تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

توجه به مسائل تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و زیربنایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در هر کشوری ، زیرساخت‌ها و آبادانی آن کشور را تشکیل می‌دهنـد. در اجرای این پروژه‌ها تأمین منابع مالی دغدغه مهم و اولیه دولتهاومتولیان اجرای طرحها مـی‌باشـد. بـا توجـه بـه کمبود منابع سرمایه‌ای،در اجرای پروژه‌های بزرگ قطعاً باید اطلاعات دقیقی از چگونگی و روش‌هـای تأمین مالی و مسائل مختلفی که درارتباط با این موضوع مطرح می‌باشد داشته باشیم تـا بتوانـیم به نحو مطلوب و بهینه قادر به انجام واجرای پروژه‌ها درزمان مناسب باشیم. فرآیند تأمین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنـایی طرحهای عمرانـی دارای ویژگیهـا، پیچیـدگی و چالشهای خاص خود می‌باشد . طی سالهای اخیر عمده‌ترین منابع تامین مالی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای که توسط دولت اجراءمیگرددعبارتنداز:منابع‌عمومی،منابع داخلی،تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت،فاینانس و وامهای خارجی.این تحقیق باموردکاوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،سرعت وپیشرفت فیزیکی پروژه‌های نیروگاهی بارویکرد تامین مالی را از طریق اوراق مشارکت وفاینانس شناسایی نموده است .یافته‌های تحقیق نشان دادکه سرعت وپیشرفت فیزیکی پروژه های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که از طریق اوراق تامین مالی شده اند بیشتر از پروژه هایی است که از طریق فاینانس تامین مالی شده اند.

واژگان کلیدی:پروژه ، تامین مالی،فاینانس،اوراق مشارکت

 

 

?                             فهرست مطالب                                                                                                                                                                      

 

عنوان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. .ب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول

۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۲)بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۳)اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۴)مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۵)هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۶)سوال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۷)فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۸)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۹)تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………………………………………….۱۳

 

فصل دوم

بخش اول:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)بخش اول، مبانی نظری:

۲-۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۲)تعریف طرح عمرانی………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱- ۳)عوامل موثر بر سرعت و پیشرفت طرح……………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۴ )مطالعات مالی طرح…………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۵ )اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۶)اهداف خاص مطالعات مالی طرح……………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۷ )فرایندهای اصلی مطالعات……………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۸ )طلاعات ویژه و تحلیل های پایه………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۹)ارزیابی منابع مالی طرح……………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۱۰ )ارزیابی ظرفیت وام گیری………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۱۱)تخصیص سرمایه گذاری ها…………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۱۲) بازپرداخت سرمایه گذاری ها…………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲)انواع روشهای تامین مالی جهت اجرای طرح های تملک دارائی سرمایه ای………………………………..۲۷

۲-۲-۱)سایرمنابع……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲)ارائه روش پیشنهادی مناسب جهت تامین مالی برای اجرای طرح ها………………………………………۳۷

بخش دوم: پیشینه تحقیق

۱)تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲)تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۳)جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۵۲

 

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳)جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

بررسی اطلاعات و مقایسه آنها

الف) طرح های اتمام یافته و درحال بهره برداری…………………………………………………………………………..۵۵

ب )طرح های نیمه تمام و درحال اجرا………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۴)روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-)۵پایایی وروایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۶)متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۷)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۵۸

 

 

 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۲)تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۲-۱)طرح نیروگاه کرخه………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۲-۲)طرح سدونیروگاه کارون ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲

۴-۲-۳)طرح نیروگاه کارون ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۴

۴-۲-۴)طرح نیروگاه گتوندعلیا…………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-)۵ارائه نتیجه گیری کلی برحسب فرضیه……………………………………………………………………………………۶۸

 

فصل پنجم

نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۵-۲)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۵-۳)بحث ومقایسه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۵-۴)پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۵-۵)محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………۷۴

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸