در اشعار طنزگونه سید اشرف الدین………………….۸۷
فصل پنجم-بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۲-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

چکیده
این پایان نامه به عنوان بررسی طنز در اشعار سید اشرف الدین حسینی گیلانی است. هدف این پژوهش نگاه و نگرش نگارنده، در مورد بررسی طنز اشعار سید اشرف الدین حسینی در نسیم شمال می باشد. کتاب نسیم شمال محدوده ی این پژوهش می باشد و با فیش برداری مربوط به گونه های طنز و تجزیه و تحلیل کیفی مطالب می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف، بنیادی و نظری است. عدالت خواهی، آرمان گرایی و ظلم و فساد ستیزی از مضامینی است که خصوصاً در شعر معاصر فارسی، از زمان مشروطه، حضوری پررنگ دارد و شعرا همراه سایر اقشار جامعه و حتی مقدم بر آنها، با تبلیغ زبان به جنگ جامعه روزگار و استبدادگران و فاسدان رفته اند و به ستیز و مقاومت در برابر ناراستی های عقیدتی و فساد در جامعه روزگار خود پرداخته اند. در میان این شاعران سید اشرف الدین با بیان و سرودن اشعار متناسب با اوضاع و احوال جامعه در قالب طنز، سعی در بر طرف نمودن مشکلات داشته است تا بتواند سهم خود را به عنوان بلندگوی جاندار ملتش ایفا کند. در فصل چهارم این پایان نامه تلاش بر آن بوده است که عوامل ایجاد طنز در نسیم شمال از خلال اشعار این مجموعه استخراج شود.
نکات کلیدی: سید اشرف الدین حسینی گیلانی، ظلم، استبدادگران، طنز، مشروطه.

تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
ادبیات , پایان نامه
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *