تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در دادگستری استان مازندران می­باشد . روش این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی حوزه های قضایی استان مازندران در سال ۹۲-۱۳۹۱   می باشد که تعداد آنها ۱۴۰۴ نفر است و برای انتخاب از بین۳۲ حوزه قضایی استان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که حجم نمونه ۳۳۲ نفر می باشد . ابزار گردآوری  داده ها واطلاعات شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی است که اعتبار آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب۷۱۸/۰و۷۱۸/۰تعیین شد. در این پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعد ساختاری ، شناختی و ارتباطی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t و آنالیز واریانس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن است که :

۱- بین “سرمایه اجتماعی” و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دادگستری استان مازندران ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد.

۲- بین بعد ارتباطی (هنجاری)” سرمایه اجتماعی” و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دادگستری استان مازندران ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد.

۳- بین بعد ساختاری “سرمایه اجتماعی” و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دادگستری استان مازندران ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد.

۴- بین بعد شناختی” سرمایه اجتماعی” و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دادگستری استان  مازندران ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد.

۵-ازبین متغیرهای شخصی جنسیت ،تحصیلات و سن با گرایش به رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود ندارد اما بین سابقه خدمت ،پست سازمانی  ونوع استخدام با گرایش به رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

 

 

واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، رفتارشهروندی سازمانی ، بعد ارتباطی ، بعد شناختی ، بعد ساختاری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول :کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-بیا ن مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳-ضرورت واهمیت مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴-مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶-۱-پرسش اصلی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶-۲-پرسش فرعی:……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۷-تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۷-۱- تعریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

  ۱-۷-۱-۱-سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹

  ۱-۷-۱-۲-رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷-۲-تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

  ۱-۷-۲-۱-سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

  ۱-۷-۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۸-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

  ۱-۸-۱-قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۲

  ۱-۸-۲-قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

  ۱-۸-۳-قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

 

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-بخش اول : ادبیات تحلیلی نظری……………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۳-گفتار اول : سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………۱۵:

۲-۳-۱-مفهوم سرمایه و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳-۲-مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی وانسانی………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۴-تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۱-سرمایه اجتماعی از دیدگاه  رابرت پاتنام…………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۴-۲-سرمایه اجتماعی از دیدگاه  جیمز کلمن……………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۴-۳-سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۴-سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۵-سرمایه اجتماعی از دیدگاه  نان لین…………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۴-۶-سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال……………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۴-۷-تعاریف دیگر از سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۵-بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۵-۱-عوامل ساخت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۵-۱-۱-عوامل نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۵-۱-۲-عوامل خودجوش……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۵-۱-۳-عوامل بیرونی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۵-۱-۴-عوامل طبیعی ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۲-تئوری های سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۲-۱-تئوری پیوند ضعیف………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-۲-۲-تئوری شکاف ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۵-۲-۳-تئوری منابع اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۶-ابعاد و شاخص های  سرمایه اجتماعی براساس مدل  ناهاپیت و گوشال  ……………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۱-بعد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۲-بعد شناختی………………......………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۶-۳-بعد ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۷- سطوح (طبقه‌بندی) و شاخص‌های سرمایه‌های…..……………………………………………………………………………….۳۳

۲-۷-۱-طبفه بندی سرمایه اجتماعی به  دو سطح ملی و سازمانی…………………………………………………………………..۳۳

۲-۷-۲-طبفه بندی سرمایه اجتماعی به  سه سطح فردی ،گروهی و احتماعی……………………………………………………۳۳

۲-۷-۳-طبقه بندی سرمایه اجتماعی به  سه سطح خرد، ..…………………………………………………………………………….۳۴

۲-۸-کارکردهای سرمایه اجتماعی  :………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۸-۱- کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی:……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۸-۲- کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی:………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۹-اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱۰-سرمایه اجتماعی سازمانی چیست:……………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۱-مدل هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱۱-۱-مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۱-۱-۱- مدل CRLRA…………………………………………………………………………………………………………………………38

۲-۱۱-۱-۲–مدلSCAT……………………………………………………………………………………………………………………………39

۲-۱۱-۲-مدل کمی سنجش سرمایه احتماعی ……………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۱۲-فراتحلیل و روند سرمایه ی اجتماعی در ایران……………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۱۳-گفتار دوم:رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۳-۱-مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۳-۲-تعاریف رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………….۴۳

.۲-۱۳-۳-ویژگیهای کلیدی در تعریف  رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………..۴۴

۲-۱۳-۴-محدویت های تعریف شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱۴-انواع رفتار شهروندی در سازمان………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۵-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۱۶-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر اساس تقسیم بندی ارگان……………………………………………………………………۴۸

۲-۱۷-کارکرد های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………..………………………………….۵۰

۲-۱۸-اصطلاحات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۱۸-۱-رفتار درون نقش وفرانقش……………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۱۸-۲-خود جوشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۸-۳-رفتارهای اجتماعی گرایانه……………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۱۸-۴-رفتار شهروندی مدیریت(MCB)…………………………………………………………………………………………………53

۲-۱۸-۵-رفتار شهروندی کارکنان………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۱۸-۶-رفتارهای ضد شهروندی………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۱۹-عوامل موثر بر رفتار شهروندی سارمانی……………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۹-۱-ویژگی های فردی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۱۹-۲-ویژگی های شغلی………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۱۹-۳-ویژگی های سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۹-۴-ویژگی های رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲۰-پیامد های رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۲۱-سیاستهای تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۲۱-۱-گزینش واستخدام……………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۲۱-۲-آموزش و توسعه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۲۱-۳-ارزیابی عملکرد و جبران خدمات………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۲۱-۴-سیستم های غیررسمی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲۲-تقویت  رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲۳-بخش دوم : پیشینه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۲۳-۱-گفتار اول : سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۲۳-۱-۱- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۲۳-۱-۲- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲۳-۲-گفتار دوم : رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۲۳-۲-۱-پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۲۳-۲-۲-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

 ۲-۲۳-۳-  بخش سوم : تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش  ………………………………………………………………۶۸

۲-۲۴-جمع بندی پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۲۵-چارچوب نظری و مدل تحلیل پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۷۰

 

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۲-نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۴-تعیین حجم نمونه و روش محاسبه………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۵-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۶-روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۷-روایی و پایایی پژ وهش……………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۷-۱-پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۷-۲-اعتبار یا روایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۲-بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۱-جنس :………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۲-تحصیلات :……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۲-۳-سن :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۴-تجربه کاری :…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۲-۵-پست سازمانی :………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲-۶-وضعیت استخدام :…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۳-بخش دوم : توصیف متغیرهای…………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۳-۲-سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۴-بخش سوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۴-۱-فرضیه اصلی:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی…………………….……………..۸۶

۴-۴-۲-فرضیه ۱: بررسی رابطه بین بعد هنجاری سرمایه اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی………………………۸۷

۴-۴-۳-فرضیه ۲: بررسی رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی…..………………..۸۸

۴-۴-۴-فرضیه ۳: بررسی رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی………………………۹۰

۴-۴-۵-فرضیه ۴: بررسی رابطه بین ویژگی های دموگرافیک و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی……………………………..۹۱

۴-۴-۵-۱- بررسی رابطه بین جنسیت و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………۹۱

۴-۴-۵-۲- بررسی رابطه بین تحصیلات و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………. ۹۲

۴-۴-۵-۳- بررسی رابطه بین سابقه خدمت و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………..۹۲

۴-۴-۵-۴- بررسی رابطه بین پست سازمانی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………….۹۳

۴-۴-۵-۵- بررسی رابطه بین نوع استخدام و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………۹۴

۴-۴-۵-۶- بررسی رابطه بین سن و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………۹۵

۴-۵-نتیجه آزمون فرض های پژوهش……………………………………………………..………………………………………………………۹۵

 

فصل پنجم:نتیجه گیری ،تفسیر وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….۹۷

۵-۱-مقدمه:……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………۹۸

۵-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………….…………………………………………………………..۹۸

۵-۲-۱-نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………….………………………………………………….۹۸

۵-۲-۲-نتایج تجربی استنباطی………………………………………………………………..……………………………………………………..۹۹

۵-۳-تفسیز نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۳-۱-فرضیه اصلی…………………………………………………………………….……………………………………………………………..۹۹

۵-۳-۲-فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۳-۳-فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….……………………………………………………..۱۰۰

۵-۳-۴-فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………..………………………………………۱۰۱

۵-۳-۵- فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۴-محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………..……………………………………………..۱۰۲

۵-۵-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………..………………..………………………۱۰۲

۵-۵-۱پیشنهادها مبتنی بر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۵-۲-پیشنهادها برمبنای مطالعات وتجربیات……………………………………………………..…………………..…………………….۱۰۳

۵-۵-۳-توصیه به محققین آینده………………………………………………………………………….……………………..…………….…..۱۰۳

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹