گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای عملیاتی با ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 27, 1394
984 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای عملیاتی با ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده


تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۳۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای عملیاتی با ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

فایل بصورت ورد می باشد

فصل  اول : ۱

کلیات تحقیق. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسئله. ۸

۱-۳-اهمیت موضوع. ۱۰

۱-۴-مدل مفهومی تحقیق. ۱۰

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق. ۱۰

۱-۶-اهداف تحقیق. ۱۱

۱-۷-سوالات تحقیق. ۱۱

۱-۸-فرضیات تحقیق. ۱۲

۱-۹-قلمرو تحقیق : ۱۲

۱-۱۰-تعاریف واژه ها ۱۲

فصل دوم: ۱۴

۲-۱-مقدمه. ۱۵

۲-۲-تعریف تمکین.. ۱۸

۲-۳-فرار مالیاتی.. ۱۹

۲-۴-اجتناب از مالیات.. ۱۹

۲-۵-هزینه های تمکین.. ۲۱

۲-۶-شاخصهای تمکین مالیاتی.. ۲۲

۲-۷-تجربه سایر کشورها ۲۳

۲-۸-وضعیت تمکین وتحول دراصلاحات نظام مالیاتی ایران. ۲۴

۲-۹-تعاریف متفاوت تمکین در نظام مالیاتی ایران. ۲۶

۲-۱۰-عوامل مؤثربرتمکین مالیاتی.. ۲۷

۲-۱۱-راهکارهای عملیاتی برای ارتقا تمکین مالیات بر ارزش افزوده     ۳۱

۲-۱۱-۱-استفاده از منابع انسانی کارآمد. ۳۱

۲-۱۱-۲-آموزش مودیان مالیاتی.. ۴۱

ا۲-۱۱-۳- گزارش رسیدگی.. ۴۴

۲-۱۱-۴-جرائم مالیاتی.. ۴۷

۲-۱۱-۵-تشویقات مالیاتی: ۵۱

۲-۱۲-تاریخچه سازمان. ۵۳

۲-۱۳-پیشینه تحقیقات انجام شده ۵۵

فصل سوم: ۶۱

۳-۱مقدمه. ۶۲

۳-۲-روش تحقیق. ۶۲

۳-۳-جامعه آماری.. ۶۳

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۳

۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۴

۳-۵-۱-مطالعات کتابخانه ای: ۶۴

۳-۵-۲-روش میدانی: ۶۴

۳-۵-۲-۲-اعتبار یا روایی پرسشنامه. ۶۵

۳-۵-۲-۳-پایایی پرسشنامه. ۶۵

۳-۶-روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۶

فصل چهارم: ۶۸

۴-۱-مقدمه. ۶۹

۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش… ۷۰

۴-۳-آزمون نرمالیته. ۷۴

۴-۴- بررسی سوالات تحقیق. ۷۵

۴-۴-۱- سوال فرعی اول پژوهش: ۷۵

۴-۴-۲- سوال فرعی دوم پژوهش: ۷۶

۴-۴-۳- سوال فرعی سوم پژوهش: ۷۷

۴-۴-۴- سوال فرعی چهارم پژوهش: ۷۸

۴-۴-۴- سوال فرعی پنجم پژوهش: ۷۹

۴-۴-۴- سوال اصلی پژوهش : ۸۰

فصل پنجم: ۸۲

۵-١- مقدمه. ۸۳

۵-۲- خلاصه تحقیق. ۸۴

۵-۳-پیشنهادها ۸۷

۵-۴-توصیه برای تحقیقات آتی.. ۸۸

۵-۵-توصیه به مدیران اجرایی و عملیاتی.. ۸۹

۵-۶-محدودیت های تحقیق : ۸۹

فهرست  جداول

۱-۱- مدل مفهومی تحقیق.. ۱۰

۲-۱-  خلاصه نتایج بدست آمده ۶۰

۳-۱-تناظر سوالات پژوهش با ابزار پژوهش… ۶۴

۴-۱-توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت.. ۷۰

۴-۲- توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن.. ۷۱

۴-۳-بررسی وضعیت سابقه. ۷۲

۴-۴-توصیف وضعیت سطح تحصیلات.. ۷۳

۴-۵-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف… ۷۴

۴-۶-آزمون تی مربوط به سوال فرعی اول. ۷۵

۴-۷-آزمون تی مربوط به سوال فرعی دوم. ۷۶

۴-۸-آزمون تی مربوط به سوال فرعی سوم. ۷۸

۴-۹- آزمون تی سوال فرعی چهارم. ۷۹

۴-۱۰- آزمون تی سوال فرعی پنجم. ۸۰

۴-۱۱-بررسی سوال اصلی.. ۸۱

فهرست  نمودارها

۴-۱-توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت.. ۷۰

۴-۲- توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن.. ۷۱

۴-۳- توزیع نمونه آماری وضعیت سابقه. ۷۲

۴-۴- توزیع نمونه آماری سطح تحصیلات.. ۷۳

چکیده

تمکین مالیاتی در ادبیات مالیاتی به عنوان مهم ترین هدف یک سیستم مالیاتی کارا به شمار می رود. در اغلب نظام های مالیاتی تعریف دقیق، روشن و عملیاتی از تمکین مالیاتی وجود دارد، در حالی که در نظام مالیاتی ایران این مفهوم بسیار مبهم و ناشناخته است. در متون مالیاتی ایران، تمکین به مفهوم پای بندی مودیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها شناخته شده است. هدف مطالعه حاضر شناسایی راهکارهای عملیاتی  موثر بر ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیاتی است .نوع پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بخش ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی استان مازندران به تعداد ۱۳۰ نفر بوده که  از این میان ۹۷ نفر از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، ­پرسش نامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه­ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۰۷/۰ محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه ای سوالات تحقیق بررسی شد.نتایج حاصل نشان داد که منابع انسانی کارآمد  در سازمان، آموزش مودیان مالیاتی، جرائم متناسب با عملکرد مودیان مالیاتی، تشویقات متناسب با عملکرد مودیان مالیاتی، گزارشهای حسابرسی بر ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیاتی تاثیر دارد.

واژه های کلیدی : تمکین مالیاتی، منابع انسانی کارآمد  در سازمان، آموزش مودیان مالیاتی، جرائم متناسب ، تشویقات متناسب ، گزارشهای حسابرسی.

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه
قیمت ۳۵۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای عملیاتی با ارتقاء تمکین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودهموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *