تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

Download دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسیرابطه بین عدالت سازمانیوسلامت سازمانیدر بیمارستان آیت ا…روحانی بابل می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی می باشد ، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان آیت ا…. روحانی بابل به تعداد ۹۶۸ می باشد.  که با توجه به حجم جامعه از طریق جدول کرجسی و مورگان ، نمونه آماری پژوهش ۲۷۸ انتخاب  شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده  می باشد . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی۲۰ سوالی  نیهوف و مورمن  و سلامت سازمانی۴۴سوالی هوی و فیلدمن استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (فراوانی ، درصد ، درصد فراوانی تجمعی ،  نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون t  و ضریب همبستگی اسپیرمن ، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره  استفاده گردید. با اطمینان ۹۵ درصد می توان ادعا نمود که بین عدالت سازمانی با ابعاد سلامت سازمانی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و روحیه کارکنان در بیمارستان آیت ا… روحانی بابل رابطه وجود دارد.

کلید واژه : عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی،عدالت بین فردی، عدالت اطلاعاتی، سلامت سازمانی ،

بیگانگی نهادی، ملاحظه گری، روحیه ،  ساختدهی ، حمایت منابع:بیمارستان، کارکنان.

 

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان
۱ چکیده ——————————————————————
۲ فصل اول: کلیات پژوهش——————————————————
۳ مقدمه——————————————————————-
۴ بیان مسئله—————————————————————-
۹ اهمیت و ضرورت پژوهش —————————————————-
۱۱ اهداف پژوهش————————————————————-
۱۱ سوال های پژوهش———————————————————-
۱۲ ۱-۶- متغیرها———————————————————————————-
۱۲ ۱-۷- تعاریف مفاهیم،اصطلاحات و متغیرهای پژوه————————————
۱۴ فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش———————————————–
۱۵ مقدمه—————————————————————————————–
۱۶ ۲-۱- ادبیات تحقیق ———————————————————
۲۵ ۲-۱-۱-تعاریف—————————————————————-
۲۸ ۲-۱-۲-سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز————————————–
۲۹ ۲-۱-۳- مولفه های سلامت سازمانی لایدن وکلینگل————————————
۳۴ ۲-۱-۴- ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز——————————————
۳۵ ۲-۱-۵-مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی——————————————
۳۶ ۲-۱-۶-شاخص‌های سلامت سازمانی———————————————
۴۰ ۲-۱-۷- چارچوب نظری پژوهش————————————————
۴۲ ۲-۱-۸-انواع عدالت ———————————————————
۴۴ ۲-۱-۹-درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی———————————
۴۷ ۲-۱-۱۰- تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی——————————
۴۸ ۲-۱-۱۱-  چارچوب نظری مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش————————————
۴۹ ۲-۱-۱۲- عدالت سازمانی—————————————————–
۵۰ ۲-۲- پیشینه تحقیق———————————————————-
۵۰ تحقیقات انجام شده در داخل کشور———————————————–
۵۴ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور———————————————
۵۷ ۲-۳- خلاصه و جمع بندی—————————————————-
۶۱ فصل سوم :روش شناسی پژوهش————————————————
۶۲ مقدمه——————————————————————-
۶۲ ۳-۲- روش پژوهش ——————————————————–
۶۲ ۳-۳- جامعه آماری ———————————————————
۶۲ ۳-۴- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری———————————————
۶۲ ۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات————————————————
۶۲ ۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ————————————————–
۶۳ ۳-۷-  روایی و پایایی پرسشنامه :————————————————
۶۴ ۳-۸- روش های تجزیه و تحیل اطلاعات ——————————————
۶۵ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها———————————————-
۶۷ آمار توصیفی ————————————————————–
۷۱ آمار استنباطی ————————————————————-
۸۳ فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری ، پیشنهادها—————————————-
۸۴ جمع بندی تحقیق———————————————————–
۸۵ یافته های تحقیق————————————————————
۸۹ محدودیت های تحقیق——————————————————–
۹۲ منابع——————————————————————–
۹۲ منابع فارسی—————————————————————
۹۴ منابع انگلیسی————————————————————–
۹۸ پیوست ها—————————————————————-
۱۳۱ چکیده——————————————————————