تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تولید در بخش کشاورزی تفاوتهایی با سایر زمینه‌های تولیدی و تجاری دارد، که مهم‌ترین آنها اتکا زیاد فعالیتهای این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی می‌باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده، این امر ضرورت وجود نظام بیمه محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر کرده می‌سازد. در صورت فراگیری در بین تولیدکنندگان وسیله و اهرم موثری برای رسیدن به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی خواهد بود. لذا در این تحقیق با استقاده از الگوی تحلیل مسیر، عوامل موثر بر رضایتمندی کشاورزان شهرستان آمل ازصندوق بیمه درخصوص محصول برنج مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌ها و اطلاعات این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای بوسیله تکمیل پرسشنامه از ۳۰۰ شالیکار شهرستان آمل بدست آمده است.

نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای کیفیت خدمات دریافتی، حق بیمه، میزان غرامت دریافتی، پاسخگویی بانک کشاورزی، وجهه بانک کشاورزی و تعهد کشاورز با رضایتمندی وجود دارد.

بیمه محصولات کشاورزی عامل مهمی جهت جبران خسارتهای احتمالی می‌باشد. جهت نشر و گسترش بیمه محصولات کشاورزی، هماهنگ و نزدیک کردن برنامه‌ها با خواستها و انتظارات کشاورزان مهم است. در این زمینه، افزایش رضایتمندی بیمه گزاران تاثیر بسزایی دارد.

 

کلمات کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی، بیمه برنج، شالیکاران، تحلیل مسیر، مازندران آمل

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… ۶

۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۵-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۶-تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۶-۱-کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۶-۲- میزان پاسخگویی…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۳- تعهدکشاورز……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۶-۴- میزان غرامت………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۶-۵- وجهه بانک کشاورزی ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۶-۶ –حق بیمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷-قلمرو موضوعی ،زمانی ، مکانی ………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۸-روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-تعاریف و مفاهیم بیمه کشاورزی………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-پیدایش بیمه در جهان و ایران……………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-پیدایش بیمه در جهان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۲-پیدایش بیمه در ایران……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان و ایران ……………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۱- تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان……………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲- تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی درایران……………………………………………………….. ۲۵

۲-۵-نقش بیمه در کشاورزی……………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۶- روشهای بیمه کردن محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف…………………………………. ۲۹

۲-۷-بررسی تجربه های کشورها در زمینه بیمه کشاورزی………………………………………………….. ۳۰

۲-۸-بیمه کشاورزی در ایران……………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۹- صندوق بیمه کشاورزی(ارکان،اهداف ،و وظائف) ……………………………………………………. ۳۹

۲-۱۰-انواع محصولات و خطرات تحت پوشش……………………………………………………………… ۴۱

۲-۱۱-نحوه برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-کارگزاری بیمه……………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۳-مراحل عملیات بیمه………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۴-عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی از آغاز تاکنون………………………………………… ۴۹

۲-۱۵-انواع بیمه محصولات کشاورزی………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۱۶- خصوصیات ویژه بخش کشاورزی……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۷-اهمیت بیمه کشاورزی……………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۸-الگوی رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۱۸-۱-مدلهای شکل گیری رضایت مشتری………………………………………………………………… ۶۱

۲-۱۸-۲-مدل رضایت مندی مشتری سوئدی………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۱۸-۳- مدل رضایت مندی مشتری امریکا…………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۸-۴- مدل رضایت مندی مشتری اروپا……………………………………………………………………. ۶۳

۲-۲۰-کشت برنج……………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۲۰-۱-جایگاه برنج در جهان…………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۲۰-۲-جایگاه برنج در ایران……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۲۰-۳-سیمای شهر آمل…………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲۱-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶۷

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۲-نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۳-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۴-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۵- روش جمع اوری اطلاعات………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۶-ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۶-۱-سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۷-روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۸-روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. ۷۶

فصل چهارم-تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۲-بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات فردی……………………………………………. ۷۸

۴-۲-۱-سن…………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۲-۲-تعداداعضای خانواده………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۲-۳-سالهای اشتغال به کشاورزی…………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۲-۴-اراضی تحت کشت……………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۵-نوع مالکیت…………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۶-منبع آب ……………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۷-شغل اول…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۲-۸-در آمد اول …………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۲-۹-شغل دوم……………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۲-۱۰- در امد دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۲-۱۱-در یافت وام………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۲-۱۲-دریافت کمک بلاعوض ……………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲-۱۳-دفعات بیمه……………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۲-۱۴-شرکت در برنامه های اموزش…………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۲-۱۵-مشاهده برنامه های اموزشی……………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۱۶-علت بیمه محصولات کشاورزی……………………………………………………………………… ۹۷

۴-۲-۱۷-علت عدم بیمه……………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۲-۱۸- رضایت از بیمه………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۳-ازمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۳-۱-فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۳-۲-فرضبه دوم………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۳-۳-فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳-۴-فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳-۵-فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۳-۶-فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۴ تحلیل مسیری متغیر ها……………………………………………………………………………………… ۱۰۵

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۲-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۵-۳-محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۵-۴-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۵-۵-توصیه برای محققین آینده…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸