تعداد صفحات ۱۲۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در رده های مدیریتی  بانک ملت استان مازندران می‌باشد. برای دستیابی به این هدف چهار فرضیه تنظیم شده است و برای آزمون این فرضیه‌ها، دو پرسشنامه شامل پرسشنامه هوش هیجانی با ۲۰ سئوال و پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین با ۱۰سئوال استفاده گردید.پس از سنجش روایی و پایایی، پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران (مدیران عالی، میانی و عملیاتی)  قرار داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد، سپس برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی(آزمون پیرسون) استفاده گردید.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، نشان دهنده تائید تمام فرضیه های تحقیق می‌باشد. که این امر بیانگرآن است که بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در رده های مدیریتی  ملت استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۴

سوال آغازین تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………… ۵

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷

مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۱

تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                        

          بخش اول: هوش هیجانی                                                                                    

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

هوش………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

هیجان……………………………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع هوش……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

هوش طبیعی……………………………………………………………………………………… ۱۸

هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………… ۱۸

هوش سازمانی…………………………………………………………………………………… ۱۸

هوش رقابتی……………………………………………………………………………………… ۱۹

هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

هوش اجتماعی…………………………………………………………………………………… ۲۰

هوش هیجانی……………………………………………………………………………………. ۲۱

تاریخچه ظهور مفهوم هوش هیجانی………………………………………………………………… ۲۲

منابع هوش هیجانی در سازمانها………………………………………………………………………. ۲۴

روشهای صحیح اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمانها………………………………….. ۲۵

دیدگاههای مختلف هوش هیجانی و مولفه های آن………………………………………………. ۲۶

هوش هیجانی از دیدگاه کوپر………………………………………………………………… ۲۶

هوش هیجانی از دیدگاه مایر و سالووی…………………………………………………….. ۲۷

هوش هیجانی از دیدگاه ریون بار- آن……………………………………………………… ۲۸

هوش هیجانی از دیدگاه جردن، اشانازی، هارتل و هوپر (۱۹۹۹)…………………….. ۳۳

هوش هیجانی از دیدگاه گلمن……………………………………………………………….. ۳۴

مقیاس های هوش هیجانی…………………………………………………………………………….. ۳۹

مقیاس هوش هیجانی بار – آن……………………………………………………………….. ۴۱

مقیاس هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………… ۴۲

مقیاس هوش هیجانی مایر و سالووی………………………………………………………… ۴۳

مقیاس هوش هیجانی کوپر……………………………………………………………………. ۴۵

رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی و توسعه منابع انسانی……………………………….. ۴۶

          بخش دوم: رهبری تحول آفرین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

رهبری…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

نظریات رهبری…………………………………………………………………………………………… ۴۹

نظریه خصوصیات و صفات ویژه رهبری……………………………………………………. ۴۹

نظریه سبک های رفتاری………………………………………………………………………. ۴۹

نظریه اقتضائی……………………………………………………………………………………. ۵۰

نظریه رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………… ۵۱

تاریخچه ظهور مفهوم رهبری تحول آفرین…………………………………………………………. ۵۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

دیدگاههای مختلف رهبری تحول آفرین……………………………………………………………. ۵۳

نظریه رهبری تحول آفرین برنز ……………………………………………………………….. ۵۴

نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس  …………………………………………………. ۵۴

نظریه رهبری تحول آفرین شاین……………………………………………………………… ۵۵

نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا…………………………………………………. ۵۵

نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن……………………………………………………….. ۵۶

نظریه رهبری تحول آفرین بس ………………………………………………………………. ۵۷

نظریه رهبری تحول آفرین بس و آوولیو…………………………………………………….. ۵۸

رهبری تحول آفرین در سازمانها……………………………………………………………………… ۵۹

رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی…………………………………………………………….. ۶۰

          بخش سوم: ارتباط هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

هوش هیجانی بعنوان یک ضرورت برای رهبران تحول آفرین………………………………….. ۶۲

ارتباط هوش هیجانی با سبک رهبری تحول آفرین……………………………………………….. ۶۴

خودآگاهی هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین…………………………………………. ۶۴

خود مدیریتی هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین……………………………………….. ۶۵

آگاهی اجتماعی هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین…………………………………… ۶۵

مدیریت روابط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین   …………………………………… ۶۶

          بخش چهارم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………….. ۶۸

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… ۷۰

فصل سوم: روش  اجرای تحقیق                                                              

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷۴

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………… ۷۴

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۷۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۷۴

پرسشنامه هوش هیجانی………………………………………………………………………………… ۷۵

پرسشنامه رهبری چند عاملی…………………………………………………………………………… ۷۵

مقیاسهای پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۷۵

روایی و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………. ۷۶

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………. ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه……………………………………………………… ۸۰

بخش دوم: توصیف آماری متغیرهای تحقیق……………………………………………………….. ۸۴

بخش سوم: تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون فرضیه ها)……………………. ۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

ضمائم و پیوست‌ها                                                                            

جداول آماری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

پرسشنامه رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………. ۱۳۶

پرسشنامه هوش هیجانی……………………………………………………………………………… ۱۳۷

منابع و مآخذ   

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….. ۱۴۲