گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی سیستم تزیریق مستقیم بنزین و بررسی سیستم احتراق همگن تراکمی بنزین


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اسفند 13, 1393
592 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی سیستم تزیریق مستقیم بنزین و بررسی سیستم احتراق همگن تراکمی بنزین


دانلود پایان نامه بررسی سیستم تزیریق مستقیم بنزین و بررسی سیستم احتراق همگن تراکمی بنزین

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

تعداد صفحات ۱۷۵ صفحه

فهرست مطالب

بخش اول: تزریق مستقیم بنزین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل ۱: تاریخچه…………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱دوره اول (تا سال ۱۹۵۰)……………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ دوره دوم (از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۸۰)……………………………………………………………………. ۵

۱-۳ دوره سوم (از سال ۱۹۹۰)……………………………………………………………………………………………. ۸

فصل ۲: مفاهیم اولیه……………………………………………………………………………… ۱۰

فصل ۳: روشهای ایجاد مخلوط لایه بندی شده…………………………………………. ۱۳

۳-۱ سیستم احتراق هدایت دیواره ای……………………………………………………………………………… ۱۴

۳-۱-۱ طراحی گودی پیستون………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۲ سیستم احتراق هدایت هوایی…………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۳ سیستم احتراق هدایت شده توسط اسپری……………………………………………………………… ۲۳

۳-۴ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل ۴: طرح میستوبیشی (هدایت دیواره ای)………………………………………… ۲۸

۴-۱ استراتژی اصلی موتور GDI میتسوبیشی………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۲ پیکره بندی سیستم میتسوبیشی……………………………………………………………………………… ۳۳

۴-۳ بهینه سازی راهگاه ورودی…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۴-۴ سیستم تزریق سوخت……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۴-۱ پمپ فشار بالا…………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۴-۲ خواسته های اصلی از سیستم پاشش سوخت…………………………………………………….. ۳۸

۴-۴-۳ انژکتور مارپیچی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۵ سیستم جرقه……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۶ کنترل هوا……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۴-۷ کاتالیزور NOx……………………………………………………………………………………………………………… 44

۴-۸ مشخصات موتور تزریق مستقیم بنزینی……………………………………………………………………. ۴۶

۴-۸-۱ کاهش مصرف سوخت……………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۸-۲ عملکرد درحالت بار کامل………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۸-۳ لرزش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۸-۴ تأیید دوام کاری……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۹ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱۰ اختلاف بین موتور GDI و موتور MPI…………………………………………………………………… 58

۴-۱۰-۱ مشخصات موتور GDI و موتور MPI…………………………………………………………………… 59

۴-۱۰-۲ مشخصات اصلی موتور GDI……………………………………………………………………………….. 59

۴-۱۰-۳ تکنولوژی های پایه موتورهای GDI……………………………………………………………………. 60

۴-۱۰-۴ تحقق کاهش مصرف سوخت………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۱۰-۵ تحقق قدرت خروجی عالی…………………………………………………………………………………. ۶۶

فصل ۵: طرح بنز (هدایت اسپری)…………………………………………………………… ۶۹

۵-۱ سیستم CGI……………………………………………………………………………………………………………….. 70

۵-۲ سیستم تزریق سوخت……………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۵-۳ شمع…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۴ آلودگیها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۵ دیگر تکنولوژیهای استفاده شده در این اتومبیل………………………………………………………. ۷۵

۵-۶ مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

فصل ۶: آماده سازی مخلوط برای موتورهای تزریق مستقیم بنزینی……………. ۷۷

۶-۱ چیدمان سیستم………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۶-۲ مفهوم آماده سازی مخلوط…………………………………………………………………………………………. ۸۰

۶-۳ بهینه سازی جریان هوا در داخل سیلندر…………………………………………………………………. ۸۳

۶-۳-۱ اندازه گیری جریان هوا در سیلندر……………………………………………………………………….. ۸۳

۶ـ۳ـ۲ شبیه سازی تبخیر سوخت در سیلندر ………………………………………………………………… ۸۵

۶-۴ بهینه سازی مشخصات پاشش……………………………………………………………………………………. ۸۹

۶-۴-۱ بهینه سازی سرعت پاشش سوخت………………………………………………………………………. ۸۹

۶-۴-۲ بهینه سازی زاویه و طرح پاشش…………………………………………………………………………… ۹۱

۶-۵ عملکرد موتور………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۶-۵-۱ واکنش به نسبت هوا به سوخت……………………………………………………………………………. ۹۴

۶-۵-۲ عملکرد حالت فقیر…………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۶-۶ عملکرد حالت فقیر……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

فصل ۷: تزریق مستقیم سوخت یک استراتژی برای کاهش آلودگی موتور دو زمانه……… ۱۰۲

۷-۱ موتورهای دو زمانه کاربراتوری و تزریق مستقیم سوخت……………………………………… ۱۰۳

۷-۲ آلودگیهای غیرمطلوب موتورهای دو زمانه کاربراتوری…………………………………………… ۱۰۵

۷-۲-۱ سیکل کوتاه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۷-۲-۲ جاروب ناقص………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۷-۲-۳ سیستم روغنکاری با مخلوط کردن روغن در سوخت………………………………………. ۱۰۶

۷-۲-۴ کنترل نسبت هوا به سوخت………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۷-۳ تکنولوژی تزریق سیستم…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۷-۳-۱ طرحهای مختلف تکنولوژی تزریق مستقیم………………………………………………………. ۱۰۸

۷-۳-۲ اجزای سیستم تزریق سوخت……………………………………………………………………………. ۱۱۰

۷-۴ پتانسیل جایگزینی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۷-۵ پتانسیل سیستم برای یک برنامه جایگزینی در آسیا……………………………………………. ۱۱۶

۷-۶ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

فصل ۸: پیشرفت در مدلهای شبیه سازی پاشش سوخت در موتورهای دیزل و بن زینی با پاشش مستقیم سوخت…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۸-۱ اساس مدل……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۸-۱-۱ مدلهای جریان نازل……………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۸-۱-۲ زاویه پاشش اولیه………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۸-۱-۳ تجزیه جت آب…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۸-۱-۴ تجزیه سطح ما یع……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۸-۱-۵ تجزیه قطره………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۸-۱-۶ برخورد، بهم آمیختن، دراگ و واکنش دیواره قطره…………………………………………. ۱۲۵

۸-۲ تأیید مدل ـ پاشش دیزل………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۸-۳ تأیید مدل ـ پاشش بنزین………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

فصل ۹: نتایج……………………………………………………………………………………… ۱۳۱

بخش دوم: احتراق همگن تراکمی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

فصل اول: احتراق همگن تراکمی (HCCI)………………………………………………. 135

۱-۱طرز عملکرد……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۱-۲ موتور جنرال موتورز (GM)……………………………………………………………………………………… 139

۳-۱ موتور مرسدس بنز……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

فصل دوم: موتور بنزینی HCCI با دی متیل اتر (DME) به عنوان عامل جرقه. ۱۴۴

۲-۱ وسیله آزمایش………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۲-۱-۱ موتور…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۲-۲ شرایط آزمایش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۲-۳ نتایج و بحث درباره آنها…………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۲-۳-۱ اثر باز شدن سوپاپ ورودی…………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۲-۳-۲ اثر زمان تزریق DME………………………………………………………………………………………….. 152

۲-۳-۳ اثر مقدار سوخت…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۲-۴ نتایج………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

پیوست

دانلود پایان نامه بررسی سیستم تزیریق مستقیم بنزین و بررسی سیستم احتراق همگن تراکمی بنزین

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

تعداد صفحات ۱۷۵ صفحهموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *